EN to assume
volume_up
[assumed|assumed] {czasownik}

(Laughter) So we don't have to assume these principles as separate metaphysical postulates.
Więc nie musimy zakładać tych zasad jako oddzielnych metafizycznych postulatów.
Well, you can assume that, but do not count on us for support!
Owszem, możecie tak zakładać, ale nie liczcie na nasze poparcie!
We cannot assume that people will appreciate its benefits.
Nie możemy zakładać, że ludzie docenią jego korzyści.
volume_up
założyć {czas. dk}
Can I assume, and can we assume, that you will be bound by the rules of this House for your whole term of office?
Czy mogę założyć, możemy założyć, że będzie pan czuł się związany zasadami panującymi w Izbie przez całą swoją kadencję?
For the purpose of these instructions, we will assume that your site contains the following URL:
Do celów niniejszej instrukcji załóżmy, że witryna zawiera następujący adres URL:.
Let's assume, for example, that the first case occurs in South Asia.
Załóżmy, na przykład, że pierwszy przypadek ma miejsce na południu Azji.
Weather causes the feelings to assume the physical traits of the weather they represent.
Pogoda powoduje, że uczucia przyjmują fizyczne cechy stanu pogodowego, który reprezentują.
It is human nature to look at someone like me and assume I have lost some of my marbles. ~~~ People -- (Applause) People talk loudly -- ~~~ I'm so sorry.
"To zupełnie naturalne, że kiedy ktoś na mnie patrzy, przyjmuje za pewnik, że trochę ześwirowałem.
In the budget sector, Parliament assumes a role equal to that of the Council.
W sektorze budżetowym Parlament przyjmuje rolę równoznaczną z rolą Rady.
volume_up
przypuszczać {czas. ndk}
However, it would be prudent to assume that the vaccine strain of virus is also capable of inducing adverse foetal effects.
Jednakże ostrożność nakazuje przypuszczać, że szczepionkowy wirus odry może również wywoływać działania niepożądane u płodu.
I assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
Przypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
Przypuszczam, że w tej sprawie wszyscy się ze mną zgadzają.
to assume (też: to take over, to take up)
volume_up
objąć {czas. dk} (urząd, stanowisko, dowództwo)
Following the withdrawal of Brazil, Venezuela is endeavouring to assume the leading role within Mercosur and therefore within the entire continent.
Po wycofaniu się Brazylii Wenezuela usiłuje objąć przywództwo w Mercosurze i w konsekwencji na całym kontynencie.
Kazakhstan is an important Central Asian country, and it will assume the Chairmanship of the Organisation for Security and Cooperation in Europe next year.
Kazachstan jest ważnym państwem Azji Środkowej, a w przyszłym roku obejmie przewodnictwo Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Indeed, it is the first time a Member State of the last enlargement has assumed this very important responsibility.
Po raz pierwszy tę ważną funkcję objęło państwo, które stało się państwem członkowskim w ramach ostatniego rozszerzenia.
to assume (też: to adopt, to take on, to bedight)
volume_up
przybrać {czas. dk}
The political and economic situation in Zimbabwe has reportedly assumed 'life-threatening proportions'.
Sytuacja polityczna i gospodarcza w Zimbabwe przybrała, jak się dowiadujemy, "wymiar zagrożenia życia”.
(EL) Madam President, Now that the summer is here and weather conditions are good, particularly in Greece and the Mediterranean, illegal immigration will unfortunately assume major proportions.
(EL) Pani przewodnicząca! Teraz gdy mamy lato i warunki pogodowe, zwłaszcza w Grecji i na Morzu Śródziemnym, są dobre, nielegalna imigracja przybierze niestety większe rozmiary.
to assume (też: to take over, to take up)
volume_up
obejmować [obejmuję|obejmowałbym] {czas. ndk} (urząd, stanowisko, dowództwo)
Mr President of the Spanish Government, over the next six months, Spain will assume the rotating Presidency of the Council.
przewodniczący Komisji. - (ES) Panie premierze hiszpańskiego rządu! Hiszpania obejmuje prezydencję Rady na najbliższe sześć miesięcy.
Last year, more than 700 people were executed, which is not counting the several thousand people assumed to have been condemned to death in China.
Zeszłego roku stracono ponad 700 osób; liczba ta nie obejmuje kilku tysięcy osób, które - jak się zakłada - zostały skazane na śmierć w Chinach.
In the upcoming period, she will be faced with a considerable challenge, as the Hungarian Government assuming the EU Presidency is committing serious infringements of fundamental rights.
W najbliższym czasie czeka ją poważne wyzwanie, jako że obejmujący prezydencję węgierski rząd dopuszcza się poważnych naruszeń praw podstawowych.
to assume (też: to conclude)
volume_up
wnosić [wnoszę|wnosiłbym] {czas. ndk} [wzn.]
But we can safely assume that Tom Kühnel’s contribution is going more in the direction in which theatre basics are naively spelled out.
Można jednak przyjąć, że to, co wnosił do przedstawień Tom Kühnel, szło bardziej w kierunku naiwnego literowania teatralnego abecadła.
to assume
to assume

Przykłady użycia - "to assume" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe assume that accession to the WTO will prove possible before the end of this year.
Zakładamy, że przystąpienie do WTO okaże się możliwe przed końcem bieżącego roku.
EnglishThe trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Zaufanie i pewność, jakie zakładamy po stronie naszych obywateli, powoli gaśnie.
EnglishI assume that he is not here, but I would like to make that clear once and for all.
Przypuszczam, że pan poseł nie jest obecny, ale chciałbym to raz na zawsze wyjaśnić.
EnglishI therefore call on everyone in this House to assume his or her responsibilities.
Dlatego też apeluję do każdego w tej Izbie o przyjęcie odpowiedzialności.
EnglishI assume that the decision will be that both parties have violated applicable WTO rules.
Zakładam, że zadecyduje, że obie strony naruszyły odpowiednie rozporządzenia WTO.
EnglishI therefore assume that the European Parliament will actively contribute to this.
Zakładam więc, że Parlament Europejski będzie brał w tym aktywny udział.
EnglishBree... well, you're not my sponsor anymore, so I assume this is allowable.
Cóż, nie jesteś już moim patronem, więc przypuszczam, że to jest dozwolone.
EnglishThe Commission may, if it so wishes, assume a fundamental driving role in this.
Komisja może, jeśli tego chce, przyjąć w tym kluczową rolę kierowniczą.
EnglishThese dose estimates assume a urinary bladder voiding interval of two hours.
Te przybliżone dane zakładają opróżnianie pęcherza moczowego w odstępach dwugodzinnych.
EnglishHere I would ask the Commission to assume its responsibilities again.
W tym momencie chciałbym prosić Komisję, aby ponownie przejęła swoje obowiązki.
EnglishI assume that the Union, with the new Commissioner, will continue to have this.
Zakładam, że pod rządami nowego komisarza Unia będzie ją dalej miała.
EnglishI assume that the Swedish Presidency will need to go into this issue in greater depth.
Zakładam, że szwedzka prezydencja będzie musiała poświęcić temu problemowi więcej uwagi.
EnglishI assume that, ultimately, a sound compromise will be found on this issue.
Zakładam, że ostatecznie dojdzie w tej kwestii do rozsądnego kompromisu.
English(BG) I assume that you are talking about the same case which was mentioned a short time ago.
(BG) Zakładam, że pani poseł mówi o sprawie, która została chwilę temu przywołana.
EnglishWhy do we always assume that the gentleman in Brussels knows better than the ordinary voter?
Dlaczego zawsze zakładamy, że panowie w Brukseli są mądrzejsi od zwykłych wyborców?
EnglishWhy do critics automatically assume that the evidence has been falsified?
Dlaczego krytycy automatycznie zakładają, że dowody zostały sfałszowane?
EnglishBut we should ask the Roma people to assume their responsibilities.
Musimy jednak zwrócić się do Romów o przyjęcie na siebie części odpowiedzialności.
EnglishI assume the Council and other European institutions will follow the Court's decisions.
Zakładam, że Rada i pozostałe instytucje europejskie zastosują się do orzeczeń Trybunału.
EnglishIn any case, Member States must assume sole responsibility in this area.
W każdym razie wyłączna odpowiedzialność w tej dziedzinie spada na państwa członkowskie.
EnglishCan we assume that we have you on our side in this, Commissioner?
Czy możemy przyjąć, że pan komisarz opowie się w tej kwestii po naszej stronie?