"at all events" po polsku

EN

"at all events" - polskie tłumaczenie

EN

at all events

volume_up
At all events, the European Parliament is in full control of the situation.
Parlament Europejski w każdym razie całkowicie panuje nad sytuacją.
This is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
Jest to w każdym razie mały krok we właściwym kierunku.
We have a good text down on paper that I would at all events advocate to my fellow Members.
Mamy napisany dobry tekst, który chciałbym w każdym razie polecić kolegom posłom.

Przykłady użycia - "at all events" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe have a good text down on paper that I would at all events advocate to my fellow Members.
Mamy napisany dobry tekst, który chciałbym w każdym razie polecić kolegom posłom.
EnglishAt all events, the European Parliament is in full control of the situation.
Parlament Europejski w każdym razie całkowicie panuje nad sytuacją.
EnglishAt all events, VET should enjoy the same status as general education throughout Europe.
W każdym razie w całej Europie VET powinien posiadać taki sam status jak kształcenie ogólne.
EnglishAt all events, we should continue to work on such a strategy following the review.
W każdej sytuacji powinniśmy kontynuować pracę nad taką strategią, po dokonaniu takiego przeglądu.
EnglishAll events resolved promptly on discontinuation of lapatinib.
We wszystkich przypadkach objawy ustąpiły wkrótce po przerwaniu leczenia lapatynibem.
EnglishThis is at all events an agreement which is a small step in the right direction.
Jest to w każdym razie mały krok we właściwym kierunku.
EnglishTherefore, I wish to add my voice to all the calls for these to be simplified, and, at all events, improved.
Dlatego przyłączam się do apeli o ich uproszczenie, a w każdym razie udoskonalenie.
EnglishI agree with many others that, at all events, we must strengthen and make use of Europol and Eurojust.
Zgadzam się z wieloma osobami, iż musimy wzmocnić i czynić użytek z Europolu i Eurojustu.
English6-23 months, 2-8 years, 8-17 years, 18-60 years, > 60 years All events occurring in pregnant women
6- 23 miesiące, 2- 8 lat, 8- 17 lat, 18- 60 lat, > 60 lat Wszystkie działania występujące u kobiet w ciąży
EnglishAt all events, I am much obliged to Mr Demetriou for his cooperation with me; it has been very constructive.
W każdym razie jestem szczerze zobowiązana posłowi Demetriou za bardzo konstruktywną współpracę.
EnglishWe will continue to work towards that, at all events.
Będziemy w każdym razie nadal działać w tym kierunku.
EnglishIn all events, data protection for normal citizens must be guaranteed during the use of biometric data.
W każdym razie, wykorzystując dane biometryczne, musimy zagwarantować ochronę danych osobowych zwykłych obywateli.
EnglishAll events occurring in the following age groups:
Wszystkie zdarzenia występujace w grupach wiekowych:
EnglishAll events reported by patients that have been entered into the database by data-lock point 6.
Wszystkie zdarzenia zgłoszone przez pacjentów wprowadzone do bazy danych do zamknięcia okresu zbierania danych (data lock- point).
EnglishIn all events, we need to be vigilant.
EnglishTeachers should, at all events, have the necessary qualifications, which are so important for a multicultural environment.
Nauczyciele powinni w każdym razie dysponować niezbędnymi kwalifikacjami, które są tak ważne w wielokulturowym środowisku.
EnglishAfter all, events in North Africa demonstrate that for effective reform, you need an active civil society.
Przecież wydarzenia w Afryce Północnej dowodzą, że do przeprowadzenia skutecznej reformy potrzebne jest aktywne społeczeństwo obywatelskie.
EnglishI think his report shows that, at all events, the European Parliament wants to see a great deal more ambition in this field.
Uważam, że ze sprawozdania wynika, że mimo wszystko Parlament Europejski chciałby zdecydowanie więcej ambicji w tym obszarze.
EnglishAll events should be entered in the accounts in accordance with the accounting documents that confirm that the transactions took place.
Wszystkie zdarzenia gospodarcze należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych w postaci zapisu na podstawie dowodów księgowych stwierdzających dokonanie operacji.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at all events"

events rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
Polish