"at times" po polsku

EN

"at times" - polskie tłumaczenie

EN

at times {przysłówek}

volume_up
They have however at times proven to be somewhat burdensome on smaller businesses.
Czasami jednak okazują się ciężarem dla mniejszych przedsiębiorstw.
I heard what were, at times, diametrically opposed views from the same political group.
Usłyszałem czasami diametralnie przeciwne poglądy od tej samej grupy politycznej.
The quality of these amateur photographs can, at times, be amazing.
Jakość tych amatorskich zdjęć może być czasami zdumiewająca.
Ladies and gentlemen, the debate was deep and, at times, tough.
Debata była szczegółowa i chwilami trudna.
I have to say that at times it has felt like an uphill struggle.
Muszę powiedzieć, że chwilami nasze prace przypominały forsowny marsz pod górę.
I wonder if, at times, we do not become a little too fixated on the words 'illegal immigration'.
Zastanawiam się, czy chwilami nie podchodzimy zbyt nadgorliwie do słów "nielegalna imigracja”.

Przykłady użycia - "at times" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishI will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
Będę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishSupport for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
Zwłaszcza w czasach kryzysu wsparcie dla tego sektora jest szczególnie cenne.
English(NL) Mr President, we are living in financially and economically difficult times.
(NL) Panie przewodniczący! Żyjemy w czasach trudności finansowych i gospodarczych.
EnglishBut there were times when I wanted to remind both sides that this was fiction.
Były jednak też czasy, kiedy oby stronom chciałąm wyjaśnić, że to tylko fikcja.
EnglishThe River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Stężenie cyjanku w rzece Somes siedemsetkrotnie przekraczało dopuszczalne normy.
EnglishAnd I found somebody from The New York Times, and I cornered him, and I pitched him.
I znalazłem kogoś z New York Timesa. ~~~ Przyparłem go do muru i przyszpliliłem.
EnglishTolcapone does not accumulate with three times daily dosing of 100 or 200 mg.
Po podaniu w dawce 100 lub 200 mg trzy razy na dobę, tolkapon nie ulega kumulacji.
EnglishEurope's performers often live a very precarious existence at the best of times.
Europejscy wykonawcy często wiodą żywot bardzo niepewny, nawet za najlepszych czasów.
EnglishBy acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.
EnglishMr President, the word 'integration' has been used 24 times in this report.
Panie przewodniczący! Słowo "integracja” pojawia się w tym sprawozdaniu 24 razy.
EnglishWhat we have seen this morning has been reminiscent of the old Soviet times.
Dziś rano byliśmy świadkami sytuacji, która przypominała dawne czasy sowieckie.
EnglishThis is given three times a week, injected into a vein (over 1-2 minutes).
Podaje się ją 3 razy w tygodniu przez wstrzyknięcie do żyły (przez 1- 2 minuty).
EnglishIn these distrustful times, think it's a piece of cake for people to trust you?
W tych ciężkich czasach myślicie, że... to tak łatwo sprawić by ludzie wam uwierzyli?
English(RO) We have spoken about the simply technical nature of this regulation many times.
(RO) Mówiliśmy już wiele razy o technicznym charakterze omawianego rozporządzenia.
EnglishIt's been tried six times in the last century, and it's been successful exactly once.
Próbowano tego sześć razy w poprzednim wieku i zakończyło się sukcesem tylko raz.
EnglishAnd there were more than 10 times as many people living in these countries.
Mieliśmy do czynienia z dziesięciokrotnie większą liczbą ludności w tych krajach.

Synonimy (angielski) dla "at times":

at times

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at times"

times rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish
at a glance przysłówek
at that time przysłówek
Polish