"at the head of" po polsku

EN

"at the head of" - polskie tłumaczenie

EN

at the head of

volume_up
It remains to be seen whether the new people at the head of the EU will prove their worth in this case.
Czas pokaże, czy nowe osoby stojące na czele UE udowodnią pod tym względem swoją wartość.
Each Minister is the head of a Ministry and exercises executive power over all subjects within that Ministry's domain.
Każdy Minister stoi na czele Ministerstwa i odpowiada za jego zadania.
The Head of Government, the Prime Minister, is the leader of the party that gains a plurality of seats in the legislature.
Na czele rządu stoi premier, przewodniczący partii, która zdobędzie większość miejsc w ciele ustawodawczym.

Przykłady użycia - "at the head of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEvery man praying or prophesying, having his head covered, dishonoreth his head.
Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoję.
EnglishUlrike Guérot, Head of Berlin Office of the European Council on Foreign Relations
Ulrike Guérot, Dyrektorka Berlińskiego Biura European Council on Foreign Relations
EnglishAnd Achish said to David, Therefore will I make thee keeper of my head for ever.
I rzekł Achis do Dawida: Zaiste stróżem głowy mojej postanowię cię po wszystkie dni.
EnglishFor they shall be a chaplet of grace unto thy head, And chains about thy neck.
Bo to przyda wdzięczności głowie twojej, i będzie łańcuchem kosztownym szyi twojej.
EnglishYour presence at the head of the Council is already a guarantee of determination.
Już sama pana obecność w przewodnictwie Rady stanowi gwarancję determinacji.
EnglishNo head of state or government will be able to get their hands on the regulation.
Żaden szef państwa czy rządu nie będzie wtedy ingerować w to rozporządzenie.
EnglishThen she clasped her hands to her head. I told her she could really believe me.
Na to ona się złapała rękami za głowę, a ja jej mówię, że może mi absolutnie wierzyć.
EnglishAnd for the first several hours, there was exactly one thought in my head.
I przez pierwsze kilka godzin, w mojej głowie była tylko i wyłącznie jedna myśl.
EnglishThe countries in the north are the best, with a rate of 16 kg per head of population.
Najlepsze są kraje północne, gdzie wskaźnik zbiórki wynosi 16 kg na mieszkańca.
EnglishI was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
Chowałem moje zdjęcia pod ' Markowski ', a akurat " L " jest tuż przedtym.
EnglishIt's the direct signal being recorded from my head, rendered in real time.
To sygnał bezpośrednio nagrywany z mojego mózgu przesyłany w czasie rzeczywistym.
EnglishThey are going to be cued these three square words: "like," "not" and "head."
Otrzymają nakierowanie tymi oto trzema słowami w ramkach: 'jak', 'nie' oraz 'głowa'.
EnglishWhen you’re looking to migrate to IP surveillance, give yourself a head start.
Jeśli poszukujesz łatwego sposobu migracji do nadzoru IP, pozwól sobie na dobry start.
EnglishThen the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.
EnglishIn fact, a head of state that you're all familiar with admitted this to me.
W rzeczy samej, przyznała mi się do tego głowa państwa, którą wszyscy znacie.
EnglishAnd I'm like, knock discomfort upside the head and move it over and get all A's.
A ja lubię stuknąć dyskomfort w głowę, odsunąć go na bok i zgarnąć same najlepsze oceny.
EnglishAnd now see where the king's spear is, and the cruse of water that was at his head.
A teraz, patrz, kędy jest włócznia królewska, i kubek od wody, co był w głowach jego?
Englishdecreased locoregional control in patients with advanced head and neck cancer receiving
zmniejszona kontrola w okolicy umiejscowienia u pacjentów z zaawansowanym rakiem w
EnglishThe shape on the right over here has become an indicator of what's going on in my head.
Kształt tam po prawej stał się wskaźnikiem tego, co dzieje się w mojej głowie.
EnglishAnd this is when the project Solar Impulse really started to turn in my head.
Wtedy właśnie projekt Solar Impulse zaczął kształtować się w mojej głowie.