EN

asymmetric {przymiotnik}

volume_up
asymmetric (też: asymmetrical, lopsided)
This is an asymmetric system, a transitional period.
Jest to asymetryczny system, okres przejściowy.
Vedaprofen contains an asymmetric carbon atom and, therefore, is a racemic mixture of a (+) enantiomer and a (-) enantiomer.
Wedaprofen posiada asymetryczny atom węgla i z tego względu jest mieszaniną racemiczną (+) enancjomeru oraz (-) enancjomeru.
We do not believe that asymmetric deregulation makes sense.
Nie wierzymy, że asymetryczna deregulacja ma sens.

Przykłady użycia - "asymmetric" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Cold War is now gone and the threats we face are increasingly asymmetric and global.
Zimna wojna minęła, a zagrożenia, przed jakimi stoimy są coraz bardziej asymetryczne i globalne.
EnglishThis is the best way to counteract asymmetric market opening.
To najlepszy sposób zapobiegania asymetrycznemu otwieraniu rynku.
EnglishWe do not believe that asymmetric deregulation makes sense.
Nie wierzymy, że asymetryczna deregulacja ma sens.
EnglishThis is an asymmetric system, a transitional period.
EnglishAbnormal images are either asymmetric or symmetric with unequal intensity and/ or loss of crescent.
Nieprawidłowe obrazy są albo asymetryczne, albo symetryczne o nierównej intensywności i(lub) nie mają kształtu sierpowatego.
EnglishLenalidomide has an asymmetric carbon atom and can therefore ex ist as the optically active forms S(-) and R(+).
Lenalidomid ma nieparzysty atom węgla i dlatego też może występować w czynnych optycznie postaciach S (-) i R(+).
EnglishHowever, the Euro-Mediterranean relationship is an asymmetric relationship that is both emotive and irrational.
Niemniej jednak relacja eurośródziemnomorska jest relacją asymetryczną, którą cechuje emocjonalność i irracjonalność.
EnglishAsymmetric Digital Subscriber Line
EnglishVedaprofen contains an asymmetric carbon atom and, therefore, is a racemic mixture of a (+) enantiomer and a (-) enantiomer.
Wedaprofen posiada asymetryczny atom węgla i z tego względu jest mieszaniną racemiczną (+) enancjomeru oraz (-) enancjomeru.
EnglishHuman interferon receptors, as isolated from human lymphoblastoid (Daudi) cells, appear to be highly asymmetric proteins.
Ludzkie receptory interferonów, jakie wyizolowano z ludzkich komórek limfoblastoidalnych (komórek Daudiego), są białkami o bardzo asymetrycznej budowie.
EnglishHuman interferon receptors, as isolated from human lymphoblastoid (Daudi) cells, appear to be highly asymmetric proteins.
Ludzkie receptory interferonów, jakie wyizolowano z ludzkich komórek limfoblastoidalnych 187 (komórek Daudiego), są białkami o bardzo asymetrycznej budowie.
EnglishHuman interferon receptors, as isolated from human lymphoblastoid (Daudi) cells, appear to be highly asymmetric proteins.
Ludzkie receptory interferonów, jakie wyizolowano z ludzkich komórek limfoblastoidalnych 234 (komórek Daudiego), są białkami o bardzo asymetrycznej budowie.
EnglishHuman interferon receptors, as isolated from human lymphoblastoid (Daudi) cells, appear to be highly asymmetric proteins.
Ludzkie receptory interferonów, jakie wyizolowano z ludzkich komórek limfoblastoidalnych 258 (komórek Daudiego), są białkami o bardzo asymetrycznej budowie.
EnglishIn the current crisis situation, with increasing unemployment, the asymmetric relationship between employer and employee is becoming increasingly clear.
W obecnej kryzysowej sytuacji, przy rosnącym bezrobociu, asymetryczne relacje między pracodawcą a pracownikiem stają się coraz bardziej wyraźne.
EnglishSecondly, national minorities could be integrated effectively on the basis of the mutual shared, but asymmetric, responsibility of the majority and the minority.
Po drugie, mniejszości narodowe można by skutecznie integrować na podstawie wspólnych, lecz asymetrycznych obowiązków większości i mniejszości.
EnglishBut now we have a new situation, really what people call an asymmetric situation, where technology is so powerful that it extends beyond a nation-state.
Lecz teraz mamy nową sytuację, którą ludzie nazywają asymetryczną sytuacją , gdzie technologia ma ogromną siłę, która rozprzestrzenia się poza swoim należnym środowiskiem.
EnglishThere is now an urgent need to adopt an asymmetric and consensual approach that will finally give these states a chance where global competition is concerned.
W chwili obecnej trzeba pilnie przyjąć podejście asymetryczne i kompromisowe, dzięki któremu słabiej rozwinięte kraje otrzymają wreszcie szansę w zakresie globalnej konkurencji.
EnglishAnd you know, and the troubling thing is that it's much easier to do something bad than to defend against all possible bad things, so the offensive uses really have an asymmetric advantage.
Kłopotliwą rzeczą jest to, że łatwiej jest zrobić coś złego niż ochronić ludzi przed wszystkimi złymi rzeczami, więc użycia ofensywne są naprawdę uprzywilejowane.
EnglishLet me, nevertheless, emphasise that the potential revenues of a general FTT would be very asymmetric, probably located in only a few countries that have the largest financial centres.
Chciałbym jednak podkreślić, że ewentualne wpływy z takiego podatku byłyby bardzo asymetryczne i zlokalizowane byłyby tylko w kilku krajach, w których działają duże centra finansowe.

Synonimy (angielski) dla "asymmetric":

asymmetric
asymmetrical