"asylum seeker" po polsku

EN

"asylum seeker" - polskie tłumaczenie

PL
EN

asylum seeker {rzeczownik}

volume_up
asylum seeker
He was an asylum seeker, so he would have had subsidiary protection and international protection.
Był azylantem, tak więc otrzymałby ochronę uzupełniającą i ochronę międzynarodową.
However, this also means that we must give every asylum seeker the chance of a properly organised process.
Oznacza to jednak, między innymi, że musimy dać każdemu azylantowi szansę skorzystania z odpowiednio uporządkowanego procesu.
This also prevents social isolation and helps the asylum seeker to get to know the culture of the host country better.
Zapobiega to również izolacji społecznej oraz przyczynia się do lepszego poznania kultury kraju, który przyjął azylanta.

Przykłady użycia - "asylum seeker" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHe was an asylum seeker, so he would have had subsidiary protection and international protection.
Był azylantem, tak więc otrzymałby ochronę uzupełniającą i ochronę międzynarodową.
EnglishThe EU cannot afford to have the blood of any asylum-seeker or refugee on its hands.
UE nie może sobie pozwolić na to, by mieć na rękach krew jakiegokolwiek uchodźcy czy osoby ubiegającej się o azyl.
EnglishIn fact, the response an asylum seeker gets depends on the country in which the request for asylum is lodged.
Rzeczywiście, odpowiedź, jaką uzyska osoba ubiegająca się o azyl zależy od kraju, w którym złoży wniosek.
EnglishDoes it mean that the asylum seeker can choose the Member State he wants to go to, that he is free to travel on?
Czy oznacza to, że osoba ubiegająca się o azyl może wybrać sobie państwo członkowskie, do którego chce pojechać?
EnglishHowever, this also means that we must give every asylum seeker the chance of a properly organised process.
Oznacza to jednak, między innymi, że musimy dać każdemu azylantowi szansę skorzystania z odpowiednio uporządkowanego procesu.
EnglishThis also prevents social isolation and helps the asylum seeker to get to know the culture of the host country better.
Zapobiega to również izolacji społecznej oraz przyczynia się do lepszego poznania kultury kraju, który przyjął azylanta.
EnglishFinally, if an asylum seeker is apprehended, what role does Frontex play in relation to the coordination of the asylum application?
I na koniec, jeśli osoba ubiegająca się o azyl zostanie zatrzymana, jaką rolę odgrywa Frontex w koordynowaniu sprawy wniosku o azyl?
EnglishOn the contrary, if an asylum seeker disappears, the Member State cannot bring the procedure to a negative conclusion.
Z drugiej strony, jeżeli osoba ubiegająca się o azyl gdzieś zniknie, to państwo członkowskie nie może doprowadzić procedury do negatywnego rozpatrzenia.
EnglishIt is not acceptable, as has already been said, for it to be almost like a lottery depending on where an asylum seeker makes his application.
Jak już powiedziano, nie do przyjęcia jest sytuacja, gdy jest on niemal loterią zależnie od tego, gdzie osoba ubiegająca się o azyl składa wniosek.
EnglishThus, both of these countries are guilty of inhuman and degrading treatment of an Afghan asylum seeker as he was transferred from Belgium to Greece.
Tym samym oba te kraje są winne nieludzkiego i upokarzającego traktowania jednego z afgańskich azylantów w trakcie jego odsyłania z Belgii do Grecji.
EnglishAccording to the concept, an asylum seeker who is first picked up in Romania can then be sent back there for appraisal and for an asylum process.
Zgodnie z nią osoba ubiegająca się o azyl, która najpierw przybyła do Rumunii, może zostać tam odesłana w celu jej oceny oraz przeprowadzenia procesu przyznawania azylu.
EnglishIf EU asylum rules really say that a mere claim to be an asylum seeker is enough to create an obligation to accept them, then the rules must be changed.
Jeżeli zasady UE dotyczące azylu stanowią, że samo twierdzenie, iż jest się azylantem, wystarcza, by powstawał obowiązek jego przyjęcia, to trzeba te zasady zmienić.
EnglishTo have accompanied an asylum seeker just once to the services of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons is enough to know what the cause is.
Wystarczy raz udać się z osobą ubiegającą się o azyl do służb francuskiego Urzędu Ochrony Uchodźców i Bezpaństwowców, aby poznać tego przyczynę.
EnglishBecause of the events of 2005 and 2006, we have had to tackle illegal immigration, but in that process the asylum-seeker has literally fallen overboard.
Z powodu wydarzeń lat 2006 i 2007 musieliśmy podjąć walkę z nielegalną imigracją, lecz w jej trakcie ubiegający się o azyl zostali wypchnięci za burtę, i to dosłownie.
EnglishIn order to achieve this, we should give people who have applied for asylum access to the job market, because this is the best way to enable the asylum seeker to be selfsufficient.
W celu osiągnięcia tego należy przyznać osobom ubiegającym się o azyl dostęp do rynku pracy, jest to bowiem najlepszy sposób zapewnienia samowystarczalności azylantowi.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "asylum seeker"

asylum rzeczownik
seeker rzeczownik
job seeker rzeczownik
asylum camp rzeczownik