EN

assignment {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Here I got a prison assignment. ~~~ This was a prison assignment which was one big den of criminals.
Dostałam zadanie w więzieniu, które było pełne kryminalistów.
I now went to a prison assignment as a police officer.
Jako policjantka miałam zadanie w więzieniu.
(Laughter) So, the assignment I've been given ~~~ may be an insuperable obstacle for me, but I'm certainly going to try.
(Śmiech) Tak więc postawione przede mną zadanie może być przeszkodą nie do przejścia, ale dołożę starań.
I don't know what you heard, but this is a temporary assignment.
Nie wiem co ci mówili, ale to tymczasowy przydział.
Początkowy przydział do leczenia
2. "specific duty"
assignment (też: mission)
Assignment conferred on a Member: see Minutes
Powierzenie misji posłowi: Patrz protokól
3. Prawo
assignment (też: conveyance)
4. IT
5. Edukacja

Przykłady użycia - "assignment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn Part II, treatment assignment was double-blind with respect to Avastin.
W części II stosowano zasadę podwójnie ślepej próby w odniesieniu do preparatu Avastin.
EnglishGovernments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Rządy nie rekomendują osób do konkretnego zadania, lecz na stanowisko.
EnglishThe last question of the assignment is: how do you plan to use your life to positively impact other people?
Ostatnim pytaniem było, to w jaki sposób żyć by pozytywnie wpłynąć na innych.
EnglishSo are we going to get a model for the assessment and assignment of external costs, yes or no?
Tak więc otrzymamy model służący do oceny i przyporządkowanie tych zewnętrznych kosztów, tak, czy nie?
EnglishNow, Sudhir got to know very well the guy who had the unfortunate assignment of trying to take the Iowa franchise.
Sudhir dobrze poznał pechowca, któremu zlecono przejęcie franczyzy w Iowie.
EnglishHere I got a prison assignment. ~~~ This was a prison assignment which was one big den of criminals.
Dostałam zadanie w więzieniu, które było pełne kryminalistów.
EnglishI don't know what you heard, but this is a temporary assignment.
Nie wiem co ci mówili, ale to tymczasowy przydział.
EnglishSo, I am a Jungian psychoanalyst, and I went to Afghanistan in January 2004, by chance, on an assignment for Medica Mondiale.
Przybyłam do Afganistanu w styczniu 2004. ~~~ Pracowałam dla Medica Mondiale.
EnglishA Danish cartoonist told me he was one of the 24 who received the assignment to draw the prophet -- 12 of them refused.
Duński rysownik powiedział mi, że był jednym z 24, którzy otrzymali zadanie narysowania proroka.
EnglishSeptember 2008: Assignment issued to students.
Wrzesień 2008: udzielenie zleceń uczniom, podział zadań
EnglishI now went to a prison assignment as a police officer.
English(Laughter) So, the assignment I've been given ~~~ may be an insuperable obstacle for me, but I'm certainly going to try.
(Śmiech) Tak więc postawione przede mną zadanie może być przeszkodą nie do przejścia, ale dołożę starań.
EnglishInitially, I was working on a National Geographic assignment -- conventional, single frame, still photography.
Początkowo pracowałem nad zleceniem dla National Geographic: robiłem konwencjonalne, pojedyncze i nieruchome zdjęcia.
EnglishI must stress the importance of linking this certification process with the assignment of credits in higher education.
Muszę podkreślić znaczenie powiązania procesu certyfikacji z procesem przyznawania punktów w szkolnictwie wyższym.
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Przewodniczący Komisji stara się znaleźć zadanie dla danej osoby, przez co dochodzi do odwrócenia sekwencji.
EnglishAssignment conferred on a Member: see Minutes
EnglishAnd I went off on assignment and came back a week later, and Father Keene said, "I've got to talk to you about Hyun-Sook."
Wyjechałem na zlecenie i wróciłem po tygodniu, a ojciec Keene powiedział: "Muszę z panem porozmawiać o Hyun Soon".
EnglishI therefore sincerely congratulate her on carrying out this tough assignment, and I hope that there will not be too many amendments.
Dlatego serdecznie gratuluję Pani wykonania tej ciężkiej pracy i życzę, aby nie było zbyt wielu poprawek.
EnglishI thought this was a great assignment.
EnglishBut I was off on assignment.