EN

associates {liczba mnoga}

volume_up
associates (też: companions)
associates (też: colleagues)
associates (też: accomplices)
PL

standardowy interfejs Shugart Associates {męski}

volume_up
1. IT
standardowy interfejs Shugart Associates (też: SASI)
standardowy interfejs Shugart Associates (też: SASI)

Przykłady użycia - "associates" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe +1 button also associates this data with your Google account.
Przycisk +1 również powoduje powiązanie tych danych z Twoim kontem Google.
EnglishWe are now in the process of adding several entities controlled by Gaddafi and his closest associates to that list.
Obecnie dołączamy do tego wykazu kilku podmiotów kontrolowanych przez Kaddafiego.
EnglishThe financial assets not only of Mr Mubarak and his associates, but also of his family, must be frozen.
Należy zamrozić środki finansowe, nie tylko pana Mubaraka i jego wspólników, ale także jego rodziny.
EnglishShugart Associates Standard Interface
EnglishThis brutal individual, with his corrupt governing group of associates, is a cancerous infliction on the people of Pakistan.
Ten okrutny człowiek ze swoją skorumpowaną grupą rządzących popleczników, jest niczym wrzód na organizmie narodu pakistańskiego.
EnglishIt then categorizes and organizes all that information, associates it with everything in the past we've ever learned, and projects into the future all of our possibilities.
Ale lewa półkula to zupełnie inna historia. ~~~ Myśli linearnie, tworzy plany.
EnglishUnder the Treaty of Rome in 1957, the then colonies and overseas territories of member states became associates of the Community.
Zgodnie z Traktatem Rzymskim z 1957 r. byłe kolonie i terytoria zamorskie państw członkowskich zostały stowarzyszone ze Wspólnotą.
EnglishThat illustrates how fast the European Ombudsman and his associates act and how smoothly this institution operates.
Świadczy to o szybkości działania Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i jego współpracowników, a także sprawności, z jaką funkcjonuje ta instytucja.
EnglishAbove all, our neighbours in the east need to feel themselves as equal partners that are genuinely accepted as long-term associates.
Nasi sąsiedzi na wschodzie muszą przede wszystkim poczuć, że są równymi partnerami i że naprawdę traktuje się ich jako sojuszników na wiele kolejnych lat.
EnglishWe must put an end to the populist xenophobic discourse that associates immigration with insecurity, crime, terrorism or unemployment.
Musimy położyć kres populistycznej, ksenofobicznej dyspucie, która kojarzy imigrację z zachwianiem bezpieczeństwa, przestępczością, terroryzmem i bezrobociem.
EnglishThirdly, Detroit highlights that the associates of al-Qaeda are in a position to launch attacks outside of what we would call their own territory.
Po trzecie zamach ten uświadamia nam, że terroryści powiązani z Al-Kaidą mogą przeprowadzać ataki poza obszarami, które są uznawane za ich terytorium.
EnglishI would especially like to thank the heads of the working groups in the Presidency, the majority of them young people, and their associates who have worked so well.
W szczególności chciałbym podziękować szefom grup roboczych prezydencji, które w większości obejmują młode osoby, a także ich współpracownikom, za doskonałą pracę.
EnglishI was glad to return to this important scene of my life and career, to my friends and associates, to the European Parliament, where I was a member for six years.
Chętnie powracam do tego ważnego dla mnie etapu życia i kariery, do moich przyjaciół i współpracowników, do Parlamentu Europejskiego, gdzie byłem posłem przez sześć lat.