"at all levels" po polsku

EN

"at all levels" - polskie tłumaczenie

EN

at all levels [przykład]

volume_up
at all levels
the partnership and participation of local authorities in particular, at all levels,
partnerstwa i udziału w szczególności władz lokalnych, na wszystkich poziomach.
The importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.
Zrozumiałe jest znaczenie głosu i głosowania na wszystkich poziomach rządzenia.
How does it view incentives for owners at all levels?
I jak wyobraża sobie system zachęt dla właścicieli na wszystkich poziomach?

Przykłady użycia - "at all levels" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthe partnership and participation of local authorities in particular, at all levels,
partnerstwa i udziału w szczególności władz lokalnych, na wszystkich poziomach.
EnglishWe need to make sure that women are firmly integrated into the service at all levels.
Musimy zadbać o właściwą integrację kobiet ze służbą na wszystkich szczeblach.
EnglishThe importance of a voice and a vote at all levels of government is very understandable.
Zrozumiałe jest znaczenie głosu i głosowania na wszystkich poziomach rządzenia.
EnglishWe have to empower more women at all levels of political representation in Europe.
Musimy wprowadzić więcej kobiet na wszystkich szczeblach reprezentacji politycznej w Europie.
EnglishThis is beneficial at all levels: private costs in addition to national costs.
Korzyści będą odczuwalne na wszystkich szczeblach: koszty prywatne wraz z kosztami krajowymi.
EnglishThis is a dialogue that must be held at all levels, by all social groups.
Dialog ten musi być prowadzony na wszystkich szczeblach, przez wszystkie grupy społeczne.
EnglishThe Council has already done a lot of work at all levels to settle many issues.
Rada wykonała już wiele pracy na wszystkich szczeblach w celu rozstrzygnięcia licznych kwestii.
EnglishA multi-track policy is needed in which we join forces at all levels.
Potrzebna jest polityka wielotorowa, w której połączymy siły na wszystkich szczeblach.
EnglishIt should be an obligatory element of the school curriculum at all levels of development.
Na wszystkich etapach rozwoju powinna być ona obowiązkowym elementem programów szkolnych.
EnglishThe situation in Côte d'Ivoire is to be condemned at all levels.
Sytuacja w Wybrzeżu Kości Słoniowej zasługuje na potępienie we wszystkich sferach.
EnglishAt the same time, measures aimed at water saving will be adopted at all levels.
Równocześnie na wszystkich szczeblach zastosowane zostaną środki mające na celu oszczędność wody.
EnglishIf we all act together, at all levels, we can now achieve this aim.
Jeśli będziemy działać razem, na wszystkich szczeblach, możemy teraz osiągnąć ten cel.
EnglishPublic safety and security is an important issue for governments at all levels.
Każdy poziom bezpieczeństwa publicznego i ochrony jest ważnym zagadnieniem dla instytucji państwowych.
EnglishI believe that most of its recommendations will benefit sport at all levels across the EU.
Sądzę, że większość jej zaleceń będzie na korzyść sportu na wszystkich szczeblach w całej UE.
EnglishDelivery will require a collective effort by all stakeholders at all levels.
Realizacja tego celu będzie wymagała wspólnego wysiłku zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach.
EnglishTo ensure the success of Europe 2020 we need political ownership at all levels.
Aby zapewnić powodzenie strategii Europa 2020, potrzebujemy politycznego wsparcia na wszystkich szczeblach.
EnglishWe should strive for engagement with Iran at all levels.
Powinniśmy dążyć do współpracy z Iranem na wszystkich możliwych szczeblach.
EnglishThis improvement has to take place at all levels of qualifications.
Ta poprawa musi nastąpić na wszystkich szczeblach kwalifikacji.
EnglishHealthcare requires effective political support in all areas and at all levels.
Opieka zdrowotna wymaga efektywnego wsparcia politycznego we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach.
EnglishThe instruments should be optimised so that they can operate more effectively at all levels.
Należy zoptymalizować instrumenty, tak aby mogły funkcjonować skuteczniej na wszystkich szczeblach.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at all levels"

levels rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek