"at every opportunity" po polsku

EN

"at every opportunity" - polskie tłumaczenie

EN

at every opportunity {przysłówek}

volume_up
at every opportunity
volume_up
przy każdej sposobności {przysł.}
(DE) Madam President, employers, in particular, are taking every opportunity to call for more and more mobility and flexibility on the European labour market.
Pracownicy przy każdej sposobności apelują o większą mobilność i elastyczność na europejskim rynku pracy.
This is why I think that we ought to avail ourselves of every opportunity to urge Russia to assume its share of responsibility for both mitigating climate change and adapting to it.
Dlatego uważam, że należy przy każdej sposobności nakłaniać Rosję, aby podjęła swoją część odpowiedzialności zarówno za łagodzenie zmian klimatu, jak i dostosowanie się do nich.

Przykłady użycia - "at every opportunity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, you can be sure that we shall take every opportunity to remind them.
Możecie być jednak pewni, że będziemy im o tym przypominać przy każdej okazji.
EnglishThe equation is a difficult one, and we need to grasp every opportunity for evaluation.
Jest to trudna sprawa i musimy wykorzystać każdą okazję do przeprowadzenia oceny.
EnglishThe EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
UE ma wszelkie możliwości aby być liderem działań na rzecz ograniczenia emisji CO2.
EnglishWe must seize every opportunity to encourage employment and social cohesion.
Musimy wykorzystać wszelkie możliwości, aby wspierać zatrudnienie i spójność społeczną.
EnglishInstead, we should consistently pursue every opportunity to make savings.
Powinniśmy raczej nieustannie wykorzystywać każdą okazję do realizowania oszczędności.
EnglishInstead of taking every opportunity to save money, expenditure is being further increased.
Zamiast wykorzystywać każdą możliwość do realizowania oszczędności, zwiększane są wydatki.
EnglishThe European Union has every opportunity finally to play the role for which it was created.
Unia Europejska ma wszelkie możliwości, by wreszcie odegrać rolę, do jakiej jest stworzona.
EnglishIt is also giving the Commission every opportunity, as a budgetary authority, so that this can happen.
Jako organ budżetowy daje również Komisji wszelkie możliwości, aby to urzeczywistnić.
EnglishThen of course there will be the June summit and we will use every opportunity to make this point very clear.
Oprócz tego czekamy także na czerwcowy szczyt; chcemy żeby to było jasne.
EnglishWe must make effective use of every opportunity available to us.
Musimy efektywnie wykorzystać każdą dostępną nam szansę.
EnglishIn this respect, every opportunity to limit the chance of fraud should be supported by Parliament.
W tej sytuacji Parlament powinien popierać każdą sposobność umożliwiającą ograniczanie skali takich oszustw.
EnglishWe found every opportunity to increase efficiency.
Skorzystaliśmy z każdej szansy zwiększenia efektywności.
EnglishThe fact is that our voters saw through us long ago, which is why, at every opportunity, they vote 'no'.
Faktem jest, że nasi wyborcy przejrzeli nas już dawno temu, dlatego właśnie przy każdej okazji głosują na "nie”.
EnglishI think we just simply have to explore every opportunity and hope that one or more of them will take us forward.
Uważam, że musimy po prostu zbadać każdą możliwość i mieć nadzieję, że co najmniej jedna z nich pozwoli nam ruszyć naprzód.
EnglishIt is not a particularly important discussion, as the Employment Guidelines contain every opportunity for action.
Nie jest to dyskusja zbyt istotna, ponieważ wytyczne w sprawie zatrudnienia zawierają możliwości podejmowania wszelkich działań.
EnglishSecondly, all of us, including Mrs Ashton, should make use of every opportunity available to the European Union.
Druga rzecz: powinniśmy my wszyscy, powinna Pani Wysoka Przedstawiciel, wykorzystywać wszystkie możliwości, które leżą w gestii Unii Europejskiej.
English(NL) Over the last six months, I have seized every opportunity to travel to the Balkans and to Turkey and to talk to people there.
(NL) W ciągu ostatniego półrocza wykorzystywałam każdą możliwość podróży na Bałkany i do Turcji i rozmawiania z ich mieszkańcami.
EnglishWe have to condemn repeatedly, uncompromisingly and at every opportunity the sexual violence often suffered by women and young girls.
Musimy stale, bezkompromisowo i przy każdej okazji potępiać przemoc seksualną, na jaką narażone są kobiety i młode dziewczęta.
EnglishI believe that cities have every opportunity to lead the way towards a sustainable energy future.
Uważam, że miasta mają wszelkie możliwości, żeby wskazywać drogę do przyszłości, w której wykorzystywać się będzie energię zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
EnglishAnd this is, I think, the predicament of our lives: that we don't take every opportunity to help because our focus is in the wrong direction.
Myślę, że to właśnie jest nasz problem: nie wykorzystujemy każdej okazji, by pomóc, bo skupiamy się na niewłaściwych rzeczach.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at every opportunity"

every przymiotnik
opportunity rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish