"at the discretion" po polsku

EN

"at the discretion" - polskie tłumaczenie

EN

at the discretion

volume_up
1. "of someone"
at the discretion
według uznania kogoś
Temporary suspension of SUTENT is recommended; following resolution, treatment may be resumed at the discretion of the treating physician.
Zaleca się czasowe przerwanie stosowania preparatu SUTENT; po ustąpieniu objawów, leczenie można wznowić według uznania lekarza prowadzącego.

Przykłady użycia - "at the discretion" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn this case, therefore, there is no discretion in the application of alphabetical order.
Nie ma więc w tym przypadku mowy o uznaniowym stosowaniu porządku alfabetycznego.
EnglishIt is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.
To prawda, że Komisja posiada szeroki margines dowolności w stosowaniu grzywien.
EnglishThe issuing of an EOPA should be wholly at the discretion of the national court.
Wydawanie ENZM przez sąd krajowy powinno mieć charakter uznaniowy.
EnglishTo give prudence to the simple, To the young man knowledge and discretion:
Dla podania prostakom ostrożności, młodemu umiejętności, i opatrzności.
EnglishThe necessity for and choice of premedication is left to the discretion of the veterinarian.
Decyzja o zastosowaniu premedykacji i wyborze jej rodzaju należy do lekarza.
EnglishThat thou mayest preserve discretion, And that thy lips may keep knowledge.
Abyś strzegł ostrożności, a umiejętność aby wargi twoje zachowała.
EnglishEgypt, Russia and China are good examples of 'political discretion' or keeping 'silent'.
Egipt, Rosja i Chiny są dobrymi przykładami "dyskrecji politycznej” i zachowywania "ciszy”.
EnglishThe duration of treatment depends on clinical status and is left to the physician's discretion.
Czas trwania leczenia zależy od stanu klinicznego pacjenta i oceny lekarza.
EnglishThe discretion of a man maketh him slow to anger; And it is his glory to pass over a transgression.
Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.
EnglishThis is, of course, entirely within the discretion of the budgetary authority.
To oczywiście pozostaje w pełni w gestii władzy budżetowej.
English[As] a ring of gold in a swine's snout, [So is] a fair woman that is without discretion.
Niewiasta piękna a głupia jest jako kolce złote w pysku u świni.
EnglishI do admit to being very puzzled by Europe's discretion in this debate.
Przyznaję, że nie rozumiem swobody uznania Europy w tej debacie.
EnglishAbove all, it is left to the discretion of the Member States to create compensation programmes.
Przede wszystkim państwom członkowskim pozostawia się swobodę tworzenia programów kompensacyjnych.
EnglishI shall again leave it to the discretion of the Minister as to whether he wishes to deal with this.
Decyzję, czy zająć się tą sprawą pozostawię znowu panu ministrowi.
EnglishDiscretion shall watch over thee; Understanding shall keep thee:
Tedy cię ostrożność strzedz będzie, a opatrzność zachowa cię.
EnglishMoreover, it is being left to the Member States' discretion.
Ponadto zostało to pozostawione w gestii państw członkowskich.
EnglishIt will have to be at the discretion of myself and of the secretariat.
Muszę kierować się uznaniem własnym i sekretariatu.
EnglishRather than exercise its discretion, the Commission seems to have acted completely high-handedly.
Zamiast korzystania ze swoich praw, zdaje się, że Komisja zachowała się w sposób całkowicie arbitralny.
EnglishIt is important to proceed with care and discretion when discussing concepts such as cultural heritage.
Ważne jest, aby rozpatrując koncepcje takie jak dziedzictwo kulturowe, działać ostrożnie i z rozwagą.
EnglishIf there were one area where judgement, discretion and diversity are needed, it is perhaps this.
Jeśli istnieje obszar, który wymaga osądu, dyskrecjonalności oraz różnorodności, to jest to właśnie ten obszar.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the discretion"

discretion rzeczownik
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day
at the foot