"at root" po polsku

EN

"at root" - polskie tłumaczenie

volume_up
at root {przysł.}
EN

at root {przysłówek}

volume_up
at root
I am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Cieszę się, że prowadzi się działania mające na celu rozwiązanie problemu u źródła.
However, it is more important to tackle the root causes of the problems, and not just their most obvious manifestations.
Ważniejsze jest jednak uporanie się z przyczynami leżącymi u źródła problemów, a nie tylko z najbardziej oczywistymi ich przejawami.
Mr Varvitsiotis has correctly identified and dealt with the root cause of the problem: the individual, nationalist positions held by various states.
Pan Varvitsiotis właściwie zidentyfikował i rozwiązał przyczynę leżącą u źródła problemu: indywidualistyczne, nacjonalistyczne podejście różnych państw.
at root

Przykłady użycia - "at root" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe root cause of this crisis is an inadequately regulated financial system.
Głęboką przyczyną tego kryzysu jest niewystarczająco regulowany system finansowy.
EnglishI would tackle the root of the problem, which actually lies in other matters.
Chciałbym walczyć z przyczyną problemu, która w rzeczywistości leży w gdzie indziej.
EnglishFor it is a fire that consumeth unto Destruction, And would root out all mine increase.
Gdyż ten ogień aż do zatracenia pożera, a dochody moje wszystkie wykorzenić może.
EnglishIt appears that the root cause of trafficking in human organs is their market value.
Wydaje się, że źródłem handlu narządami ludzkimi jest ich wartość rynkowa.
EnglishI am glad that work is also being done to tackle the problem at its root.
Cieszę się, że prowadzi się działania mające na celu rozwiązanie problemu u źródła.
EnglishThe wicked desireth the net of evil men; But the root of the righteous yieldeth [fruit].
Niepobożny pragnie obrony przeciw nieszczęściu; ale korzeń sprawiedliwych daje ją.
EnglishThat will take account of the need to strengthen the grass-root sports sector.
Będą one uwzględniały konieczność wzmocnienia sektora sportu lokalnego.
EnglishFear of the future and fear of progress are at the root of Europe's failings.
Źródłem porażek Europy jest lęk przed przyszłością i lęk przed postępem.
EnglishThanks to the courage of the Iraqi people, democratic institutions have taken root.
Dzięki odwadze Irakijczyków zostały powołane instytucje demokratyczne.
EnglishThe time has come to combat stereotypes that have taken root in society.
Nadszedł czas, aby walczyć ze stereotypami zakorzenionymi w społeczeństwie.
EnglishThou preparedst [room] before it, And it took deep root, and filled the land.
Tyś macicę winną z Egiptu przeniósł; wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją.
EnglishLeaven comes from the root word that means enliven -- to vivify, to bring to life.
"Leaven" pochodzi od rdzenia wyrazu, który oznacza enliven – ożywiać.
EnglishThat is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Te dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
EnglishYou now intend getting to the root of the problem, which is something that we welcome.
Teraz chcecie dotrzeć do sedna problemu, co przyjmujemy z zadowoleniem.
EnglishIt strengthens the notion of citizenship, which is at the very root of the European project.
Wzmacnia poczucie obywatelstwa, które leży u źródeł europejskiego projektu.
EnglishThough the root thereof wax old in the earth, And the stock thereof die in the ground;
Choć się zstarzeje w ziemi korzeń jego, i w prochu obumrze pień jego:
EnglishIt reveals the extent to which lawlessness has taken root in some parts of the Philippines.
Pokazuje ona, w jakim stopniu bezprawie zakorzeniło się w niektórych częściach Filipin.
EnglishTo me, this obsession is the source and root of all of our productivity and creativity.
Według mnie ta obsesja jest źródłem i przyczyną całej naszej produktywności i kreatywności.
EnglishThe objective must be to address the root causes of irregular migration.
Celem tych działań musi być walka z przyczynami nielegalnej migracji.
EnglishAnd so we're on one planet, and we have to be able to get to the root of these problems.
Żyjemy na jednej planecie, i musimy znaleźć przyczyny tych problemów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at root"

root rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
to root czasownik