EN

at first {przysłówek}

volume_up
Last name first, first name second, middle initial last on the first line.
Najpierw nazwisko, potem imię, inicjał drugiego imienia na końcu.
First of all we had the Baltic Council, then a Euro-Mediterranean Partnership.
Najpierw była Rada Bałtycka, potem partnerstwo eurośródziemnomorskie.
And when you clean a penguin, you first have to spray it with a degreaser.
By wyczyścić pingwina trzeba go najpierw spryskać preparatem usuwającym tłuszcz.
The patient first receives a loading dose of 80 mg under medical supervision.
Początkowo pacjent otrzymuje dawkę 80 mg pod nadzorem lekarskim.
We should not be discouraged if it only moves slowly at first.
Nie powinniśmy się zniechęcać, jeśli początkowo będzie on szedł opornie.
The army did not want to interfere at first.
Początkowo wojsko nie chciało interweniować.
at first (też: originally)
It is reasonable that, first, we collect the statistics on the biocide products only.
Rozsądnym jest, żeby wpierw zebrać statystyki dotyczące tylko biocydów.
Citizens first lodge well-justified complaints in their own country.
Obywatele wpierw wnoszą dobrze umotywowane skargi we własnym kraju.
I think that we should first look for the beam in our own eye.
Myślę zatem, że powinniśmy wpierw "dostrzec belkę we własnym oku”.
at first (też: for the moment)
at first (też: first, first of all, firstly)
volume_up
najsampierw {przysł.} [starom.]

Przykłady użycia - "at first" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Inauguracja pierwszej misji policyjnej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
EnglishDrawing up a new constitution will be the first important test, in that respect.
Zredagowanie nowej konstytucji będzie w tym względzie pierwszym ważnym testem.
EnglishFirst and foremost, we need better co-ordination between national legal systems.
Potrzebujemy przede wszystkim lepszej koordynacji krajowych systemów prawnych.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
EnglishMost of these side effects develop within the first three weeks of treatment.
Większość z tych objawów pojawia się w ciągu pierwszych trzech tygodni leczenia.
EnglishBefore your first injection with a new FlexPen you must resuspend the insulin:
Przed pierwszym u yciem wstrzykiwacza FlexPen, nale y dokładnie wymiesza insulin.
EnglishIn the Europe 2020 strategy, the priority is first and foremost investment in work.
Pierwszym i podstawowym priorytetem strategii Europa 2020 są inwestycje w pracę.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
EnglishThis compromise is only a first step, but it is a step in the right direction.
Przedmiotowy kompromis to zaledwie pierwszy krok, ale zrobiony w dobrym kierunku.
EnglishThis is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Po raz pierwszy Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń, a nie opinię niekorzystną.
EnglishThe first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
Pierwszy, to są właśnie środki spójności i środki związane z polityką regionalną.
EnglishIn the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
EnglishThe first and foremost of them concerns citizens' rights and fundamental freedoms.
Pierwsza i najważniejsza z nich dotyczy praw obywateli i podstawowych wolności.
EnglishFirst, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.
EnglishAnd the sons of Ram the first-born of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.
Ale synowie Ramowi, pierworodnego Jerameelowego, byli: Maas, i Jamin, i Achar.
EnglishAnd Benjamin begat Bela his first-born, Ashbel the second, and Aharah the third,
A Benjamin spłodził Belę, pierworodnego swego, Asbela wtórego, i Abracha trzeciego.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishThis advance is a first step towards denying the speculators what they crave.
Takie posunięcie to pierwszy krok do odebrania spekulantom tego, czego pożądają.
EnglishAdopts its position at first reading, taking over the Commission proposal; 2.
3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, - uwzględniając art. 55 oraz art.
EnglishHowever, these were not the first such reports, and there have been others since.
Nie były to jednak pierwsze tego rodzaju doniesienia, a po nich przyszły następne.

Synonimy (angielski) dla "at first hand":

at first hand
English
at first sight

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at first"

at przyimek
at rzeczownik
Polish
first przymiotnik
first przysłówek