"at any time" po polsku

EN

"at any time" - polskie tłumaczenie

EN

at any time {przysłówek}

volume_up
at any time (też: anytime)
Ibaflin can be administered at any time of the day without consequences for efficacy.
Ibaflin może być podawany o każdej porze dnia, bez wpływu na skuteczność.
Crestor may be given at any time of day, with or without food.
Preparat Crestor może być przyjmowany o każdej porze dnia z pokarmem lub bez pokarmu.
This song of the Man and his Wife is of no place and every place: you might hear it anywhere at any time.
Ta pieśń mężczyzny i jego żony pochodzi znikąd i zewsząd: można ją usłyszeć gdziekolwiek o każdej porze.

Przykłady użycia - "at any time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThalidomide must not be used at any time during pregnancy (see sections 4.4 and 4.6).
Talidomidu nie wolno stosować w żadnym okresie ciąży (patrz punkty 4. 4 i 4. 6).
EnglishThe tablets can be taken at any time of the day before, during or after meals.
Tabletki można zażyć o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku.
EnglishThe tablets can be taken at any time of the day and before, during or after meals.
Tabletki można zażyć o dowolnej porze dnia przed, w trakcie lub po posiłku.
EnglishAre there tangible prospects that Russia will join the WTO any time soon?
Czy istnieją konkretne perspektywy przystąpienia Rosji do WTO w najbliższym czasie?
EnglishOnce you’ve submitted a removal request, you can check its status at any time.
W dowolnym momencie możesz sprawdzić stan przesłanej prośby o usunięcie.
EnglishIn cases like this, one cannot, like the Spanish Presidency, waste any time in reacting.
Reagując na takie przypadki nie można tracić czasu, tak jak prezydencja hiszpańska.
EnglishIntronA can be put back in the refrigerator at any time during this seven- day period.
IntronA może być ponownie włożony do lodówki w każdym momencie tego 7 dniowego okresu.
EnglishIbaflin can be administered at any time of the day without consequences for efficacy.
Ibaflin może być podawany o każdej porze dnia, bez wpływu na skuteczność.
EnglishPlain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
W trakcie leczenia preparatem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
EnglishHowever, he is far from making a full recovery and he could have a relapse at any time.
Jednakże daleki jest od pełnego wyzdrowienia, a choroba może nawrócić w każdej chwili.
EnglishAs a group chair, you may propose this at any time, Mr Cohn-Bendit.
Jako przewodniczący grupy w każdej chwili pan poseł Cohn-Bendit może to zgłosić.
EnglishAs we have experienced, cultural differences can escalate at any time.
Doświadczyliśmy niedawno tego, że różnice kulturowe mogą eskalować w każdej chwili.
EnglishWe certainly have sleepers within the EU, who could become active at any time.
Z pewnością w UE przebywają "uśpieni” terroryści, którzy mogą w każdej chwili się uaktywnić.
EnglishBecause these pages smell like Linds, and there won't be any time for jerking off tomorrow.
Ponieważ te stronice pachną jak Lindz i nie będzie czasu by to zrobić jutro.
EnglishHowever, in terms of cohesion policy, we cannot afford to take any time off.
W polityce spójności nie możemy sobie jednak pozwolić na zawieszenie.
EnglishIf at any time you have these thoughts, immediately contact your doctor.
Jeśli kiedykolwiek wystąpią takie myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
EnglishIt should be administered once daily at any time but at the same time each day.
Preparat przeznaczony jest do stosowania raz na dobę, o dowolnej, ale zawsze o tej samej porze.
EnglishThe whole thing is amazing, and so don't you all go reinventing yourselves any time soon.
Całość jest niesamowita, także nie próbujcie szybko wszystkiego zmieniać.
EnglishThis is a moment in history when the average person has more power than at any time.
To jest moment w historii, kiedy przeciętna osoba ma więcej władzy niż kiedykolwiek indziej.
EnglishThey received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
Wyrok wydano lata temu i może on zostać wykonany w dowolnej chwili.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at any time"

time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
any zaimek
at przyimek