"at sea" po polsku

EN

"at sea" - polskie tłumaczenie

EN

at sea

volume_up
The liability of carriers of passengers by sea in the event of an accident (
Odpowiedzialność przewoźników pasażerskich na morzu z tytułu wypadków (
In the North Sea and Baltic Sea we have dozens of old munitions from past wars.
Na Morzu Północnym i Morzu Bałtyckim spoczywają dziesiątki pocisków z czasów wojennych.
The Bulgarian ship Vanessa was shipwrecked recently in the Sea of Azov.
Niedawno bułgarski statek Vanessa rozbił się na Morzu Azowskim.

Przykłady użycia - "at sea" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Danube region and the Black Sea region have been mentioned in this connection.
W tym kontekście wspominali państwo też o regionach naddunajskim i czarnomorskim.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Niestety Unia Europejska jest w epicentrum głębinowego trałowania przydennego.
EnglishThe Black Sea region is of major strategic importance for the European Union.
Region Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie strategiczne dla Unii Europejskiej.
EnglishWe believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Wierzymy, że Europejczycy wreszcie zagłosują i wyrzucą ten traktat do kosza.
EnglishI would also like to underline the specific values of the Baltic Sea Strategy.
Chciałbym także podkreślić szczególne zalety strategii dla Morza Bałtyckiego.
EnglishThe aim of the strategy for the Baltic Sea area is not to create new institutions.
Celem strategii dla regionu Morza Bałtyckiego nie jest tworzenie nowych instytucji.
EnglishNaturally it is related to the Baltic Sea, but it is not part of the strategy.
Jest on oczywiście powiązany z Morzem Bałtyckim, lecz nie stanowi części strategii.
EnglishThat is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
Dlatego potrzebujemy aktywnej polityki w Azji Środkowej w regionie Morza Czarnego.
EnglishStatistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea (
Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (
EnglishStability and security around the Black Sea have a direct impact on Europe.
Stabilność i bezpieczeństwo wokół Morza Czarnego ma bezpośredni wpływ na Europę.
EnglishI had no idea that Greece stretches all the way to the shores of the Black Sea.
Nie miałem pojęcia, że terytorium Grecji rozciąga się aż do wybrzeży Morza Czarnego.
EnglishThis moratorium would apply not to the whole sector but only to new deep-sea drilling.
Moratorium to nie dotyczyłoby całego sektora, a wyłącznie odwiertów głębinowych.
EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Przez ten czas ropa buchająca z dna morza zniszczyła wszystkie żywe stworzenia.
EnglishIncreasing numbers of fish species in the Baltic Sea are under immediate threat.
Coraz więcej gatunków ryb w Morzu Bałtyckim jest bezpośrednio zagrożonych.
EnglishThus saith Jehovah, who maketh a way in the sea, and a path in the mighty waters;
Tak mówi Pan, który sposobił na morzu drogę, i ścieszkę na bystrych wodach.
EnglishThe sea is an area that belongs to all Europeans, and it is part of our heritage.
Morze jest obszarem należącym do wszystkich Europejczyków i częścią naszej spuścizny.
EnglishThe fifth session of the United Nations Conference of the Law of the Sea ends.
Zakończenie piątej sesji Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Prawa Morskiego.
EnglishFor example, I am thinking about industrial disasters, fires and disasters at sea.
Mam na myśli na przykład katastrofy przemysłowe, pożary i wypadki na morzu.
EnglishWe should aim to establish cooperation to prevent people drowning at sea.
Naszym celem powinno być ustanowienie współpracy, aby ludzie nie tonęli w morzu.
EnglishThis means that the Black Sea region is a very important one for the European Union.
Oznacza to, że region Morza Czarnego jest dla Unii Europejskiej bardzo ważny.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at sea"

sea rzeczownik
sea przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish
at a glance przysłówek