"at term" po polsku

EN

"at term" - polskie tłumaczenie

EN

at term

volume_up

Przykłady użycia - "at term" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTemporary Committee on Climate Change (extension of term of office): see Minutes
Komisja tymczasowa ds. zmian klimatycznych (przedłużenie mandatu): patrz protokół
EnglishThat means that the hot question will be: will we agree on a long-term strategy?
Oznacza to, że kluczowym pytaniem będzie: czy uzgodnimy długofalową strategię?
EnglishThis could in the long term prove to be the undoing of this promising initiative.
W dłuższej perspektywie może to zaważyć na powodzeniu tej obiecującej inicjatywy.
EnglishLong-term treatment during pregnancy may cause withdrawal symptoms in the infant.
Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może wywołać objawy odstawienne u noworodka.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishParliament will take part in the negotiation of the subsequent long-term agreement.
Parlament weźmie udział w negocjacjach kolejnego porozumienia długoterminowego.
EnglishDeforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Wylesieniu nie zapobiegną ponowne nasadzenia, przynajmniej nie w najbliższym czasie.
EnglishParliament is also prepared for a revision of the medium-term financial programme.
Parlament jest też przygotowany na zmianę średnioterminowego programu finansowego.
EnglishOn the contrary, in the long term there is a synergy between these objectives.
Przeciwnie, w dalszej perspektywie dostrzec można synergię między tymi celami.
EnglishBlood products and short-term infusion of concentrated solutions of electrolytes:
Produkty krwiopochodne i krótkotrwałe wlewy skoncentrowanych roztworów elektrolitów:
EnglishHabituation has not been observed during long-term treatment with doxazosin.
Nie obserwowano zjawiska tolerancji podczas długotrwałego stosowania doksazosyny.
EnglishEffects on bone There are no long-term data on the effect of fulvestrant on bone.
Nie ma danych dotyczących odległych skutków działania fulwestrantu na kości.
EnglishI entirely agree that in the longer term, the legacy of the ICTY must be preserved.
Całkowicie się zgadzam, że spuścizna trybunału musi być zachowana na dłuższy czas.
EnglishThe mid-term review brought us many changes, and we are about to embark on even more.
Przegląd śródokresowy przyniósł nam wiele zmian, a czeka nas ich jeszcze więcej.
EnglishFor such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
Dla takich osób określenie "pozornie samozatrudniony” byłoby bardziej odpowiednie.
EnglishThe Commission could mobilise a further EUR 200 million in longer-term aid.
Komisja może uruchomić dalsze 200 milionów euro w formie pomocy długoterminowej.
EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.
EnglishWe have to decide whether or not we want to be dependent on others in the long term.
Musimy zadecydować, czy chcemy być w dłuższej perspektywie uzależnieni od innych.
EnglishWe also need to strike the right balance between the long term and the short term.
Musimy także znaleźć równowagę pomiędzy perspektywą długo- i krótkoterminową.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at term"

term rzeczownik
term przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish