"at the altar" po polsku

EN

"at the altar" - polskie tłumaczenie

volume_up
at the altar [przykład]
EN

at the altar [przykład]

volume_up
at the altar
volume_up
przed ołtarzem [przykł.]
And the priest shall take the basket out of thy hand, and set it down before the altar of Jehovah thy God.
Tedy wziąwszy kapłan kosz z ręki twojej, postawi go przed ołtarzem Pana, Boga twego.
And the princes offered for the dedication of the altar in the day that it was anointed, even the princes offered their oblation before the altar.
Ofiarowały tedy książęta ku poświęceniu ołtarza onegoż dnia, gdy był pomazany; i ofiarowały książęta dary swe przed ołtarzem.
In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLY UNTO JEHOVAH; and the pots in Jehovah's house shall be like the bowls before the altar.
Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane: Świętobliwość Pańska; a kotłów będzie w domu Pańskim, jako miednic przed ołtarzem.

Przykłady użycia - "at the altar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd Balak did as Balaam had said, and offered up a bullock and a ram on every altar.
I uczynił Balak, jako mu rozkazał Balaam, i ofiarował cielca i barana na każdym ołtarzu.
EnglishI will wash my hands in innocency: So will I compass thine altar, O Jehovah;
Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę w około ołtarz twój, Panie
EnglishAnd they shall take away the ashes from the altar, and spread a purple cloth thereon:
Do tego zmiotą popiół z ołtarza, a na nim rozpostrzą oponę szarłatową;
EnglishAnd David built there an altar unto Jehovah, and offered burnt-offerings and peace-offerings.
Tamże zbudował Dawid ołtarz Panu, i sprawował całopalenia, i spokojne ofiary.
EnglishSeven days shall they make atonement for the altar and purify it; so shall they consecrate it.
Przez siedm dni oczyszczać będą ołtarz, i oczyszczą go, a poświęcą ręce swoje.
EnglishAnd the water ran round about the altar; and he filled the trench also with water.
Tak że płynęły wody około ołtarza, aż i rów był napełniony wodą.
EnglishAnd Saul built an altar unto Jehovah: the same was the first altar that he built unto Jehovah.
I zbudował Saul ołtarz Panu; toć najpierwszy ołtarz, który zbudował Panu.
EnglishFire shall be kept burning upon the altar continually; it shall not go out.
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
EnglishAnd the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay wood in order upon the fire;
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of altar of incense.
Tedy mu się pokazał Anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza, na którym kadzono.
EnglishHe claims that finance ministers are witch doctors who are sacrificing jobs at the altar.
Twierdzi on, że ministrowie finansów są szamanami składającymi na ołtarzu ofiarę z miejsc pracy.
EnglishAnd Moses built an altar, and called the name of it Jehovah-nissi;
I rozkazał król Egipski babom Hebrejskim, z których imię jednej Zefora, a imię drugiej Fua;
EnglishIf you come to the south of the intiwatana, you find an altar.
Jeśli zawędrujecie na południową stronę Intiwatany, znajdziecie ołtarz.
EnglishAnd the upper altar shall be four cubits; and from the altar hearth and upward there shall be four horns.
Ale sam ołtarz niech będzie na cztery łokcie, a z ołtarza w górę cztery rogi.
EnglishAnd Adonijah feared because of Solomon; and he arose, and went, and caught hold on the horns of the altar.
Adonijasz także, bojąc się Salomona, wstał, i poszedł, a uchwycił się rogów ołtarza.
EnglishAnd the priest shall take the basket out of thy hand, and set it down before the altar of Jehovah thy God.
Tedy wziąwszy kapłan kosz z ręki twojej, postawi go przed ołtarzem Pana, Boga twego.
EnglishAnd thou shalt make staves for the altar, staves of acacia wood, and overlay them with brass.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishTherefore we said, Let us now prepare to build us an altar, not for burnt-offering, nor for sacrifice:
Przetośmy rzekli: Uczyńmy tak, a zbudujmy sobie ołtarz, nie dla całopalenia, ani innych ofiar:
EnglishOh that there were one among you that would shut the doors, that ye might not kindle [fire on] mine altar in vain!
Owszem, kto jest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim?!
Englishand the table and its vessels, and the pure candlestick with all its vessels, and the altar of incense,
Między tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at the altar"

altar rzeczownik
Polish
the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at the moment przysłówek
at the end of the day
at the foot
at the peep of day
Polish