"at this point" po polsku

EN

"at this point" - polskie tłumaczenie

EN

at this point

volume_up
At this point I should like to highlight once again the 'Made in ...' campaign.
W tym miejscu chciałbym raz jeszcze podkreślić kampanię "Made in...”.
At this point, I would like to thank the representatives of the political groupings.
W tym miejscu chcę podziękować przedstawicielom grup politycznych.
On this point, I wish to mention a specific example from Romania.
W tym miejscu pragnę przytoczyć konkretny przykład pochodzący z Rumunii.
At this point, I will refrain from commenting on the seriousness of this line of argument.
W tym momencie powstrzymam się od skomentowania konsekwencji takiej argumentacji.
Instead of increasing the pressure on the Council at this point, what do we do?
Co robimy zamiast zwiększania w tym momencie presji na Radę?
All western Indians at that point in time were now prisoners of war.
W tym momencie wszyscy zachodni Indianie stali się jeńcami wojennymi.

Przykłady użycia - "at this point" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishBut the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
Ale skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Kończąc powiem, że uważam, że w tej debacie nie zwróciliśmy uwagi na jeden aspekt.
EnglishMy final point is that we have no vision for a new energy policy for Croatia.
Ostatnia sprawa to brak naszej wizji nowej polityki energetycznej dla Chorwacji.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishAnd here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishAnother point that was made by several speakers was welfare during transport.
Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.
EnglishAt this point, I want to call on the Presidency once again to accept this idea.
W tym miejscu ponownie apeluję do prezydencji o zaakceptowanie tej koncepcji.
EnglishIn my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Moim zdaniem to zależy od dwu kwestii: sytuacji wyjściowej i naszych oczekiwań.
EnglishThe third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
Trzecią i ostatnią kwestią, którą chciałabym podnieść, jest znakowanie zabawek.
EnglishBut the Democratic Republic of Congo really was the turning point in my soul.
Ale Demokratyczna Republika Konga była naprawdę punktem zwrotnym dla mojej duszy.
EnglishAs my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at this point"

this zaimek
at przyimek
at rzeczownik
Polish
point rzeczownik