EN

assigned {przymiotnik}

volume_up
assigned (też: bound)
Well, as in all hospitals, there was a resident assigned to my case.
Jak we wszystkich szpitalach, był tam lekarz rezydent przypisany do mojego przypadku.
If you have only one Include filter assigned to your profile, and data is still not appearing in your reports, you may have a syntax error in your filter.
Jeżeli do profilu został przypisany tylko jeden filtr "uwzględnij", a dane w raportach się nie pojawiają, być może w filtrze wystąpił błąd składni.

Przykłady użycia - "assigned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSpecific tasks are already being assigned to it via other legislation.
Szczegółowe zadania są już przydzielane Urzędowi na mocy innych aktów prawnych.
EnglishA judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Do każdej sprawy wnoszonej do Trybunału przydzielany jest sędzia i rzecznik generalny.
EnglishIndicators which measure such factors should be assigned a greater role.
Wskaźnikom służącym do pomiaru tego rodzaju czynników należy zatem nadać wyższą rangę.
EnglishInitiated assigned treatment, n (%) Discontinued assigned treatment, n (%)
Włączone przypisane leczenie n (%) Przerwane przypisane leczenie, n (%)
EnglishInitiated assigned treatment, n (%) Discontinued assigned treatment, n (%)
Stan na tydzień 48 Włączone przypisane leczenie n (%) Przerwane przypisane leczenie, n (%)
EnglishShould some of these people really be assigned to living in poverty?
Czy niektórzy z tych ludzi naprawdę muszą być przypisani do życia w biedzie?
EnglishWell, as in all hospitals, there was a resident assigned to my case.
Jak we wszystkich szpitalach, był tam lekarz rezydent przypisany do mojego przypadku.
EnglishNNRTI (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor), ATC code: not yet assigned.
NNRTI (nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy), kod ATC: jeszcze nie został nadany.
EnglishEach Commissioner is assigned responsibility for specific policy areas by the President.
Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.
EnglishThe latter voting rights shall be assigned and shall rotate as follows:
To prawo głosu jest przyznawane i podlega rotacji w następujący sposób:
EnglishIt is most important to decide how the 20% are to be assigned among the Member States.
Najważniejszy jednak jest sposób przydzielenia tego 20% udziału pomiędzy państwa członkowskie.
EnglishThis task should be wholly assigned to a Community authority, not a local or national one.
Zadanie to należy w całości powierzyć organowi wspólnotowemu a nie lokalnemu lub krajowemu.
EnglishHowever, there was an increase in death due to stroke in women assigned to raloxifene.
Stwierdzono jednak zwi kszon liczb zgonów na skutek udaru w ród kobiet przyjmuj cych raloksyfen.
EnglishThey will be automatically cut off as soon as the minute assigned to each is over.
Ich mikrofony zostaną automatycznie wyłączone, jak tylko upłynie przydzielona każdemu z nich minuta.
EnglishWe affirm that this Service should be assigned to the Commission for administrative purposes.
Potwierdzamy, że dla celów administracyjnych służba ta powinna być przypisana do Komisji.
EnglishArchived messages are also available by searching, and under any assigned labels.
Zarchiwizowane wiadomości są również dostępne przy wyszukiwaniu i dla wszystkich przypisanych etykiet.
EnglishPharmacotherapeutic group: not yet assigned, ATC code: not yet assigned.
Grupa farmakoterapeutyczna (kod ATC) nie jest jeszcze przyznana.
EnglishHowever, there was an increase in death due to stroke in women assigned to raloxifene.
Stwierdzono jednak zwiększoną liczbę zgonów na skutek udaru wśród kobiet przyjmujących raloksyfen.
EnglishWe have explained processes and assigned responsibility.
Wyjaśniliśmy poszczególne procesy i rozdzieliliśmy zakres odpowiedzialności.
EnglishIn practice, Parliament was not assigned any role in this process.
W praktyce Parlamentowi nie powierzono żadnej roli w tym procesie.