EN

assortment {rzeczownik}

volume_up
It is intended, among other things, to help students choose from the rich educational assortment on offer.
Ma on między innymi ułatwić studentom dokonywanie wyboru spośród bogatej oferty edukacyjnej.
assortment (też: choice, range)
assortment (też: choice)
assortment (też: range)

Przykłady użycia - "assortment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is intended, among other things, to help students choose from the rich educational assortment on offer.
Ma on między innymi ułatwić studentom dokonywanie wyboru spośród bogatej oferty edukacyjnej.
EnglishWe have also proposed a new Community programme, which - unlike its predecessor - is not a large and motley assortment of projects but a focused programme.
Proponujemy także nowy program wspólnotowy, który - w odróżnieniu od jego poprzednika - nie jest szerokim i różnorodnym zespołem projektów, ale scentralizowanym programem.
EnglishIn addition, clofarabine delayed tumour growth and, in some cases, caused tumour regression in an assortment of human and murine tumour xenografts implanted in mice.
Ponadto, klofarabina opóźniała wzrost nowotworu i w niektórych przypadkach powodowała regresję nowotworu w przypadku różnych ludzkich i mysich nowotworów przeszczepionych myszom.