"asthma" po polsku

EN

"asthma" - polskie tłumaczenie

EN

asthma {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
The pharmacokinetics of omalizumab have been studied in patients with allergic asthma.
Właściwości farmakokinetyczne omalizumabu badano u pacjentów z astmą alergiczną.
if you have any breathing illnesses such as asthma or a history of asthma, or severe chronic
jeśli u pacjenta występuje choroba układu oddechowego, taka jak astma obecnie lub w
Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: asthma
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: astma.
patients with bronchial asthma; in these patients it is especially the risk of bronchospasm which is
pacjenci z astmą oskrzelową; u tych chorych istnieje zwłaszcza zwiększone ryzyko skurczu
ra Poorly controlled, unstable, or severe asthma.
Niedostatecznie kontrolowana, niestabilna lub ciężka astma oskrzelowa. zw po
ho Poorly controlled, unstable, or severe asthma.
Niedostatecznie kontrolowana, niestabilna lub ciężka astma oskrzelowa. zw po

Przykłady użycia - "asthma" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe pharmacokinetics of omalizumab have been studied in patients with allergic asthma.
Właściwości farmakokinetyczne omalizumabu badano u pacjentów z astmą alergiczną.
EnglishAsthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
Ataki astmy wywołują nagłe problemy z oddychaniem, które mogą trwać nawet kilka godzin.
EnglishTheophylline (asthma medicine) Lansoprazole reduces the theophylline concentration.
Teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy) Lanzoprazol zmniejsza stężenie teofiliny.
EnglishIf you have infection of the lungs, severe asthma, or other lung disease.
jeśli u pacjenta występuje zakażenie płuc, ciężka astma lub inna choroba płuc.
Englishif you have any breathing illnesses such as asthma or a history of asthma, or severe chronic
jeśli u pacjenta występuje choroba układu oddechowego, taka jak astma obecnie lub w
EnglishSeretide is not intended for the initial management of mild asthma.
Seretide nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy.
EnglishViani is not intended for the initial management of mild asthma.
Viani nie jest przeznaczony do stosowania w początkowym leczeniu łagodnej astmy.
EnglishAsthma (incl. aggravated) Epistaxis Gastrointestinal disorder Very Common:
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często
EnglishAcross these studies, the effects of Xolair were greater in patients with severe asthma.
W badaniach tych działania preparatu Xolair były wyraźniejsze u pacjentów z ciężką astmą.
EnglishYou may not see an immediate improvement in your asthma after beginning Xolair therapy.
Po rozpoczęciu leczenia lekiem Xolair pacjent może nie stwierdzić natychmiastowej poprawy.
EnglishVery rarely patients with asthma may experience worsening of their condition.
W bardzo rzadkich przypadkach pacjenci cierpiący na astmę mogą odczuwać pogorszenie ich stanu.
EnglishTherapy with SINGULAIR in relation to other treatments for asthma.
Stosowanie preparatu SINGULAIR w odniesieniu do innych metod leczenia astmy.
EnglishAlways have your child's inhaled rescue medicine for asthma attacks with you.
Zawsze należy mieć przy sobie doraźnie stosowany u dziecka wziewny lek przerywający napad astmy.
EnglishAnd he does not feel anymore it's relies on asthma treatment, as the asthma treatment needs him.
Nie czuje już ono, że polega na lekarstwie na astmę, bo to lekarstwo potrzebuje jego.
EnglishSINGULAIR can treat your child's asthma only if he/ she continues taking it.
SINGULAIR jest skuteczny w leczeniu astmy u dziecka tylko wtedy, gdy przyjmowany jest regularnie.
Englishfluticasone propionate, budesonide (medicines to control asthma).
propionianu flutikazonu, budezonidu (leków stosowanych w leczeniu astmy).
Englishinhaled corticosteroids and other medicines for allergic asthma.
wziewnych kortykosteroidów i innych leków stosowanych astmie alergicznej.
EnglishOur asthma hospitalization rate is seven times higher than the national average.
Prawdopodobieństwo, że trafi z tego powodu do szpitala, jest siedmiokrotnie większe niż średnia krajowa.
EnglishPatients who have experienced asthma, acute rhinitis, nasal polyps, angioedema, urticaria or
Pacjenci, u których wystapiła astma, ostry nieżyt nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy,
EnglishHyperventilation Respiratory failure Alveolar haemorrhages Asthma Atelectasis Pleural effusion
Hiperwentylacja Niewydolność oddechowa Krwotoki pęcherzykowe Astma Niedodma Wysięk opłucnowy

"asthma affects" - polskie tłumaczenie

volume_up
asthma affects
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"asthma attack" - polskie tłumaczenie

volume_up
asthma attack
Polish
Więcej chevron_right

"asthma condition" - polskie tłumaczenie

volume_up
asthma condition
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "asthma":

asthma