"at the earliest opportunity" po polsku

EN

"at the earliest opportunity" - polskie tłumaczenie

EN

at the earliest opportunity {przysłówek}

volume_up
at the earliest opportunity
I stand ready to discuss the main elements of the proposal at the earliest opportunity after it is adopted by the Commission.
Jestem gotów omówić główne elementy przedmiotowego wniosku przy najbliższej okazji po jego przyjęciu przez Komisję.
In my opinion, we must also have the courage to allow the Western Balkan regions to join the visa-free regime at the earliest opportunity.
Moim zdaniem musimy także mieć odwagę, aby umożliwić regionom Bałkanów Zachodnich przystąpienie, przy najbliższej okazji, do systemu bezwizowego.

Przykłady użycia - "at the earliest opportunity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Jestem gorącym zwolennikiem jak najszybszego powołania takiej formacji.
EnglishFor this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
Dlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.
EnglishThe Commission should present its proposals in this regard at the earliest opportunity.
Komisja powinna przedstawić propozycję w tej sprawie jak najszybciej będzie to możliwe.
EnglishLastly, I call on the Commission to come up with adequate proposals at the earliest opportunity.
Na zakończenie wzywam Komisję, aby przedstawiła odpowiednie propozycje w jak najkrótszym czasie.
EnglishLegal protection should be put in place at the earliest opportunity.
Ochrona prawna powinna zacząć działać jak najszybciej.
EnglishI stand ready to discuss the main elements of the proposal at the earliest opportunity after it is adopted by the Commission.
Jestem gotów omówić główne elementy przedmiotowego wniosku przy najbliższej okazji po jego przyjęciu przez Komisję.
Englishat the earliest opportunity
EnglishIn my opinion, we must also have the courage to allow the Western Balkan regions to join the visa-free regime at the earliest opportunity.
Moim zdaniem musimy także mieć odwagę, aby umożliwić regionom Bałkanów Zachodnich przystąpienie, przy najbliższej okazji, do systemu bezwizowego.
EnglishI should like to ask the Commission to adopt the recommendations which we will be voting on tomorrow and to swing into action at the earliest opportunity.
Chciałbym poprosić Komisję o przyjęcie zaleceń, nad którymi będziemy jutro głosować, i o jak najszybsze przystąpienie do działania.
EnglishThe strong calls on Belarus - the last country in Europe using the death penalty - to abolish it at the earliest opportunity are justifiable.
Stanowcze wezwania kierowane do Białorusi - ostatniego kraju w Europie stosującego karę śmierci - o jak najszybsze zniesienie tej kary są słuszne.
EnglishThe Polish authorities have undertaken to change the law at the earliest opportunity, so as to protect individuals whose privacy and dignity have been violated in this way.
Polskie władze obiecują szybko zmienić prawo, aby chronić osoby, których prywatność i godność zostały w ten sposób pogwałcone.
EnglishI would like to call on the Prime Minister to encourage his Czech colleagues to submit the Lisbon Treaty to the Czech Parliament for ratification at the earliest opportunity.
Chciałbym wezwać pana premiera, aby zachęcił swoich czeskich kolegów do przedłożenia czeskiemu parlamentowi, przy najbliższej okazji, traktatu lizbońskiego do zatwierdzenia.
EnglishHaving said that, I would like to call on the European Commission to present at the earliest opportunity a proposal completing this Framework Decision on the conflicts of jurisdiction.
To powiedziawszy, wzywam Komisję Europejską do przedstawienia przy najwcześniejszej sposobności projektu uzupełniającego tę decyzję ramową w sprawie konfliktów jurysdykcji.
EnglishBut if he is interested in having a real debate here, then I would be pleased if he would support our Group's request to hold a debate on this subject in this House at the earliest opportunity.
Lecz jeśli zależy mu na przeprowadzeniu prawdziwej debaty, byłbym wdzięczny, jeśli poparłby wniosek naszej grupy o przeprowadzenie debaty na ten temat w Parlamencie przy najbliższej okazji.