"at the most" po polsku

EN

"at the most" - polskie tłumaczenie

EN

at the most {przysłówek}

volume_up
So, from the business’ Place Page, you will see at most 5 photos to report.
Na stronie miejsca dotyczącej firmy możesz zatem zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
And this is the way in which living materials make the most of their local resources in a sustainable way.
W ten sposób żyjące materiały maksymalnie wykorzystują lokalne zasoby w ekologiczny sposób.
The most recent calculations assume a global temperature rise of up to 4° C by 2060, and up to 10° C in the Arctic.
Najnowsze obliczenia zakładają wzrost temperatury o maksymalnie 4°C do 2060 roku i o maksymalnie 10°C w Arktyce.

Przykłady użycia - "at the most" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishThe most common complication encountered during reteplase therapy is bleeding.
Krwawienie jest najczęściej występującym powikłaniem podczas leczenia reteplazą.
EnglishHowever, poverty is still one of the most serious problems of contemporary Europe.
Nadal jednak ubóstwo jest jednym z poważniejszych problemów współczesnej Europy.
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). wa
EnglishThe most common adverse reactions were bleeding complications (see section 4.4).
Najczęstszym objawem niepożądanym były powikłania krwotoczne (patrz punkt 4. 4). żn
EnglishMost patients taking thalidomide can be expected to experience adverse reactions.
Wystąpienia działań niepożądanych można spodziewać się u większości pacjentów.
EnglishIn most patients, levels returned to normal ranges without cessation of treatment.
U wi kszo ci pacjentów objawy te ust powały i nie wymagały przerwania leczenia.
EnglishThis has most frequently been reported in volume-depleted or dehydrated patients.
częściej u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej lub odwodnionych.
EnglishMost of these side effects develop within the first three weeks of treatment.
Większość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
EnglishIn most patients, levels returned to normal ranges without cessation of treatment.
U większości pacjentów objawy te ustępowały i nie wymagały przerwania leczenia.
EnglishTake the three most famous words in all of Western philosophy: "Cogito ergo sum."
Weźmy trzy najsłynniejsze słowa całej zachodniej filozofii: "Cogito ergo sum".
EnglishThe first and most urgent task would be the simplification of bureaucratic burdens.
Pierwszym i najpilniejszym zadaniem jest uproszczenie procedur biurokratycznych.
English. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.
na piśmie. - (RO) Zdrowie jest jedną z największych wartości w ludzkim życiu.
EnglishThe most common adverse events reported were local reactions at the injection site.
Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były odczyny w miejscu podania.
English- Madam President, this is perhaps the most difficult issue for a free society.
Pani przewodnicząca! Być może jest to najtrudniejszy problem wolnego społeczeństwa.
EnglishThe most important are the ones which concern energy connections between networks.
Najistotniejsze to te, które dotyczą międzysieciowych połączeń energetycznych.
EnglishHowever, the most important and most difficult task is to change people's habits.
Jednakże najważniejszym i najtrudniejszym zadaniem jest zmiana nawyków ludzi.
EnglishThe most important question in this matter is the future of milk production quotas.
Najważniejszą kwestią w tej sprawie jest przyszłość kwotowania produkcji mleka.
EnglishMost of the problems, or errors, are to be found in the public procurement dossier.
Większość problemów czy błędów można znaleźć w dokumentacji zamówień publicznych.
EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.

Synonimy (angielski) dla "at the most":

at the most
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the most"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
most rzeczownik
most przysłówek
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day