EN assuming
volume_up
{przymiotnik}

volume_up
arogancki {przym. m.}
assuming (też: conceited, cocksure)
volume_up
zadufany {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "assuming":

assuming

Przykłady użycia - "assuming" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAssuming responsibility is required at a macro-regional level as well.
Konieczne jest także przyjęcie odpowiedzialności na szczeblu makroregionalnym.
Englishsudden low blood pressure that occurs when a assuming a standing position (orthostatic
nagłe obniżenie ciśnienia krwi występujące po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie
Englishsudden low blood pressure that occurs when a assuming a standing position (orthostatic
nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi występujące po przyjęciu pozycji stojącej (niedociśnienie
EnglishEurope is assuming its responsibilities, but it cannot do this for the planet by itself.
Europa bierze na siebie swoją część odpowiedzialności, ale sama nie uratuje całej planety.
EnglishWe must ensure that companies cannot shirk from assuming responsibility.
Musimy zapewnić, by firmy nie mogły wykręcić się od odpowiedzialności.
EnglishIn other words, you are assuming a mediating role in dealing with national minority matters.
Innymi słowy podejmuje pan rolę mediatora w rozwiązywaniu spraw dotyczących mniejszości narodowych.
EnglishAssuming responsibility for the rights of those that we represent, namely the citizens of Europe.
O przyjęciu odpowiedzialności za prawa tych, których reprezentujemy, a mianowicie obywateli europejskich.
EnglishI think that Iceland is capable of assuming the obligations which derive from being an EU Member State.
Myślę, że Islandia jest zdolna przyjąć zobowiązania wynikające ze statusu państwa członkowskiego UE.
EnglishIt all depends on the Council assuming its new key roll in the light of the importance of the Member States.
Wszystko zależy od tego, czy Rada przyjmie swą nową rolę w związku z rolą państw członkowskich.
English(BG) Mr President, Commissioner, involvement in the Schengen area means assuming responsibility.
(BG) Panie Przewodniczący, Pani Komisarz! Członkostwo w obszarze Schengen oznacza przyjęcie odpowiedzialności.
EnglishAssuming that it's true... why is that a problem?
Nawet jesli to prawda... to dlaczego robisz z tego taki problem?
English(EL) Mr President, the increase in prices and the impending food shortages are assuming worrying dimensions.
(EL) Panie przewodniczący! Wzrost cen i zbliżający się niedobór żywności przybierają niepokojące rozmiary.
EnglishEurope has contributed to increasing this funding whilst also assuming its own responsibility.
Europa przyczyniła się do zwiększenia tego finansowania, niemniej jednak ponosi również odpowiedzialność w tym względzie.
EnglishTherefore, Parliament, in following the lead of certain national political leaders, is assuming its responsibilities.
Z tego względu Parlament podejmuje swoje obowiązki, idąc w ślady niektórych przywódców politycznych.
EnglishOpulence and waste are unacceptable when the tragedy of hunger is assuming ever greater proportions.
Niedopuszczalne jest bogacenie się i marnotrawstwo, gdy tragedia głodu ludzkiego z roku na rok osiąga większe rozmiary.
EnglishIt shows that Europe is capable of assuming shared risk with Member States beyond the euro zone as well.
Świadczy on o tym, że Europa jest zdolna ponosić ryzyko wspólnie z państwami członkowskimi również poza strefą euro.
EnglishMadam President, I am not, of course, in favour of the European Union assuming the right to conclude treaties at all.
Pani przewodnicząca! Nie jestem rzecz jasna wcale za tym, by Unia Europejska zyskała prawo zawierania umów.
EnglishDETERMINED to ensure that the Union is capable of fully assuming its responsibilities within the international community;
ZDECYDOWANE zapewnić Unii zdolność wypełniania w pełni jej obowiązków w ramach wspólnoty międzynarodowej,
EnglishThe solution lies in assuming individual responsibility and not in ever increasing state regulations.
Rozwiązaniem jest podjęcie odpowiedzialności przez jednostki, a nie stale zwiększająca się ilość uregulowań, nakładanych przez państwo.
EnglishI'm assuming we've all experienced thunder.