EN

to assume that {czasownik}

volume_up
to assume that
There is an opt-out procedure available, if there is reason to assume that there is no risk.
Dostępna jest procedura wyłączenia, jeżeli istnieje powód, aby zakładać, że nie ma ryzyka.
We cannot assume that people will appreciate its benefits.
Nie możemy zakładać, że ludzie docenią jego korzyści.
He seems to assume that we all agree with him.
Wydaje się on zakładać, że wszyscy się z nim zgadzamy.
to assume that
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
Czy mogę założyć, możemy założyć, że będzie pan czuł się związany zasadami panującymi w Izbie przez całą swoją kadencję?
We can assume that Malta, Greece and Spain, too, will be confronted by this problem in the foreseeable future.
Możemy założyć, że w możliwej do przewidzenia przyszłości tego samego problemu doświadczą również Malta, Grecja i Hiszpania.
It's possible to assume, setting aside a possibility of catastrophe, that sooner or later we will develop all of these.
Więc można założyć, że jeśli katastrofa nie nastąpi, Więc można założyć, że jeśli katastrofa nie nastąpi, w końcu wszystkie te technologie powstaną.
to assume that
Can we assume that we have you on our side in this, Commissioner?
Czy możemy przyjąć, że pan komisarz opowie się w tej kwestii po naszej stronie?
May I assume that this is what everyone wants?
Czy mam przyjąć, że taka jest wola wszystkich zgromadzonych?
I think we can pretty much assume that 2005 was a horrific year when it comes to natural disasters.
Możemy spokojnie przyjąć, że był to przerażający rok pod względem katastrof naturalnych.
to assume that
However, it would be prudent to assume that the vaccine strain of virus is also capable of inducing adverse foetal effects.
Jednakże ostrożność nakazuje przypuszczać, że szczepionkowy wirus odry może również wywoływać działania niepożądane u płodu.
We can assume that the Europe 2020 strategy will be viewed in different ways among the Heads of State or Governments of the Member States.
Należy przypuszczać, że kwestia strategii "Europa 2020” wywoła różne spojrzenia w gronie szefów państw i rządów państw członkowskich.
We can only assume that this is just the tip of the iceberg, which means that the number of businesses that feel they have been misled could be many times greater.
Możemy tylko przypuszczać, że jest to wierzchołek góry lodowej, co oznacza, że liczba przedsiębiorstw, które czują się wprowadzone w błąd może być wielokrotnie większa.
to assume that
to assume that

Przykłady użycia - "to assume that" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe assume that accession to the WTO will prove possible before the end of this year.
Zakładamy, że przystąpienie do WTO okaże się możliwe przed końcem bieżącego roku.
EnglishThe trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Zaufanie i pewność, jakie zakładamy po stronie naszych obywateli, powoli gaśnie.
EnglishI assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
Przypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
EnglishI therefore call on everyone in this House to assume his or her responsibilities.
Dlatego też apeluję do każdego w tej Izbie o przyjęcie odpowiedzialności.
EnglishI assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.
Zakładam, że zadecyduje, że obie strony naruszyły odpowiednie rozporządzenia WTO.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Zakładam więc, że Parlament Europejski będzie brał w tym aktywny udział.
EnglishBree... well, you're not my sponsor anymore, so I assume this is allowable.
Cóż, nie jesteś już moim patronem, więc przypuszczam, że to jest dozwolone.
EnglishThe Commission may, if it so wishes, assume a fundamental driving role in this.
Komisja może, jeśli tego chce, przyjąć w tym kluczową rolę kierowniczą.
EnglishThese dose estimates assume a urinary bladder voiding interval of two hours.
Te przybliżone dane zakładają opróżnianie pęcherza moczowego w odstępach dwugodzinnych.
English(Laughter) So we don't have to assume these principles as separate metaphysical postulates.
Więc nie musimy zakładać tych zasad jako oddzielnych metafizycznych postulatów.
EnglishHere I would ask the Commission to assume its responsibilities again.
W tym momencie chciałbym prosić Komisję, aby ponownie przejęła swoje obowiązki.
EnglishI assume that the Union, with the new Commissioner, will continue to have this.
Zakładam, że pod rządami nowego komisarza Unia będzie ją dalej miała.
EnglishI assume that the Swedish Presidency will need to go into this issue in greater depth.
Zakładam, że szwedzka prezydencja będzie musiała poświęcić temu problemowi więcej uwagi.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.
English(BG) I assume that you are talking about the same case which was mentioned a short time ago.
(BG) Zakładam, że pani poseł mówi o sprawie, która została chwilę temu przywołana.
EnglishWhy do we always assume that the gentleman in Brussels knows better than the ordinary voter?
Dlaczego zawsze zakładamy, że panowie w Brukseli są mądrzejsi od zwykłych wyborców?
EnglishWhy do critics automatically assume that the evidence has been falsified?
Dlaczego krytycy automatycznie zakładają, że dowody zostały sfałszowane?
EnglishBut we should ask the Roma people to assume their responsibilities.
Musimy jednak zwrócić się do Romów o przyjęcie na siebie części odpowiedzialności.
EnglishI assume the Council and other European institutions will follow the Court's decisions.
Zakładam, że Rada i pozostałe instytucje europejskie zastosują się do orzeczeń Trybunału.
EnglishIn any case, Member States must assume sole responsibility in this area.
W każdym razie wyłączna odpowiedzialność w tej dziedzinie spada na państwa członkowskie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to assume that"

that zaimek
that spójnik
provided that spójnik
Polish
roger that wykrzyknik
Polish
copy that wykrzyknik
Polish
I copy that wykrzyknik
Polish
amen to that wykrzyknik
Polish