"at the expense of" po polsku

EN

"at the expense of" - polskie tłumaczenie

PL
EN

at the expense of

volume_up
1. "sb/sth"
at the expense of
volume_up
kosztem (kogoś/czegoś)
This is a dangerous development at the expense of the peoples of Europe.
To jest niebezpieczna sytuacja, która się dzieje kosztem narodów Europy.
Naturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
Rzecz jasna rozwój portów nie powinien odbywać się kosztem środowiska.
There should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Nie należy stwarzać nierównej konkurencji kosztem żeglugi europejskiej.

Przykłady użycia - "at the expense of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe cannot boost our competitiveness at the expense of the health and lives of workers.
Nie możemy zwiększać naszej konkurencyjności kosztem zdrowia i życia pracowników.
EnglishHowever, this must not be done at the expense of the applicants and of data security.
Nie może się to jednak odbywać kosztem wnioskodawców i bezpieczeństwa danych.
EnglishThe Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
Nie chodzi o to, by język słowacki rozwijał się kosztem innych języków.
EnglishSavings made at the expense of children are the worst kind of investment in the future.
Oszczędności czynione kosztem dzieci są najgorszym rodzajem inwestycji w przyszłość.
EnglishAny payments made must in our view be only for the expense and inconvenience of donating.
Naszym zdaniem wszelkie wypłaty mogą pokrywać jedynie wydatki i niewygody dawstwa.
EnglishHowever, Commissioner, must we really do this at the expense of those who are worst off?
Jednakże, Panie Komisarzu, czy naprawdę musimy to robić kosztem najuboższych?
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Nie powinniśmy dążyć do dobrych inwestycji kosztem przyszłych pokoleń.
EnglishHowever, this should not happen at the expense of our partners in the Eastern Dimension.
Jednakże nie powinno się to odbywać kosztem naszych partnerów z wymiaru wschodniego.
EnglishNonetheless, trade and industry have exploited this at the expense of farmers and consumers.
Niemniej jednak handel i przemysł wykorzystały to kosztem rolników i konsumentów.
EnglishThose that have progressed at the expense of others should pay back their debt without delay.
Te, które rozwinęły się kosztem innych, powinny niezwłocznie spłacić swój dług.
EnglishNaturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
Rzecz jasna rozwój portów nie powinien odbywać się kosztem środowiska.
EnglishThere should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Nie należy stwarzać nierównej konkurencji kosztem żeglugi europejskiej.
EnglishThis is a dangerous development at the expense of the peoples of Europe.
To jest niebezpieczna sytuacja, która się dzieje kosztem narodów Europy.
EnglishThe transparency offered to consumers must not be created at the expense of the manufacturers.
Przejrzystości zapewnianej konsumentom nie można budować kosztem producentów.
EnglishThey have priority in health care and education, all at the expense of local taxpayers!
Są uprzywilejowani w systemach opieki zdrowotnej i edukacji na koszt lokalnych podatników!
EnglishSometimes, simplification should not be made at the expense of the challenge that we could face.
Uproszczenia nie można niekiedy wprowadzać kosztem stojących przed nami wyzwań.
EnglishThis kind of flexibility would have saved our public purses a good deal of unnecessary expense.
Taki rodzaj elastyczności oszczędziłby nam znacznych zbędnych wydatków publicznych.
EnglishThe Irish believe that the German banks are being rescued at their expense.
Irlandczycy uważają, że niemieckie banki są ratowane ich kosztem.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Musimy przyznać, że teraz żyjemy kosztem przyszłych pokoleń.
Englishv. the distorting development of biofuels, at the expense of food crops.
v. powodujący zakłócenia rozwój biopaliw kosztem upraw jadalnych.