"at large" po polsku

EN

"at large" - polskie tłumaczenie

volume_up
at large {przysł.} [idiom]
EN

at large {przysłówek} [idiom]

volume_up
at large
Tylko dwóch ze 161 oskarżonych w dalszym ciągu pozostaje na wolności.
It is therefore unacceptable after so many years that General Ratko Mladić remains at large.
Dlatego niedopuszczalne jest to, że generał Ratko Mladić pozostaje na wolności przez tak wiele lat.
They aren't supposed to be out at large."
Nie powinni być na wolności.”

Przykłady użycia - "at large" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe say yes to a large budget, and no to cuts to the common agricultural policy.
Mówimy "tak” dla dużego budżetu, "nie” - dla cięć we wspólnej polityce rolnej.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
Ataki te w znacznym stopniu mają miejsce w krajach muzułmańskich, ale nie tylko.
EnglishThe inter-individual variation in kinetics may be large, up to 70 CV% for AUC.
Może występować duża zmienność osobnicza dotycząca kinetyki, do 70 % CV % dla AUC.
EnglishWe have deposit guarantees for small-scale savers and even quite large-scale savers.
Mamy gwarancje depozytów dla drobnych ciułaczy, a nawet całkiem sporych ciułaczy.
EnglishInstead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
Zamiast tego, raz jeszcze uratowano dużą liczbę niemieckich i francuskich banków.
EnglishWe found that synthesizing accurate DNA in large pieces was extremely difficult.
Okazało się, że dokładna synteza DNA w dużych kawałkach była bardzo trudna.
EnglishNot necessarily a ministry of finance that administers a large federal budget.
Nie musi to być wcale ministerstwo finansów zarządzające dużym budżetem federalnym.
EnglishEvery day, large quantities of waste are produced in the EU's Member States.
Codziennie w państwach członkowskich UE produkowana jest wielka ilość odpadów.
EnglishBut still we have a large deficit in dealing with and understanding modern conflict.
Wciąż jednak bardzo brakuje nam umiejętności zrozumienia współczesnych konfliktów.
EnglishA large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Duża liczba odwiedzin bezpośrednich oznacza zazwyczaj nieśledzone strony docelowe.
EnglishMr Zaleski's report constitutes a large and important contribution to that effort.
Sprawozdanie pana posła Zaleskiego stanowi znaczący i istotny wkład w takie wysiłki.
EnglishWe have just adopted by a large majority the EU strategy on Roma inclusion.
Właśnie przyjęliśmy, ogromną większością, strategię UE na rzecz integracji Romów.
EnglishProMeris 160 mg Spot-on for small cats ProMeris 320 mg Spot-on for large cats
ProMeris 160 mg Spot- on dla kotów małych ProMeris 320 mg Spot- on dla kotów dużych
EnglishIf large bubbles can be seen, slowly push the plunger back into the syringe.
Jeśli pojawią się duże bąbelki, powoli wcisnąć tłok z powrotem do strzykawki.
EnglishIn another case of a large overdose, the patient also survived and recovered.
W innym przypadku dużego przedawkowania, pacjent także przeżył i wyzdrowiał.
EnglishInsert a 20 G plastic cannula in a large antecubital vein, preferably of the right arm.
Fiolka zawierająca produkt jest przeznaczona do użycia tylko u jednego pacjenta.
EnglishThis may seem like a large amount of funding, but in fact, it is very little.
Może się wydawać, że to duża ilość środków, ale w rzeczywistości to bardzo niewiele.
EnglishUnfortunately, tragedies continue to happen because of large earthquakes.
Niestety, ale wciąż mają miejsce tragedie powodowane silnymi trzęsieniami ziemi.
EnglishThey were as fed horses roaming at large; every one neighed after his neighbor's wife.
Rano wstawając są jako konie wytuczone, każdy z nich rży do żony bliźniego swego.
EnglishI think that the role of intermediaries and large food retail chains is concerning.
Myślę, że działania pośredników i dużych sieci sprzedaży detalicznej są niepokojące.

Synonimy (angielski) dla "at large":

at large

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at large"

large przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish