"at fault" po polsku

EN

"at fault" - polskie tłumaczenie

EN

at fault {przymiotnik}

volume_up
at fault (też: culpable, just)

Przykłady użycia - "at fault" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have seen the unfortunate conflict in Georgia, where there was fault on both sides.
Widzieliśmy nieszczęsny konflikt w Gruzji, w którym wina leżała po obu stronach.
EnglishThese fault lines, as we know, are not only breaking up the global economy.
Jak wiemy, te niebezpieczeństwa są zagrożeniem nie tylko dla światowej gospodarki.
EnglishWe all know whose fault it is and this has been investigated in great detail.
Wszyscy wiemy, czyja to wina i zostało to przeanalizowane bardzo dokładnie.
EnglishThat is not the European Parliament's fault, nor is it the Commission's fault.
Nie jest to wina ani Parlamentu Europejskiego, ani tym bardziej Komisji.
EnglishNow, after many years of fault-finding, the Galileo programme moves yet.
Teraz, po wielu latach szukania dziury w całym program Galileo zaczyna się kręcić.
EnglishEveryone is at fault: we share the blame; the governments are to blame.
Każdy jest w błędzie: wina jest podzielona; rządy powinny być za to obwinione.
EnglishMr President, it is not your fault at all but it is an absolute shambles.
Panie przewodniczący! To nie jest wcale pana wina, ale panuje tutaj całkowity chaos.
EnglishIt is the fault of the national governments, because they could not agree.
Jest to wina władz państwowych, ponieważ nie mogą dojść w tej sprawie do porozumienia.
English(HU) National minorities find themselves in new countries through no fault of their own.
(HU) Mniejszości narodowe znajdują się w nowych krajach nie z własnej winy.
EnglishThis is not necessarily the Swedish Presidency's fault, but rather the European Commission's.
Jest to niekoniecznie wina prezydencji szwedzkiej, lecz raczej Komisji Europejskiej.
EnglishTherefore our present dominant economic model has a systemic fault.
W związku z tym nasz obecny dominujący model gospodarczy ma wadę systemową.
EnglishRather, it is the market that has pinpointed the underlying fault, the underlying cause.
Było raczej tak, że rynek wskazał na podstawowy błąd, na praprzyczynę.
EnglishI would like to make it very clear that this is not the fault of the rapporteur.
Chciałbym z całą mocą podkreślić, że to nie wina sprawozdawcy.
EnglishAnd Pilate said unto the chief priests and the multitudes, I find no fault in this man.
I rzekł Piłat do przedniejszych kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję w tym człowieku.
EnglishUnfortunately, so far, nothing positive has come out of this, through no fault of Greece's.
Niestety, nie przynosi to jak dotąd żadnego pożytku, nie z winy Grecji.
EnglishIt is not my fault if in French it is translated as 'deregulation'.
To nie moja wina, że we francuskim tłumaczeniu termin ten może brzmieć jak "deregulacja”.
EnglishI am well aware that this is not necessarily the Commission's fault.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie jest to wina Komisji.
EnglishThis is not the fault of an entire people, it is the fault of individuals.
Nie jest to wina całego narodu, a jedynie poszczególnych osób.
EnglishThe fault lies both with European institutions and with the governments of individual countries.
Wina tkwi zarówno po stronie instytucji europejskich, jak i rządów poszczególnych państw.
EnglishThis raises the question: who is at fault for this supposedly overzealous regulation?
W związku z tym pojawia się więc pytanie: kto ponosi winę za tę przypuszczalnie nadgorliwą regulację?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at fault"

fault rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
at once przysłówek
at length
Polish