EN

at risk

volume_up
At present, one in five species is at risk of extinction.
Dziś zagrożony wyginięciem jest jeden na pięć gatunków.
One of our major objectives, the euro and its high monetary stability, is at risk of total collapse.
Jeden z naszych zasadniczych celów - euro i jego wysoka stabilność walutowa - jest zagrożony całkowitym załamaniem.
In some countries, targets for correcting excessive deficits are at risk.
W niektórych krajach zagrożone są plany korekty nadmiernego deficytu budżetowego.

Przykłady użycia - "at risk" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
Gdy jednak giełdowy spekulant spekuluje długiem jakiegoś kraju, nie ryzykuje nic.
Englisha significant reduction in the absolute risk of myocardial infarction: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zawału mięśnia sercowego: metformina
EnglishThe absolute and relative risk reduction effect of atorvastatin was as follows:
Bezwzględne i względne obniżenie ryzyka za pomocą atorwastatyny było następujące:
EnglishSo if a family suffers from one cot death, you'd put them in a high-risk group.
Jeśli w rodzinie wystąpi jedna śmierć łóżeczkowa, może być ona w grupie ryzyka.
EnglishThis puts the patient at risk of developing blood clots or bleeding problems.
Naraża to pacjenta na ryzyko wystąpienia zakrzepów lub problemów z krwawieniami.
EnglishThe potential for human risk in pregnancy is unknown, but cannot be excluded.
Potencjalne ryzyko dla ciazy u ludzi nie jest znane, ale nie mozna go wykluczyc.
EnglishThe earlier a woman reaches the menopause, the greater the risk of osteoporosis.
Im wcześniej kobieta wejdzie w okres menopauzy, tym większe jest ryzyko osteoporozy.
EnglishFor patients at risk of hyperuricemia, the use of allopurinol should be considered.
U pacjentów z ryzykiem hiperurykemii należy rozważyć zastosowanie allopurynolu.
EnglishMafia groups operate much more frequently now that there is apparently less risk.
Grupy mafijne działają częściej wówczas, gdy jest ewidentnie mniejsze ryzyko.
EnglishThis risk of developing blood clots is not affected by how long you use the medicine.
Ryzyko powstawania skrzeplin krwi nie jest uzależnione od czasu stosowania leku.
EnglishThis increases the risk of the formation of clots during high-risk situations.
Zwiększa się wówczas ryzyko powstawania skrzeplin w sytuacjach zwiększonego ryzyka.
EnglishFor the funds themselves, this will mean stability and reduce the risk of setbacks.
Dla samych funduszy będzie to oznaczać stabilność i mniejsze ryzyko niepowodzenia.
EnglishElderly people also face a higher risk of poverty than the general population.
Również osoby starsze są bardziej narażone na ubóstwo niż całe społeczeństwo.
EnglishWe need to identify the risk of gambling addictions developing in young people.
Trzeba określić ryzyko, które prowadzi do uzależnienia się młodych ludzi od hazardu.
EnglishThe risk of the virus being transmitted to other European countries is also high.
Istnieje również duże ryzyko, że wirus przeniesie się do innych państw europejskich.
EnglishThere is a constant risk of confusion between the political and humanitarian agendas.
Istnieje ciągły brak zgodności pomiędzy programami politycznymi i humanitarnymi.
EnglishTime and again they risk their lives in search of cunning new escape routes.
Wielokrotnie ryzykują życie w poszukiwaniu sprytnych nowych dróg ewakuacyjnych.
EnglishIn the meantime, thousands of jobs have been put at risk by the financial crisis.
Tymczasem kryzys finansowy spowodował, że tysiące miejsc pracy są zagrożone.
Englisha significant reduction in the absolute risk of diabetes-related mortality: metformin
istotne zmniejszenie bezwzględnego ryzyka zgonu związanego z cukrzycą: metformina
EnglishIf given together with Efient these medicines may increase the risk of bleeding
Stosowanie tych leków razem z lekiem Efient może zwiększyć ryzyko krwawień.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at risk"

risk rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish
at a glance przysłówek