"at the very least" po polsku

EN

"at the very least" - polskie tłumaczenie

EN

at the very least {przysłówek}

volume_up
American monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Amerykańska polityka monetarna i budżetowa okazała się co najmniej nierealistyczna.
At the very least, the circumstances which led to the ban need to be examined critically.
Krytycznej oceny wymagają co najmniej okoliczności, które doprowadziły do wydania tego zakazu.
I do not share that view, and at the very least we must discuss things at the European level.
Nie podzielam tego poglądu i musimy te kwestie omawiać co najmniej na szczeblu europejskim.
at the very least (też: at least)
At the very least, scope for greater flexibility must be introduced.
Niezbędne jest przynajmniej zapewnienie możliwości korzystania z większej elastyczności.
This point must be regulated immediately at the very least.
Przynajmniej ta sprawa musi zostać uregulowana natychmiast.
At the very least, pilot projects should be initiated.
Należało przynajmniej rozpocząć jakieś projekty pilotażowe.

Przykłady użycia - "at the very least" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAmerican monetary and budgetary policy has been at the very least unrealistic.
Amerykańska polityka monetarna i budżetowa okazała się co najmniej nierealistyczna.
EnglishAt the very least, scope for greater flexibility must be introduced.
Niezbędne jest przynajmniej zapewnienie możliwości korzystania z większej elastyczności.
EnglishWhy does it not, at the very least, provide for equal treatment for Czech and Hungarian?
Dlaczego przynajmniej nie przewiduje się równego traktowania języka czeskiego i węgierskiego?
EnglishAt the very least, the circumstances which led to the ban need to be examined critically.
Krytycznej oceny wymagają co najmniej okoliczności, które doprowadziły do wydania tego zakazu.
EnglishThat is the very least that is required in order to protect patients and workers.
To minimum niezbędne, by chronić pacjentów i pracowników.
EnglishI do not share that view, and at the very least we must discuss things at the European level.
Nie podzielam tego poglądu i musimy te kwestie omawiać co najmniej na szczeblu europejskim.
EnglishThe formal decision we are about to adopt, though clearly relevant, is the very least of it.
Formalna decyzja, jaką mamy przyjąć, choć oczywiście istotna, stanowi jej najmniej ważną część.
EnglishI appeal, therefore, for good will, for consideration of the future, and, at the very least, for responsibility.
Apeluję zatem o dobrą wolę, o myślenie o przyszłości, o minimum odpowiedzialności.
EnglishThese proposals are downright unfair, to say the very least.
Propozycje te są - mówiąc oględnie - zdecydowanie niesprawiedliwe.
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
Ten proceder można niemalże uznać za kradzież, a w najlepszym razie za wywłaszczenie bez odszkodowania.
EnglishAt the very least, we want them to be labelled, because consumers should have freedom of choice.
W najgorszym przypadku chcemy, żeby były one oznaczone, gdyż konsumenci powinni mieć wolność wyboru.
EnglishWe must at the very least have an impact assessment of this idea.
Musimy przynajmniej dysponować oceną skutków tej koncepcji.
EnglishOne possible answer could be that, at the very least, the proclaimed cohesion policy is actually at risk ...
Jedna z odpowiedzi brzmi, że zagrożona jest co najmniej proponowana polityka spójności...
EnglishAt the very least a position statement should have been made on this.
Wypadało przynajmniej zająć stanowisko w tej kwestii.
EnglishThis point must be regulated immediately at the very least.
Przynajmniej ta sprawa musi zostać uregulowana natychmiast.
EnglishAt the very least, we need to join together to remember the victims.
Jako minimum musimy wspólnie czcić pamięć ofiar.
EnglishWe offered that to the Council by way of a procedure that would be in the spirit of Lisbon at the very least.
Zaoferowaliśmy to Radzie w formie procedury, która przynajmniej byłaby utrzymana w duchu Lizbony.
EnglishThey're probably having, at the very least, a catastrophic spawning season this year.
EnglishAt the very least, pilot projects should be initiated.
Należało przynajmniej rozpocząć jakieś projekty pilotażowe.
EnglishThat is the very least that the citizens of Europe can expect.
Przynajmniej tego mogą oczekiwać obywatele Europy.