"at sign" po polsku

EN

"at sign" - polskie tłumaczenie

PL
PL
EN

at sign {rzeczownik}

volume_up
1. IT
The presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
You can show a slogan, or a symbol, or a sign that stands for democracy.
Można pokazać slogan albo symbol, albo znak reprezentujący demokrację.
Perhaps all the athletes could wear a black ribbon as a sign of mourning.
Może wszyscy sportowcy mogliby założyć czarne tasiemki na znak żałoby.

Przykłady użycia - "at sign" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Jest to wyraźnym sygnałem rosyjskich przygotowań do militarnej agresji na Gruzję.
EnglishAll this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.
EnglishThe euro, then, has become the most tangible sign of European integration.
Euro stało się tym samym najbardziej namacalnym znakiem integracji europejskiej.
EnglishThis is again the second sign that Jesus did, having come out of Judaea into Galilee.
Tenci zasię wtóry cud uczynił Jezus, przyszedłszy z Judzkiej ziemi do Galilei.
EnglishThere is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
Poza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
EnglishThe presence of religious symbols is not a sign of religious discrimination or coercion.
Obecność symboli religijnych to nie znak dyskryminacji czy przymusu religijnego.
EnglishAsk thee a sign of Jehovah thy God; ask it either in the depth, or in the height above.
Żądaj sobie znaku od Pana, Boga twego, bądź na dole nisko, bądź wysoko w górze.
EnglishWe can decide ourselves to sign a bilateral agreement with the US, as Portugal has done.
Możemy sami podpisać umowę dwustronną z USA, podobnie jak zrobiła to Portugalia.
EnglishLocal skin reactions can be a sign that the drug is working as intended.
Miejscowe reakcje skórne mogą świadczyć o działaniu leku zgodnym z zamierzonym.
EnglishYou will all be present at the signing, and the Minister and I will sign.
Wszyscy Państwo będą obecni przy podpisach, a podpisywał będę ja z panią minister.
EnglishDespite various measures, cod stocks have shown little sign of recovery.
Pomimo zastosowania wielu środków, zasoby dorsza zasadniczo nie zwiększyły się.
EnglishThe ECSC and the International Labour Organisation (ILO) sign a cooperation agreement.
EWWiS i Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) podpisują umowę o współpracy.
EnglishCecilia Malmström, the Minister for European Affairs, will sign on behalf of the Council.
Z ramienia Rady podpis złoży pani Cecilia Malmström, minister ds. europejskich.
EnglishThere is often not much sign of this in the European Parliament itself.
Często w samym Parlamencie Europejskim widać, jak niewielkie są efekty tej pracy.
EnglishIn our fashionable age, this approach is probably a sign of the true avant garde.
W naszych - ulegających modom - czasach postawa taka jest chyba autentycznie awangardowa.
EnglishAnd he sighed deeply in his spirit, and saith, Why doth this generation seek a sign?
Tedy westchnąwszy serdecznie w duchu swym, rzekł: Przeczże ten rodzaj znamienia szuka?
EnglishHe did sign it, despite the fact that very few changes were made in terms of quality.
Jednak podpisał, mimo że jeśli chodzi o jakość, wprowadzono niewiele zmian.
EnglishIt is regrettable that some Member States have yet to sign this Convention.
Niestety niektóre państwa członkowskie nie podpisały jeszcze tej Konwencji.
EnglishAny new behavioural sign or symptom requires careful and immediate evaluation.
Wszystkie nowe objawy podmiotowe i przedmiotowe wymagają uważnej i natychmiastowej oceny.
EnglishThe European Community and the Solomon Islands sign a new bilateral fisheries agreement.
UE i Wyspy Salomona podpisują trzyletnie dwustronne porozumienie w sprawie połowów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at sign"

sign rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
to sign czasownik
at once przysłówek