"at the beginning" po polsku

EN

"at the beginning" - polskie tłumaczenie

EN

at the beginning

volume_up
Of course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Oczywiście jesteśmy dopiero na początku międzyinstytucjonalnych negocjacji.
The frequency of occurrence is higher at the beginning of treatment.
Częstość występowania działań niepożądanych jest większa na początku leczenia.
So our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Tak więc nasza historia kończy się na początku -- początku wszystkiego, Wielkim Wybuchu.

Przykłady użycia - "at the beginning" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAt the beginning of 2008, Pamela Seplow moved to Walldorf from the United States
Pamela Seplow przyjechała do Walldorfu na początku 2008 r. ze Stanów Zjednoczonych.
EnglishAt the beginning, when Anajulina told me, "We would like to start it," I hesitated.
Na początku, kiedy Anajulina powiedziała mi: "Chcielibyśmy zacząć" Zawahałem się.
EnglishIt re-emerged in June 2008 and has escalated since the beginning of this month.
Wybuchł ponownie w czerwcu 2008 roku, a od początku tego miesiąca przybrał na sile.
EnglishThis is more likely at the beginning of treatment or after an increase in the dose.
Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku.
EnglishI now come to those priorities, beginning with the first: the stability of Europe.
Przechodzę teraz do tych priorytetów, zaczynając od pierwszego: stabilności Europy.
EnglishAnd feminists hated us, and the whole thing was wretched from beginning to end.
Feministki nienawidziły nas, a ten związek od początku nie miał przyszłości.
English(SK) Mr President, Egypt is at the beginning of its democratisation process.
(SK) Panie Przewodniczący! Egipt znajduje się na początku procesu demokratyzacji.
EnglishThis is especially true at the beginning of the treatment and after increase in dose.
Jest to szczególnie istotne na początku leczenia lub zaraz po zwiększeniu dawki.
EnglishWe have reduced the use of pesticides by around 50% since the beginning of the 1980s.
Od początku lat 80. udało się nam ograniczyć stosowanie pestycydów o około 50%.
EnglishThat is why we have condemned the violence from the beginning of last April.
Dlatego też od początku kwietnia potępiamy akty przemocy, do których dochodzi.
EnglishThe European Parliament is already beginning to criticise one of its Member States.
Parlament Europejski już zabiera się do krytykowania jednego z państw członkowskich.
EnglishLarger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Większe opakowania na początku miesiąca, mniejsze opakowania na końcu miesiąca.
EnglishSince the beginning, it has been said that there should also be humanitarian aid.
Od samego początku mówi się, że należy zapewnić również pomoc humanitarną.
EnglishAs I read the Hebrew Bible, I hear from the very beginning God's call to dialogue.
Kiedy czytam Biblię hebrajską, słyszę od samego początku nawoływanie Boga do dialogu.
EnglishPrior to beginning treatment, your doctor will discuss with you the importance of:
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz prowadzący omówi z pacjentem znaczenie:
EnglishToday marks the beginning of our collaboration, but certainly not the end.
Dzisiejszy dzień to pierwszy dzień naszej współpracy, ale z pewnością nie ostatni.
EnglishAs you know, at the beginning of October, we presented an opinion on Albania.
Jak Pan Poseł wie, na początku października przedstawiliśmy opinię w sprawie Albanii.
EnglishIn the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.
EnglishAnd Philip opened his mouth, and beginning from this Scripture, preached unto him Jesus.
Tedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego Pisma, opowiadał mu Jezusa.
EnglishSo our story ends at the beginning -- the beginning of all things, the Big Bang.
Tak więc nasza historia kończy się na początku -- początku wszystkiego, Wielkim Wybuchu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the beginning"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
beginning przymiotnik
beginning rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish