"at this stage" po polsku

EN

"at this stage" - polskie tłumaczenie

EN

at this stage

volume_up
It is just nonsense to actually bring in legislation like this at this stage.
To czysty absurd wprowadzać prawodawstwo tego rodzaju na tym etapie.
It makes more sense to keep these things open at this stage.
Na tym etapie bardziej sensowne jest pozostawienie tych kwestii otwartymi.
In short, at this stage in negotiations, three major blocs have emerged.
Reasumując, na tym etapie negocjacji wyłoniły się trzy główne bloki.

Przykłady użycia - "at this stage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishParkinson's disease Dosing in patients with early-stage Parkinson's disease:
Choroba Parkinsona Dawkowanie u pacjentów z wczesną postacią choroby Parkinsona:
EnglishDosing in patients with advanced stage Parkinson's disease with fluctuations:
Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:
EnglishThis stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
Ta faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
EnglishThe talks between Mr Christofias and Mr Talat are, as we know, at a critical stage.
Jak wiemy, rozmowy panów Christofiasa i Talata znajdują się w krytycznym stadium.
EnglishThe people who populate his stage are the total negation of thinking for a purpose.
Tłum, który zapełnia jego scenę, jest totalnym zaprzeczeniem celowego myślenia.
EnglishOne in three people in this room will develop cancer at some stage in their lives.
Co trzecia osoba w tym pomieszczeniu będzie miała raka na jakimś etapie życia.
EnglishThere is an ongoing infringement procedure at this stage of a reasoned opinion.
Jedno postępowanie o naruszenie prawa jest na etapie uzasadniania stanowiska.
EnglishParliament will be informed at an early stage of staffing changes in the Commission.
Parlament będzie informowany na wczesny etapie o zmianach personalnych w Komisji.
EnglishSo if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Jeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
EnglishMexico and Brazil are also playing an increasingly important role on the world stage.
Meksyk i Brazylia odgrywają również coraz ważniejszą rolę na arenie światowej.
EnglishWe are at the stage where regulation - and strong regulation at that - is required.
Jesteśmy na etapie, na którym konieczna jest regulacja - i to zdecydowana regulacja.
EnglishRight now we have reached a certain stage in regard to our work on the new regulation.
W tej chwili osiągnęliśmy pewien etap w naszej pracy nad nowym rozporządzeniem.
EnglishOn maritime ports, we do not have any legislation at this stage in the pipeline.
Co do portów morskich, na tym etapie nie trwają żadne prace legislacyjne.
EnglishCulture, identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
Kultura, tożsamość, wartości i pozycja UE na arenie globalnej są ze sobą splecione.
EnglishAt this stage, we do not know which technology is best for sustainable mobility.
Na tym etapie nie wiemy, która technologia jest najlepsza dla zrównoważonej mobilności.
EnglishSo this really is a very good starting point for the next stage of debates.
Dlatego też jest to naprawdę bardzo dobry początek dla następnego etapu tej debaty.
EnglishThat is also the stage which the Council's discussions have reached on this regulation.
Na tym etapie znajdują się również debaty w sprawie tego rozporządzenia w Radzie.
EnglishI know that this is one area where there is not consensus in Europe at this stage.
Wiem, że to kwestia, co do której obecnie w Europie nie ma jednomyślności.
EnglishHowever, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
EnglishIt is too early, at this stage, to have fixed ideas about the substance of any changes.
Na tym etapie jest za wcześnie, aby mieć gotowy obraz treści jakichkolwiek zmian.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at this stage"

this zaimek
stage rzeczownik
stage przymiotnik
Polish
at przyimek