"to assume responsibility" po polsku

EN

"to assume responsibility" - polskie tłumaczenie

EN

to assume responsibility {czasownik}

volume_up
to assume responsibility
volume_up
przejąć odpowiedzialność {czas. dk}

Przykłady użycia - "to assume responsibility" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn any case, Member States must assume sole responsibility in this area.
W każdym razie wyłączna odpowiedzialność w tej dziedzinie spada na państwa członkowskie.
EnglishItaly itself can certainly assume responsibility for this and must do so.
Same Włochy mogą oczywiście przyjąć na siebie odpowiedzialność za to i muszą tak uczynić.
EnglishThe EU must assume its responsibility as one of the world's largest timber importers.
UE musi poczuwać się do odpowiedzialności jako jeden z największych światowych importerów drewna.
EnglishThe European Union must assume the responsibility of stating who is actually to blame.
Unia Europejska musi wziąć na siebie odpowiedzialność za stwierdzenie kto rzeczywiście ponosi winę.
EnglishAll of these things will mean something when we assume the responsibility in this House to legislate.
Wszystkie z nich będą coś znaczyć, gdy przyjmiemy odpowiedzialność w tej Izbie za stanowienie prawa.
EnglishIt is right and proper for us to assume our responsibility for the success of a stable and democratic Iraq.
Dobrze, że dostrzegamy naszą odpowiedzialność za powodzenie stabilnego i demokratycznego Iraku.
EnglishThe new legislation means that rail service providers will have to assume greater responsibility.
Nowe prawodawstwo oznacza, że wszyscy dostawcy usług kolejowych będą musieli przyjąć większą odpowiedzialność.
EnglishEurope must fully assume its responsibility for achieving greater global economic stability.
Europa musi przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność za osiągnięcie większej stabilności gospodarczej na świecie.
EnglishI hope that Croatia will assume this responsibility.
Mam nadzieję, że Chorwacja sprosta tej odpowiedzialności.
EnglishWe also have regional ministries that want to, and must, assume responsibility, but that are clearly overstretched.
Mamy też ministerstwa regionalne, które chcą i muszą przyjąć odpowiedzialność, ale jest ona zbyt szeroka.
EnglishWhat we can do - and this we are doing - is to strengthen and improve cooperation, but we cannot assume responsibility.
Tym, co możemy robić - i robimy - jest wzmocnienie i polepszenie współpracy; nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności.
EnglishNow, when we are voting on the discharge, we, elected MEPs, assume full legal responsibility for the 2008 budget.
Teraz, kiedy głosujemy w sprawie absolutorium, my, wybierani posłowie PE, bierzemy pełną odpowiedzialność za budżet za 2008 rok.
EnglishI cannot assume this responsibility.
EnglishHow are we to reform Europe if we cannot manage to persuade those responsible to actually assume their responsibility?
Jak mamy reformować Europę, skoro nie umiemy przekonać tych, którzy ponoszą odpowiedzialność, by faktycznie ją na siebie wzięli?
EnglishOn the contrary, we must assume the responsibility for implementing it, improving it where it has failed.
Wręcz przeciwnie, musimy wziąć odpowiedzialność za realizację tej polityki, usprawnianie jej na tych obszarach, gdzie nie przyniosła efektów.
EnglishLet us assume our responsibility courageously and with the honour that the European Union is worthy of at this time.
Z odwagą przyjmijmy na siebie tę zaszczytną odpowiedzialność i z poczuciem, że warto ją teraz wzięć na siebie dla Unia Europejskiej.
EnglishNevertheless, it cannot reach a situation whereby we - that is the authorities, the government - assume responsibility for products.
Nie może jednak dojść do sytuacji, w której my - czyli władze, rząd - mielibyśmy ponosić odpowiedzialność za produkty.
EnglishThis is also a means whereby we can assume an ethical responsibility, as is only right, for the African nations.
Jest to także środek, dzięki któremu możemy wziąć na siebie etyczną odpowiedzialność za narody afrykańskie, co jest jak najbardziej słuszne.
EnglishThirdly, the door will, I hope, be opened to enable the European Union to assume more global responsibility.
Po trzecie, drzwi zostaną otwarte, mam nadzieję, w celu umożliwienia Unii Europejskiej przyjęcia większej odpowiedzialności na płaszczyźnie światowej.
EnglishEvery Member State must assume its responsibility and comply with the Copenhagen criteria, including in the political domain.
Każde państwo członkowskie musi wziąć na siebie odpowiedzialność za kryteria kopenhaskie i wypełniać je, również w dziedzinie polityki.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to assume responsibility"

responsibility rzeczownik
to claim responsibility czasownik
area of responsibility rzeczownik
Polish
collective responsibility rzeczownik
criminal responsibility rzeczownik
to take responsibility czasownik
to confer responsibility czasownik