"at a stroke" po polsku

EN

"at a stroke" - polskie tłumaczenie

EN

at a stroke

volume_up
I went to a dot-com auction at a Holiday Inn in Palo Alto and I bought 11 G4s with a stroke of a paddle.
Z aukcji dot-com w Holiday Inn w Palo Alto przywiozłem 11 G4 za jednym zamachem.
However, our new Prime Minister, Mr Cameron, can solve such problems at a stroke as I described here yesterday.
Jednak nasz nowy premier, David Cameron, może rozwiązać takie problemy za jednym zamachem, co dziś tu opisałem.

Przykłady użycia - "at a stroke" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHeart attack and stroke have also been reported rarely in men taking tadalafil.
Atak serca i udar były rzadko zgłaszane u mężczyzn przyjmujących tadalafil.
EnglishHypotension, heat stroke Respiratory, thoracic and mediastinal disorders
Hipotensja, udar cieplny Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia
Englishblood clots in the arteries, which can lead to a stroke and a heart attack,
zakrzepy w tętnicach, co może doprowadzić do udaru mózgu lub zawału serca,
EnglishI had known that she had had a stroke, and that was some 10 years before.
Wiedziałem już że miała udar, i że miało to miejsce jakieś 10 lat wcześniej.
EnglishIf bleeding occurs in the brain, this can lead to a stroke, which can be life-threatening.
Jeśli krwawienie wystąpi w mózgu, może prowadzić do udaru mogącego zagrażać życiu.
Englishif within the last three months, you have had a stroke caused by a blood clot
jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy wystąpił u pacjenta udar mózgu spowodowany skrzepliną,
EnglishThey do not spring up from the ground fully formed at the stroke of a bureaucrat's pen.
Nie wyrastają od razu w pełni rozwinięte za pociągnięciem pióra biurokraty.
EnglishThis was not a devastating stroke, but it did affect his speaking and so forth.
To nie był katastrofalny udar, ale wpłynął na jego mowę i tak dalej.
EnglishYou should not take risperidone if you have dementia caused by stroke.
Pacjenci z otępieniem spowodowanym udarem nie powinni przyjmować rysperydonu.
EnglishComa, bleeding in the brain, stroke, paralysis, brain disorder, speech and language
mowy i zaburzenia wysławiania, kłopoty z pamięcią zmętnienie soczewki
EnglishKnown history of ischaemic stroke or transient ischaemic attack in the preceding 6 months
udar niedokrwienny lub przemijający napad niedokrwienny w ciągu 6 ostatnich miesięcy w
EnglishStroke There may be a slightly higher risk of having a stroke if you are taking HRT.
Udar mózgu Kobiety stosujące HTZ mogą być narażone na nieznacznie większe ryzyko udaru mózgu.
EnglishThis was mainly attributable to a reduction of the incidence of stroke.
Było to głównie wynikiem zmniejszenia częstość występowania udaru mózgu.
EnglishThe problem of particulate emissions from two-wheelers essentially arises from two-stroke engines.
Problem emisji pyłów z motorów jest spowodowany głównie przez silniki dwusuwowe.
Englishyou have had a clot in an artery of your brain (ischaemic stroke) which occurred within the
planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny (włącznie ze stomatologicznym)
EnglishOverall stroke rates were 1.64 % in the reteplase and 1.79 % in the alteplase group.
Częstość wszystkich udarów w grupie reteplazy wynosiła 1, 64 %, zaś w grupie alteplazy 1, 79 %.
EnglishEven to-day is my complaint rebellious: My stroke is heavier than my groaning.
Czemuż jeszcze uporem zowiecie narzekanie moje, choć bieda moja cięższa jest niż wzdychanie moje?
EnglishCases of stroke (cerebrovascular events) have been reported.
Zgłaszano występowanie przypadków udaru (zdarzenie dotycżące naczyń mózgowych).
EnglishHowever, there was an increase in death due to stroke in women assigned to raloxifene.
Stwierdzono jednak zwi kszon liczb zgonów na skutek udaru w ród kobiet przyjmuj cych raloksyfen.
EnglishRemove thy stroke away from me: I am consumed by the blow of thy hand.
Zaniemiałem, i nie otworzyłem ust moich, przeto, żeś to ty uczynił.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "at a stroke"

a przedimek/rodzajnik
stroke rzeczownik
at przyimek
at rzeczownik
Polish