"at the earliest" po polsku

EN

"at the earliest" - polskie tłumaczenie

EN

at the earliest {przysłówek}

volume_up
at the earliest
Emission trading should not begin before 2012 at the earliest.
Handel uprawnieniami do emisji powinien rozpocząć się najwcześniej w 2012 roku.
Well, what is needed for the earliest possible warning of a heart attack?
Co, możliwie najwcześniej, ostrzegłoby o zawale?
It is recommended that gabapentin be taken at the earliest two hours following antacid administration.
Zaleca się zatem przyjmowanie gabapentyny najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku neutralizującego.

Przykłady użycia - "at the earliest" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Parliament should be consulted on this issue from the earliest stage.
Konsultacje z Parlamentem Europejskim należy przeprowadzać na jak najwcześniejszym etapie.
EnglishI am now fighting in my country for the earliest possible ratification of the Lisbon Treaty.
Obecnie walczę w moim kraju o jak najszybszą ratyfikację traktatu lizbońskiego.
EnglishAnd as you can see, some of the earliest train passengers were pigs and sheep.
Jak sami widzicie, pierwszymi pasażerami pociągów były świnie i owce.
EnglishI strongly support the creation of such a force at the earliest opportunity.
Jestem gorącym zwolennikiem jak najszybszego powołania takiej formacji.
EnglishFor this reason, a solution must be agreed by both states at the earliest opportunity.
Dlatego też oba kraje muszą uzgodnić rozwiązanie przy pierwszej nadarzającej się okazji.
EnglishThe Commission should present its proposals in this regard at the earliest opportunity.
Komisja powinna przedstawić propozycję w tej sprawie jak najszybciej będzie to możliwe.
EnglishI would urge that the communication deficit be tackled at the earliest possible date.
Zachęcam do walki z niedoinformowaniem na możliwie wczesnym etapie.
EnglishThe earliest members of our lineage, the genus Homo, were darkly pigmented.
Najstarsi członkowie naszego rodu, rodzaju Homo, byli ciemnoskórzy.
EnglishEmission trading should not begin before 2012 at the earliest.
Handel uprawnieniami do emisji powinien rozpocząć się najwcześniej w 2012 roku.
EnglishYou should be allowed to put it right at the earliest possible moment.
Należy natomiast pozwolić mu na naprawienie niezgodności w najkrótszym możliwym terminie.
EnglishThe Commission should review its position at the earliest possible opportunity.
Komisja powinna jak najszybciej zweryfikować swoje stanowisko.
EnglishHowever, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Spodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.
EnglishAn aid package is being prepared, to be launched at the earliest possible opportunity.
Przygotowywany jest pakiet pomocowy, który zostanie zainicjowany przy najbliższej sposobności.
EnglishThe care a child receives in the earliest years will have an impact on him or her throughout life.
Opieka, jaką dziecko otrzymuje w najwcześniejszych latach wpłynie na całe jego życie.
EnglishWe can see it at work in the earliest stages of human history.
Możemy zobaczyć ją "w akcji" w najwcześniejszych etapach historii ludzkiej.
EnglishDoha is needed and is necessary, but we will not return to it until 2010 at the earliest.
Negocjacje dauhańskie są potrzebne i konieczne, ale powrócimy do nich nie wcześniej niż w 2010 roku.
EnglishLastly, I call on the Commission to come up with adequate proposals at the earliest opportunity.
Na zakończenie wzywam Komisję, aby przedstawiła odpowiednie propozycje w jak najkrótszym czasie.
EnglishI would also ask for the earliest possible tightening of the Stability and Growth Pact.
Prosiłabym również o możliwie jak najszybsze zaostrzenie postanowień paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
EnglishWe must instil positive values and the right moral standards into our children from their earliest years.
Musimy wpajać dzieciom od najmłodszych lat pozytywne wartości oraz właściwe wzorce moralne.
EnglishLegal protection should be put in place at the earliest opportunity.
Ochrona prawna powinna zacząć działać jak najszybciej.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the earliest"

earliest przymiotnik
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day