"at hand" po polsku

EN

"at hand" - polskie tłumaczenie

volume_up
at hand {przysł.}
EN

at hand {przymiotnik}

volume_up
at hand (też: hand-held, handheld, handy, hand)

Przykłady użycia - "at hand" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOn the other hand, however, citizens have less and less control of the state.
Jednak z drugiej strony, obywatele w coraz mniejszym stopniu kontrolują państwo.
EnglishOn the other hand, we have shown the difficulties that arise when funding is rigid.
Z drugiej strony wskazaliśmy na trudności wynikające z usztywnienia finansowania.
EnglishOn the other hand, there is little positive said about the Structural Funds.
Z drugiej strony nie można powiedzieć wiele dobrego o funduszach strukturalnych.
EnglishCloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
Klonowanie zwierząt w celach gospodarczych jest natomiast etycznym nadużyciem.
EnglishAnd David said unto Ahimelech, And is there not here under thy hand spear or sword?
I rzekł Dawid do Achimelecha: A niemaszże tu przy ręce swej włóczni, albo miecza?
EnglishOn the other hand, it is obvious that the subject of cabotage is more problematic.
Z drugiej strony, kwestia kabotażu jest niewątpliwie bardziej problematyczna.
EnglishThey remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;
Nie pamiętali na rękę jego, i na on dzień, w który ich wybawił z utrapienia;
EnglishAnd with him they crucify two robbers; one on his right hand, and one on his left.
Ukrzyżowali też z nim dwóch zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po lewicy jego.
EnglishWhat I do not like, on the other hand, is a reduction of the national right of veto.
Z drugiej strony to, co mi nie odpowiada, to ograniczenie krajowego prawa weta.
EnglishOn the other hand, we know very well that it needs nuclear energy to make the bomb.
Z drugiej strony dobrze wiemy, że potrzebuje energii jądrowej, żeby zbudować bombę.
EnglishUse the other hand to gently pinch the cleaned area of skin and hold it firmly.
Drugą ręką delikatnie uchwycić przetarty obszar skóry i mocno przytrzymać.
EnglishOn the other hand, we really have to get rid of that absurd 0.7% standard.
Z drugiej strony naprawdę musimy pozbyć się tego absurdu w postaci 0,7 % normy.
EnglishHe that would restrain her restraineth the wind; And his right hand encountereth oil.
Kto ją kryje, kryje wiatr, a wonią wyda; jako olejek wonny w prawej ręce jego.
EnglishAnd there appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.
Bo się ukazało na onych Cherubinach podobieństwo ręki człowieczej pod skrzydłami ich.
EnglishThen was the part of the hand sent from before him, and this writing was inscribed.
Przetoż teraz od niego posłana jest ta część ręki, i pismo to wyrażone jest.
Englishwhich also they did, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul.
Co też uczynili, posławszy do starszych przez rękę Barnabaszową i Saulową.
EnglishAnd on the right-hand side, we show the same data, but here with daily incidence.
I po prawej stronie, pokazujemy te same dane, ale z dzienną zapadalnością.
EnglishThe issue of an additional 2% quota increase is, on the other hand, debatable.
Kwestia dodatkowego zwiększenia kwot o 2% jest z drugiej strony dyskusyjna.
EnglishOn the other hand, there has been a disaster in Japan which represents a huge problem.
Z drugiej strony w Japonii doszło do katastrofy, która stanowi ogromny problem.
EnglishOn the other hand, we need to ensure a high level of protection for European consumers.
Z drugiej strony musimy zapewnić wysoki poziom ochrony europejskich konsumentów.

Synonimy (angielski) dla "at hand":

at hand
close at hand

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at hand"

hand rzeczownik
hand przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
to hand czasownik
at once przysłówek