"asymmetry" po polsku

EN

"asymmetry" - polskie tłumaczenie

EN

asymmetry {rzeczownik}

volume_up
There is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Istnieje prawdziwa asymetria pomiędzy europejską konwergencją a krajową rozliczalnością.
Because there is this asymmetry, which creates, basically, failing governance.
Asymetria ta sprawia, że instytucje rządowe zawodzą.
The first is the asymmetry between the real economy and the financial economy.
Pierwszą jest asymetria między gospodarką realną a gospodarką finansową.

Przykłady użycia - "asymmetry" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe first is the asymmetry between the real economy and the financial economy.
Pierwszą jest asymetria między gospodarką realną a gospodarką finansową.
EnglishThere is a real asymmetry between European convergence and national accountability.
Istnieje prawdziwa asymetria pomiędzy europejską konwergencją a krajową rozliczalnością.
EnglishBut the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
Ale najgorsza na tej sali jest asymetria słów i czynów.
EnglishThe list of the multiple European values and expectations on this matter emphasise this asymmetry.
Długa lista wartości i oczekiwań Europejczyków w tej dziedzinie uwypukla jedynie asymetrię.
EnglishBecause there is this asymmetry, which creates, basically, failing governance.
Asymetria ta sprawia, że instytucje rządowe zawodzą.
EnglishThis asymmetry points to the need for global solutions, including about the sharing and allocation of revenue.
Asymetria ta potwierdza, że potrzebne są rozwiązania globalne, także te dotyczące podziału i przekazywania wpływów.
EnglishThe information asymmetry is to be reduced by forcing companies to provide information to the plaintiff.
Planuje się zmniejszenie asymetrii informacyjnej poprzez zobowiązanie przedsiębiorstw do udostępniania pozywającym informacji.
EnglishWe need to know that before we legislate, as otherwise there will be a new asymmetry for which we cannot be responsible.
Musimy to wiedzieć zanim przystąpimy do stanowienia prawa, gdyż inaczej powstanie asymetria, za którą nie możemy odpowiadać.
EnglishAs I have always said, market access offers from our ACP partners will of course be based on the principles of asymmetry.
Zawsze twierdziłem, że oferty wejścia na rynek ze strony naszych partnerów z krajów AKP będą oparte na asymetrycznych zasadach.
EnglishThis asymmetry causes tension and demands a response from the European institutions, from the Commission and from the Council and Parliament.
Owa asymetria jest przyczyną napięć i wymaga reakcji ze strony europejskich instytucji, Komisji, Rady oraz Parlamentu.
EnglishThe agreement must take sufficient account of the unequal starting points of the two regions and the asymmetry in the agreement is therefore very important.
Układ powinien należycie uwzględniać nierówne pozycje wyjściowe obu regionów, stąd bardzo istotna jest asymetria porozumienia.
EnglishSome of you, like Udo Bullmann, Sven Giegold and Philippe Lamberts, have asked whether we consider that the issue of symmetry/asymmetry has been settled.
Niektórzy z Państwa, jak posłowie Bullmann, Giegold i Lamberts, pytali, czy uważamy, że kwestię symetrii/asymetrii udało się rozwiązać.
EnglishThe second is the asymmetry between the monetary union and the lack of a fiscal, budgetary and economic-policy union that is in step with the monetary union.
Drugą jest asymetria między unią walutową a brakiem polityki fiskalnej, budżetowej i gospodarczej, która towarzyszyłaby unii walutowej.
EnglishIn the Commission's view, what strategic direction should be followed in the organisation of the EU's economic governance in order to remedy this asymmetry?
Jaki kierunek strategiczny należałoby zdaniem Komisji obrać, jeśli chodzi o organizację zarządzania gospodarczego, by wyeliminować tę asymetrię?
EnglishOn behalf of the European People's Party (Christian Democrats), I would also like to emphasise what Mrs Goulard said about symmetry and asymmetry.
W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) pragnę też podkreślić to, co pani poseł Goulard powiedziała na temat symetrii i asymetrii.
EnglishUnfortunately, as regards Poland, which unilaterally removed visa requirements for US citizens as long ago as 15 April 1991, the asymmetry is glaring.
Niestety, w odniesieniu do Polski, która jednostronnie zniosła obowiązek wizowy wobec obywateli USA już 15 kwietnia 1991 r., ta asymetria jest bardzo jaskrawa.
EnglishThis asymmetry and the volatility of milk prices have increased over the last few years, reducing profits and predictability for milk producers.
W ostatnich kilku latach ta asymetria oraz zmienność cenowa zwiększyły się, zmniejszając tym samym zyski producentów mleka i ograniczając ich możliwości przewidywania.
EnglishMr President, as you may know, there is a clear asymmetry in the milk sector in terms of bargaining power between farmers and the milk distribution industry.
Panie przewodniczący! Być może państwo wiedzą o wyraźnej asymetrii w sektorze mleka pod względem siły przetargowej między rolnikami a dystrybutorami mleka.
EnglishThe Lisbon Strategy does not work because of the asymmetry in Europe's economies, growing pressure of competition and the hypermobility of the capital markets.
Strategia lizbońska nie funkcjonuje właściwie z uwagi na asymetrię gospodarek europejskich, rosnącą presję konkurencji i nadzwyczajną mobilność rynków kapitałowych.
English(BG) Colleagues, I note the fact that financial crises are not new prehomena; they are indicators of an asymmetry between the financial sector and the real economy.
(BG) Koleżanki i koledzy! Pragnę zauważyć, że kryzysy finansowe nie są zjawiskiem nowym, lecz jedynie wyznacznikiem asymetrii między sektorem finansowym a realną gospodarką.

Synonimy (angielski) dla "asymmetry":

asymmetry