EN

assumptions {liczba mnoga}

volume_up
assumptions
It cannot be based on hopes and assumptions, but needs realistic decisions.
Nie można tego robić w oparciu o nadzieje i założenia. Potrzebujemy realistycznych decyzji.
It is as if they were assumptions unworthy of discussion.
Jak gdyby były to założenia, o których nie warto dyskutować.
You've really got to just throw your assumptions out the door.
Oto co trzeba robić: wyrzucić dotychczasowe założenia przez okno.
assumptions
volume_up
hipotezy {niemęskoos.}
Assumptions and false assertions, however, cannot serve as a basis for the development of any rational, effective, affordable and socially acceptable measures.
Hipotezy i fałszywe stwierdzenia nie mogą jednak stanowić podstawy dla jakichkolwiek racjonalnych, efektywnych i społecznie akceptowanych działań.

Przykłady użycia - "assumptions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt cannot be based on hopes and assumptions, but needs realistic decisions.
Nie można tego robić w oparciu o nadzieje i założenia. Potrzebujemy realistycznych decyzji.
EnglishSuch assumptions are hardly objective and sometimes simply insulting.
Takie domniemania są dalece nieobiektywne i czasami wręcz uwłaczające.
EnglishWe have a series of documents which holds a set of assumptions, all of them rarely discussed.
Dysponujemy serią dokumentów zawierających szereg założeń, o których rzadko dyskutujemy.
EnglishAnd it sort of nibbles at the core of the whole profession and all the assumptions of that medium.
Coś takiego podkopuje jakby fundamenty całej sztuki filmowej i założenia tego medium.
EnglishAssumptions have a way of coming back and kicking you in your ass.
Uważaj ze swoimi założeniami, bo mogą się one obrócić przeciwko tobie.
EnglishOverall this is a very positive document, which makes assumptions and recommendations that we endorse.
Ogólnie jest to dokument bardzo dobry, którego założeniom i zaleceniom udzielamy poparcia.
EnglishI would like to start by saying that incorrect assumptions lead to incorrect cost estimates.
Chciałabym zacząć od tego, że niewłaściwe założenia prowadzą do nieprawidłowego oszacowania kosztów.
EnglishYou've really got to just throw your assumptions out the door.
Oto co trzeba robić: wyrzucić dotychczasowe założenia przez okno.
EnglishThis is just one of many forced assumptions in the draft resolution.
To jedno z wielu forsowanych założeń w projekcie rezolucji.
EnglishMy years as a mystic have made me question almost all my assumptions.
Lata, które przeżyłam jako mistyczka, sprawiły, że zaczęłam kwestionować niemal wszystkie moje przekonania.
EnglishIt reflects previously adopted objectives and assumptions and, in this respect, it fulfils the necessary criteria.
Jest kontynuacją przyjętych celów i założeń, spełnia w tym zakresie niezbędne wymogi.
EnglishI find that the best results in life are often held back by false constructs and untested assumptions.
Często przeszkodą sukcesu są błędne i niesprawdzone założenia.
English(Laughter) The other assumption that you made -- and this little lesson is to show you that you will make assumptions.
Oto wasze kolejne założenie. ~~~ Chcę tutaj udowodnić, że będziecie robić założenia.
EnglishContrary to widely held assumptions, an emphasis on action provides a special urgency to thinking.
W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, nacisk na działanie powoduje wyjątkową potrzebę myślenia.
EnglishIt is as if they were assumptions unworthy of discussion.
Jak gdyby były to założenia, o których nie warto dyskutować.
EnglishThe thing that all the work has in common is that it challenges the assumptions about conventions of space.
Tym, co łączy wszystkie nasze prace jest fakt, że poddają one w wątpliwość konwencje przestrzenne.
EnglishSo I think we should shatter some of our utopian assumptions and actually start doing something about it.
Myślę, że powinniśmy dać spokój naszym utopijnym założeniom i zacząć coś naprawdę robić w tej sprawie.
EnglishBeing a rebel is about recognizing that experts' assumptions and their methodologies can easily be flawed.
Bycie buntownikiem polega na przyznaniu, że założenia ekspertów oraz ich metodologie mogą być błędne.
EnglishTo put the assumptions very clearly: capitalism, after 150 years, has become acceptable, and so has democracy.
Jasno przedstawię założenia: kapitalizm po 150 latach stał się akceptowalny, tak jak i demokracja.
EnglishIt turns out, most of us explain those people the same way, by resorting to a series of unfortunate assumptions.
Okazuje się, że większość z nas robi to w taki sam sposób, uciekamy się do niefortunnych założeń.

Synonimy (angielski) dla "Assumption":

Assumption
assumption
assumptive