"at random" po polsku

EN

"at random" - polskie tłumaczenie

EN

at random {przysłówek}

volume_up
at random (też: piecemeal)
at random (też: haphazardly, willy-nilly)
The 25% reduction target laid down is open to doubt, however, as it was chosen at random.
Cel w postaci zmniejszenia obciążeń o 25% można jednak poddać w wątpliwość, ponieważ został wybrany na chybił trafił.
at random (też: blindly)

Przykłady użycia - "at random" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.
EnglishThere's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
Jest również bogini pogody która kontroluje zmienność na giełdzie i zmienność pogody.
EnglishOf course, websites cannot be closed at random for political reasons.
Oczywiście, stron internetowych nie można zamykać losowo z powodów politycznych.
EnglishAnd it turns out it's a pseudo-random number generator using deterministic chaos.
Okazuje się, że jest to generator liczb pseudolosowych używający deterministycznego chaosu.
EnglishDNA accumulates information through random errors, some of which just happen to work.
DNA gromadzi informacje poprzez przypadkowe błędy, część z nich po prostu się sprawdza.
EnglishSo, another random thing I do is the search for extraterrestrial intelligence, or SETI.
Więc, moim innym losowym zajęciem jest szukanie życia pozaziemskiego zwane jako SETI.
EnglishThe report now proposes only random searches of the information system.
Sprawozdanie przedstawia propozycję wyrywkowego wyszukiwania informacji w systemie.
EnglishOr you can go to the Random House website where there is this excerpt.
Możecie też wejść na stronę wydawnictwa Random House gdzie jest jej wycinek.
EnglishSay, "Computer, would you please make a hundred million random sequences of instructions.
Mówimy, "Komputerze, wygeneruj proszę sto milionów przypadkowych sekwencji instrukcji.
EnglishWe use out-of-date systems that are unfair and create random results.
Używamy przestarzałych systemów, które są niesprawiedliwe i owocują losowymi wynikami.
EnglishMany people think of it primarily in terms of charity, random acts of kindness.
Wielu osobom kojarzy się on przede wszystkim w kategoriach miłości, przypadkowych aktów dobroci.
EnglishAnd by doing that, it allows the virus to express random protein sequences.
A to pozwala wirusowi odzwierciedlać przypadkowe łańcuchy białkowe.
EnglishBut things don't just diffuse in human populations at random.
Ale w populacji ludzi rzeczy nie rozprzestrzeniają się w sposób przypadkowy.
EnglishIn any case, the decision to evict them is not a random act.
W każdym razie decyzja o ich eksmitowaniu nie jest działaniem przypadkowym.
EnglishWe made phone calls at random across the whole of Germany.
Losowo wybieraliśmy numery telefoniczne w całej Republice Federalnej Niemiec.
EnglishWe use it in the engineering and neuroscience sense meaning a random noise corrupting a signal.
Używamy tego pojęcia w inżynierii i neurobiologii mając na myśli hałas zakłócający sygnał.
EnglishIt is not enough for the toy to be in the shop and have a random test carried out there.
Sama obecność zabawki w sklepie i możliwość przeprowadzenia na miejscu testów losowych, to za mało.
EnglishThey've taken to just firing into the prison camp at random for fun.
Zaczęli po prostu strzelać na oślep w kierunku obozu dla zabawy.
EnglishIn Kenya, in Zambia, and a bunch of countries, there's been testing in random samples of the population.
W Kenii, Zambii i kilku innych krajach odbyło się badanie losowych próbek w populacji.
EnglishRecoveries cannot continue in the same random fashion as in the past.
Nie można kontynuować odzyskiwania w ten sam przypadkowy sposób jak to miało miejsce w przeszłości.

Synonimy (angielski) dla "at random":

at random

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at random"

random przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish
at a glance przysłówek