"at all costs" po polsku

EN

"at all costs" - polskie tłumaczenie

EN

at all costs

volume_up
After all, referendums are to be avoided at all costs, we are told.
Przede wszystkim, powiedzieliśmy, że za wszelką cenę należy uniknąć referendów.
A rise in illegal criminal activity must be avoided at all costs.
Należy za wszelką cenę unikać wzrostu nielegalnej działalności przestępczej.
Misleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.

Przykłady użycia - "at all costs" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
EnglishAll costs relating to the measures chosen should be taken into account in the calculations.
W kalkulacjach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wybranymi środkami.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Obstawanie przy usunięciu opt-outu za wszelką cenę stało się czymś w rodzaju świętej krowy.
EnglishIn the EU, we grow only 2% of the world's production, which we must protect at all costs.
W UE uprawiamy jedynie 2% światowej produkcji, które musimy chronić za wszelką cenę.
EnglishAfter all, referendums are to be avoided at all costs, we are told.
Przede wszystkim, powiedzieliśmy, że za wszelką cenę należy uniknąć referendów.
EnglishThey are key characteristics of the Council that we should work to protect at all costs.
Są to najważniejsze atrybuty Rady, do których ochrony powinniśmy dążyć za wszelką cenę.
EnglishAll costs added to the value of the order shall be borne by the seller.
Wszelkie koszty dodane do wartości zamówienia ponosić będzie sprzedający.
EnglishWe do want a compromise with the Council, of course, but not at all costs.
Oczywiście zależy nam na kompromisie z Radą, ale nie za wszelką cenę.
EnglishA child's right of access to both parents should be protected at all costs.
Przysługujące dziecku prawo dostępu do obojga rodziców powinno być chronione za wszelką cenę.
EnglishWhat shall we say about Cyprus, which is striving for unity at all costs?
Co powiemy w przypadku Cypru, który za wszelką cenę dąży do jedności?
EnglishA rise in illegal criminal activity must be avoided at all costs.
Należy za wszelką cenę unikać wzrostu nielegalnej działalności przestępczej.
EnglishThis must, of course, be avoided at all costs and our message must be loud and clear.
Należy tego oczywiście uniknąć za wszelką cenę, a nasze przesłanie musi brzmieć głośno i wyraźnie.
EnglishWe must avoid those errors that are currently looming in relation to petitions at all costs.
Musimy za wszelką cenę uniknąć błędów związanych z petycjami.
EnglishWe must ensure that we help refugees quickly but prevent the abuse of asylum at all costs.
Myślimy zapewnić szybką pomoc uchodźcom, lecz także, za wszelką cenę, zapobiec nadużywaniu prawa azylu.
EnglishWe should like to move a resolution on Haiti, which must, at all costs, be decided in February.
Powinniśmy ruszyć z pracami nad tą rezolucją, ponieważ za wszelką cenę należy ją uchwalić w lutym.
EnglishWe want to avoid at all costs fighting over spheres of influence.
Za wszelką cenę chcemy uniknąć walki o strefy wpływu.
EnglishThe common goal, which is evident in the report, is to eliminate illegal trafficking at all costs.
Wspólnym celem, który jasno wynika ze sprawozdania, jest eliminacja za wszelką cenę nielegalnego handlu.
EnglishYes, we must increase Frontex's resources at all costs.
Owszem, za wszelką cenę trzeba zwiększyć zasoby Fronteksu.
EnglishAggressive wars in which European nations have no legitimate interest must be avoided at all costs.
Za wszelką cenę należy unikać agresywnych wojen, w których narody europejskie nie mają uzasadnionego interesu.
EnglishTry telling them that it all costs too much.
Spróbujcie powiedzieć im, że to wszystko zbyt dużo kosztuje.

Synonimy (angielski) dla "at all costs":

at all costs

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at all costs"

costs rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
Polish