"at present" po polsku

EN

"at present" - polskie tłumaczenie

EN

at present {przysłówek}

volume_up
At present, enlargement is focusing on the western Balkans, Turkey and Iceland.
Obecnie rozszerzenie skupia się na Bałkanach Zachodnich, Turcji i Islandii.
There is at present little information on the treatment of overdosage.
Obecnie niewiele jest informacji dotyczących leczenia przedawkowania leku.
At present, solidarity between Member States is of paramount importance.
Obecnie najważniejsze znaczenie ma solidarność między państwami członkowskimi.
at present (też: now, nowadays, at this moment, these days)
At present, the Commission is simply preparing a feasibility study.
Teraz Komisja przeprowadza jedynie studium wykonalności.
It is now time to move forward and to present concrete proposals.
Teraz nadeszła pora, by poczynić dalsze postępy i przedstawić konkretne wnioski.
I mean, let's face it, the present self is present.
Spójrzmy prawdzie w oczy, teraźniejsze „ja” jest... tu i teraz.
at present
At present, it is to be feared that the invasion will indeed take place.
Na chwilę obecną istnieją obawy, że do inwazji faktycznie dojdzie.
At present, all this appears to me to be clearly contradictory.
Na chwilę obecną wydaje mi się to całkowicie sprzeczne.
As things stand at present, the final inspection by the experts will take place on 22 September.
Według stanu na chwilę obecną, inspektorzy przeprowadzą końcową inspekcję dnia 22 września.

Przykłady użycia - "at present" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
EnglishAt present, protection orders stop at our border, leaving the victim defenceless.
Obecnie nakazy ochrony tracą moc na granicy kraju, pozostawiając ofiarę bezbronną.
EnglishI wanted to make sure that it can be returned in the form of a small present.
Chciałam być pewna, że może zostać odwzajemnione w formie niewielkiego prezentu.
EnglishThis stage will end by June this year and we will present the relevant proposals.
Ta faza zakończy się do czerwca tego roku i wtedy przedstawimy stosowne propozycje.
EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
Obecnie, panie i panowie, mamy jednego nominowanego przewodniczącego, tylko jednego.
EnglishThis would answer the question from Mrs Harms, who is not currently present.
To odpowiadałoby na pytanie pani poseł Harms, która w tej chwili jest nieobecna.
EnglishThe Treaty of Lisbon guarantees us considerably more powers than we have at present.
W traktacie lizbońskim zagwarantowano nam znacznie większe kompetencje niż dotąd.
EnglishVery, very bad for economies and companies and cities in our present paradigm.
Bardzo źle dla gospodarki, dla przedsiębiorstw i miast w dzisiejszym świecie.
EnglishAt present he is advocating a 46% import tariff cut in the agricultural sector.
Obecnie opowiada się on za 46% obniżeniem ceł importowych w sektorze rolnym.
EnglishIn both cases the present system is equally impossible to defend - and explain.
W obu przypadkach, w równym stopniu niemożliwa jest obrona obecnego systemu.
EnglishFinally, I would ask the Commission to present these proposals as soon as possible.
Wreszcie wnoszę, aby Komisja jak najszybciej przedstawiła omawiane propozycje.
EnglishWe really need to present a concept and understanding of what human rights mean.
Naprawdę musimy okazać pojęcie i zrozumienie, co oznaczają prawa człowieka.
EnglishThat is why you will often find it difficult to present a credible case to citizens.
To dlatego często będzie pani trudno przedstawić obywatelom wiarygodne argumenty.
EnglishAll things considered, I shall be voting in favour of the present agreement tomorrow.
Biorąc to wszystko pod uwagę będę jutro głosował za przedmiotowym porozumieniem.
EnglishWhat documentation did the Company present to support its application to the CVMP?
Jaka dokumentacja została dołączona przez firmę do wniosku złożonego do CVMP?
Englishcapsule contains rivastigmine 4.5 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 4, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 6.0 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 6, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
EnglishEach ml contains 2.0 mg rivastigmine present as rivastigmine hydrogen tartrate.
Każdy ml zawiera 2, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 1.5 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 1, 5 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.
Englishcapsule contains rivastigmine 3.0 mg present as rivastigmine hydrogen tartrate.
kapsułka zawiera 3, 0 mg rywastygminy w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Synonimy (angielski) dla "at present":

at present
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at present"

present przymiotnik
present rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish