EN

asylum {rzeczownik}

volume_up
Asylum is not a concession: asylum is a duty for states and a right for those fleeing war.
Azyl nie jest ustępstwem: azyl jest obowiązkiem państw i prawem osób uciekających przed wojną.
Greece is a systematic offender of asylum seekers' fundamental rights.
Grecja systematycznie łamie podstawowe prawa osób ubiegających się o azyl.
The word asylum has rightly lost its glamour in the eyes of the general public.
Słowo "azyl” słusznie przestało dobrze się kojarzyć opinii publicznej.
Genuine asylum seekers should seek refuge in the first safe country; one that will be culturally, religiously and ancestrally related to them.
Osoby rzeczywiście ubiegające się o azyl powinny szukać schronienia w pierwszym bezpiecznym kraju, z którym mają związki kulturowe i religijne oraz z którym łączą ich wspólni przodkowie.

Przykłady użycia - "asylum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSafe and efficient asylum procedures are required for people in need of protection.
Ludzie szukający ochrony potrzebują bezpiecznych i skutecznych procedur azylowych.
EnglishThere is still a long road ahead of us before we achieve a common policy on asylum.
Zanim osiągniemy wspólną politykę azylową, musimy jeszcze przejść długą drogę.
EnglishEstablishing this agency is another step towards centralising EU asylum policy.
Powołanie tej agencji to kolejny krok ku centralizacji polityki azylowej UE.
EnglishSecondly, those asylum seekers were almost exclusively members of ethnic minorities.
Po drugie, wspomniani azylanci pochodzą głównie spośród mniejszości etnicznych.
EnglishThis Article is in line with the Protocol on Asylum annexed to the Constitution.
Artykuł ten jest zgodny z Protokołem w sprawie prawa azylu załączonym do Konstytucji.
EnglishThe other two are UNHCR refugees who had already obtained asylum in Norway.
Kolejni dwaj skazańcy są uchodźcami UNHCR, którzy otrzymali już azyl w Norwegii.
EnglishThe second priority is the implementation of the Pact on Immigration and Asylum.
Drugim priorytetem jest wdrożenie europejskiego paktu o imigracji i azylu.
EnglishThe visa-free regime is not about asylum for political or economic reasons.
W systemie bezwizowym nie chodzi o azyl ze względów politycznych lub zarobkowych.
EnglishLadies and gentlemen, the right to asylum is a key principle of human rights.
Panie i Panowie! Prawo do azylu jest jednym z najważniejszych praw człowieka.
EnglishWe need sensible asylum processes for these people which function properly.
Potrzebujemy sensownych, dobrze funkcjonujących procedur azylowych dla tych ludzi.
EnglishWe have been, and will remain, against a European asylum and immigration policy.
Jesteśmy oraz pozostaniemy przeciwnikami europejskiej polityki azylowej i imigracyjnej.
Englisha uniform status of asylum for nationals of third countries, valid throughout the Union;
jednolity status azylu dla obywateli państw trzecich, obowiązujący w całej Unii,
EnglishThis report itself is heading in a generous direction regarding asylum policy.
Odnośnie do polityki azylowej sprawozdanie podąża w szlachetnym kierunku.
EnglishThe right of asylum is a precious right as it is a right inherent to the human being.
Prawo azylu jest cenne, jako że jest prawem przyrodzonym każdego człowieka.
EnglishAll this is a recipe for chaos and gridlock in national asylum systems.
Wszystko to stanie się przyczyną chaosu i impasu w krajowych systemach azylowych.
EnglishIn this connection, the Asylum Support Office will have an important role to play.
W związku z tym istotną rolę do odegrania mieć będzie Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu.
EnglishHow can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?
Jak mamy ufać, że ONZ i kraje pierwszego azylu zorganizują taką kontrolę?
EnglishI made no reference in my question to the costs of the asylum procedure.
W moim pytaniu nie odniosłem się w żaden sposób do kosztów procedury azylowej.
EnglishSo I ask the Commission: will the common asylum system be put in place?
W związku z tym pytam Komisję: czy zostanie wprowadzony wspólny system azylowy?
EnglishAbove all, we must achieve greater consistency between asylum instruments.
Przede wszystkim musimy doprowadzić do uspójnienia instrumentów związanych z azylem.