EN

association {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
The German association of displaced persons laments the fate of people resettled from Poland.
Niemiecki związek użala się nad przesiedlonymi z Polski.
(DE) 'The Neuengamme Association has always opposed equating National Socialism with Stalinism.'
(DE) "Związek Neuengamme zawsze sprzeciwiał się równaniu narodowego socjalizmu ze stalinizmem.”
The World Health Association has concluded that there is a causal relationship between busulfan exposure and cancer.
Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła związek przyczynowy pomiędzy ekspozycją na busulfan a rakiem.
The European University Association often speaks of this issue.
Także Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich często na ten temat mówi.
This is not a residents' association, this is Parliament!
To nie stowarzyszenie lokatorów, to Parlament!
Signature of the EEC-ASEAN (Association of south-east Asian Nations) Cooperation Agreement.
Podpisanie umowy o współpracy EWG-ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).
association (też: connotation)
We have all been recounting various anecdotes during these debates today, which also brought an historical association to my mind.
Mi się też jedno skojarzenie historyczne, kiedy słucham tej debaty, nasuwa.
Another idea runs through the report: the association of cohesion policy with the so-called 'Europe 2020 strategy'.
W przedmiotowym sprawozdaniu pojawia się też inny zamysł, a mianowicie skojarzenie polityki spójności z tak zwaną strategią Europa 2020.
When we usually think of insects, the associations they conjure up are not particularly pleasant.
Na ogół gdy myślimy o owadach, nasuwają się nam w związku z nimi niezbyt miłe skojarzenia.
The association of German airlines, however, described the listing of the risks as populism.
Natomiast zrzeszenie niemieckich przewoźników lotniczych uznało wzmiankę o tym zagrożeniu za dowód populizmu.
The International Air Transport Association (IATA) estimates that they lost EUR 1 700 million worldwide.
Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) szacuje, iż straciło 1 700 milionów euro na całym świecie.
The agreement reached two weeks ago satisfied the Authors Guild and the Association of American Publishers and some of their European counterparts.
Osiągnięte przed dwoma tygodniami porozumienie zadowoliło już Zrzeszenie Twórców i Stowarzyszenie Wydawców Amerykańskich oraz niektórych ich odpowiedników europejskich.
This effect may be enhanced if Advagraf is administered in association with alcohol.
Działanie to może się nasilać, jeżeli produkt Advagraf jest stosowany w połączeniu z alkoholem.
Lutropin alfa is used for the stimulation of follicular development in association with follitropin alfa.
Lutropina alfa w połączeniu z folitropiną alfa jest stosowana w celu stymulacji rozwoju pęcherzyka jajnikowego.
Ibraxion can therefore be used as a marker vaccine in association with an appropriate diagnostic test.
Dzięki temu Ibraxion może być wykorzystywany jako szczepionka markerowa w połączeniu z odpowiednim testem diagnostycznym.
association
Indeed, the recent ECJ judgment on discrimination by association points the way.
W istocie niedawny wyrok ETS w sprawie dotyczącej dyskryminacji przez asocjację wskazuje kierunek, w którym należy podążać.
We have a strong association between the presence of this virus and a genetic mutation that's been linked to cancer.
Mamy silną asocjację pomiędzy obecnością wirusa a genetyczną mutacją łączoną z rakiem.
2. Astronomia
association
Indeed, the recent ECJ judgment on discrimination by association points the way.
W istocie niedawny wyrok ETS w sprawie dotyczącej dyskryminacji przez asocjację wskazuje kierunek, w którym należy podążać.
We have a strong association between the presence of this virus and a genetic mutation that's been linked to cancer.
Mamy silną asocjację pomiędzy obecnością wirusa a genetyczną mutacją łączoną z rakiem.

Przykłady użycia - "association" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
Dlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
EnglishRare cases of syncope in association with orthostatic hypotension have been observed.
Rzadko występowały przypadki omdleń związanych z ortostatycznym niedociśnieniem.
EnglishThe following undesirable effects have been reported in association with Cyanokit use.
Wymienione poniżej działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu leku Cyanokit.
EnglishMontenegro - EC/Montenegro: Stabilisation and Association Agreement (debate)
Czarnogóra - Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu WE/Republika Czarnogóry (debata)
EnglishNon-specific skin rashes have been described in association with epoetin alfa.
Opisywano nieswoiste wysypki skórne związane ze stosowaniem epoetyny alfa.
Englishin several doses for 2 - 5 days in association with acetylsalicylic acid
w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym
EnglishEU-Tunisia relations are governed by an association agreement signed in 1995.
Stosunki UE-Tunezja reguluje układ o stowarzyszeniu podpisany w 1995 roku.
EnglishSlovensko Zavarovalno Zdruzenje Slovenian Insurance Association Zelezna cesta 14 P.O.
Slovensko Zavarovalno Zdruzenje Slovenian Insurance Association Zelezna cesta 14 P.O.
EnglishFor us, these are sacred rights: the right to strike; the right of association.
Dla nas są to święte prawa: prawo do strajku, prawo do zrzeszania się.
EnglishStabilisation and Association Agreement between the EC and Bosnia and Herzegovina (
Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między WE a Bośnią i Hercegowiną (
EnglishCPK increases in association with rhabdomyolysis were reported in less than 1 % of patients.
Podwyższenia CPK z towarzyszącą rabdomiolizą zgłaszano u mniej niż 1 % pacjentów.
EnglishRare cases reported as NMS have also been received in association with olanzapine.
Podczas stosowania olanzapiny równie zgłaszano rzadkie przypadki ZZN.
EnglishThe Association Agreement between the European Union and Croatia enters into force today.
W życie wchodzi Układ o Stowarzyszeniu pomiędzy Unią Europejską i Chorwacją.
EnglishThe media continue not to be free and there is no freedom of association.
Cały czas media nie są wolne jak również nie istnieje wolności zgromadzeń.
EnglishI have nothing against an association and exchange between the EU and Morocco.
Nie mam nic przeciwko stowarzyszeniu i wymianie między UE a Marokiem.
EnglishATryn is normally given in association with heparin or low molecular weight heparin.
ATryn jest zwykle podawany z heparyna lub heparyna drobnoczasteczkowa.
EnglishWe should sign a stabilisation and association agreement as a matter of great urgency.
Bardzo pilnie powinniśmy podpisać umowę o stabilizacji i stowarzyszeniu.
EnglishThat is a common problem in connection with our development and association aid.
Jest to powszechny problem związany z udzielaną przez nas pomocą rozwojową i stowarzyszeniową.
EnglishSerbia made the right choice by signing the Stabilisation and Association Agreement.
Serbia dokonała właściwego wyboru przez podpisanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.
EnglishThe association agreement between Greece and the Community enters into force.
Wejście w życie układu o stowarzyszeniu pomiędzy Grecją a Wspólnotą.