"at rest" po polsku

EN

"at rest" - polskie tłumaczenie

EN

at rest

volume_up
Nonetheless, you can rest assured that all the amendments to the calendar have been carefully considered by the Presidency.
Niemniej jednak może być pan spokojny, że wszystkie poprawki dotyczące harmonogramu zostały dokładnie sprawdzone przez Prezydium.
Rest assured that the European Union will assume its responsibilities there.
Możecie państwo być spokojni, że Unia Europejska przyjmie na siebie swoje obowiązki w tym zakresie.
Rest assured, Commissioner, that we shall support all such efforts on the part of the Commission.
Może być Pani spokojna, Pani Komisarz, że poprzemy wszystkie wysiłki podejmowane w tym kierunku przez Komisję.

Przykłady użycia - "at rest" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI think the Council is wrong to consider inactive working time a rest period.
Myślę, że Rada jest w błędzie uznając nieaktywny czas pracy za okres odpoczynku.
EnglishEurope is not the same place it was 50 years ago, and nor is the rest of the world.
W ciągu minionego pięćdziesięciolecia zmieniła się Europa i zmienił się świat.
EnglishSo the realm of Jehoshaphat was quiet; for his God gave him rest round about.
A tak uspokoiło się królestwo Jozafatowe, bo mu dał odpocznienie Bóg jego zewsząd.
EnglishBut of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;
A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.
EnglishActually, there is still a lot left unresolved, and only time will reveal the rest.
W rzeczywistości jeszcze wiele nie zostało rozwiązane, ale to dopiero czas pokaże.
EnglishArchie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
English. - (SL) The practical realisation will rest with each Member State.
przewodniczący. - (SL) Praktyczna realizacja leży w gestii państw członkowskich.
EnglishCancer-related mortality has increased worryingly in comparison to the rest of the EU.
W porównaniu z resztą UE niepokojąco wzrosła tu śmiertelność z powodu nowotworów.
EnglishAnd so to their final rest do we commit these two and entrust them unto our Lord.
I na spoczynek wieczny składamy tych dwoje i powierzamy ich naszemu Panu.
EnglishThe fight against human trafficking in Europe and the rest of the world will continue.
Będziemy kontynuować walkę z handlem ludźmi w Europie i w innych zakątkach świata.
EnglishIncome there stayed stagnant, as it zoomed ahead in the rest of the world.
Dochód tam pozostał stały, podczas gdy gdzie indziej na świecie się zwiększał.
EnglishWe owe this to the rest of the world, our future generations and the European taxpayers.
Jesteśmy to winni reszcie świata, następnym pokoleniom i podatnikom europejskim.
EnglishIf you have severe breathing problems at rest due to your cancer or if you need oxygen
jeśli występują spoczynkowe zaburzenia oddechowe spowodowane chorobą nowotworową lub
EnglishThe rest of Europe may look on critically when we demand vetoes on immigration policy.
Reszta Europy może nas krytykować, kiedy wzywamy do wetowania polityki imigracyjnej.
EnglishSix of them are EU Member States, and the rest are potential candidates.
Sześć z nich to państwa członkowskie UE, a pozostałe są potencjalnymi kandydatami.
EnglishThere has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
Musi istnieć sposób pobierania informacji o liczbie pozostałych bakterii w populacji.
EnglishI'm a psychologist, but rest assured, I will not bring it to the scrotal.
Jestem psychologiem, ale nie bójcie się. ~~~ Nie będzie żadnych aluzji seksualnych.
EnglishAnd you know, that part of life needs everything that the rest of life does.
Wiecie, ta część życia wymaga tego wszystkiego co zawiera się w innych jego częściach.
EnglishWe have more fashion and quality brands than the rest of the world put together.
Obecnych jest u nas więcej marek mody i jakości niż w pozostałych częściach świata łącznie.
EnglishThis means that we must work together both in Europe and the rest of the world.
Oznacza to, że musimy ze sobą współpracować zarówno w Europie, jak i na szczeblu światowym.

Synonimy (angielski) dla "at rest":

at rest

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at rest"

rest rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek