EN

to assign [assigned|assigned] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to assign (też: to ascribe, to attribute)
By using the _trackPageviewfunction, you can assign a page filename to any Javascript event.
Za pomocą funkcji _trackPageview można przypisać nazwę pliku strony do dowolnego zdarzenia Javascript.
You can assign a page filename to any Flash action with this function, and enter that filename into the appropriate goal or funnel step.
Nazwę pliku strony można przypisać do dowolnego działania Flash i wprowadzić ją do odpowiedniego celu lub kroku ścieżki.
Use the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
I was assigned to teach two of my classmates German.
Przydzielono mi zadanie nauczenia języka niemieckiego dwóch kolegów z klasy.
In a pivotal study patients were randomly assigned to the rocuronium or vecuronium group.
W podstawowym badaniu pacjenci zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej rokuronium lub wekuronium.
And she assigned one of the older kids to each of the younger kids.
I do każdego z młodszych przydzieliła jedno starsze.
So the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task.
Rezolucja skupia się zatem na doprowadzeniu do niezależnego dochodzenia, a w szczególności na wyznaczeniu cywilnego prokuratora do tego zadania.
The task of setting the exchange rate is assigned to the Council.
Zadanie ustalenia kursu walutowego zostało wyznaczone Radzie.
The objective of maintaining price stability has been assigned by the Treaty for good reasons.
Istnieją ważne przesłanki, dla których traktat wyznaczył Eurosystemowi jako cel utrzymanie stabilności cen.
to assign
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
Do każdej sprawy wnoszonej do Trybunału przydzielany jest sędzia i rzecznik generalny.
to assign (też: to match)
to assign (też: to affect, to appoint, to set)
to assign (też: to affect, to appoint)
to assign (też: to allocate)
However, if we want to be successful and to implement this strategy in earnest, we must assign sufficient funding for it, without substantial compromises or cuts.
Jeśli jednak chcemy osiągnąć sukces i rzeczywiście wdrożyć tę strategię, musimy wyasygnować na nią odpowiednie środki - bez znaczących kompromisów lub cięć.
2. IT
When I assign values to the vertical and horizontal elements, I can use the changes of those data points over time to create the form.
Kiedy przypisuję dane do pionowych i poziomych elementów, mogę używać zmian w tych danych do tworzenia formy.
The treaty assigns the Commission a key role.
Traktat przypisuje Komisji jedną z kluczowych ról.
In accordance with Article 29, each national central bank shall be assigned a weighting in the key for subscription of the European Central Bank's capital.
Zgodnie z artykułem 29, każdemu krajowemu bankowi centralnemu przypisuje się wagę zgodnie z kluczem subskrypcji kapitału Europejskiego Banku Centralnego.

Przykłady użycia - "to assign" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI teach wonderfully intelligent students, and I assign 20 percent less work than I used to.
Uczę bardzo inteligentnych studentów, a zadaję im 20 mniej pracy niż kiedyś.
EnglishRange names is a feature that allows you to assign a name to a cell or a group of cells.
Nazwy zakresów to funkcja umożliwiająca przypisanie nazwy do komórki lub grupy komórek.
EnglishMy group decided, about 25 minutes ago, to assign me the task of tabling the motion.
Moja Grupa zdecydowała ok. 25 minut temu, żeby powierzyć mi zadanie przedstawiania tego wniosku.
EnglishUse the Assign Filter Order link to rearrange the order of your filters.
Można ją zmienić za pomocą linku Przypisz kolejność filtrów.
EnglishWe cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them.
Nie możemy powierzyć UE nowych zadań i następnie za to nie zapłacić.
EnglishBy using the _trackPageviewfunction, you can assign a page filename to any Javascript event.
Za pomocą funkcji _trackPageview można przypisać nazwę pliku strony do dowolnego zdarzenia Javascript.
EnglishAdditionally, some internet service providers assign a single IP address to more than one person.
Poza tym niektórzy dostawcy usług internetowych przydzielają ten sam adres IP kilku użytkownikom.
EnglishSo then one day Isabel Allende wrote to us and said, "Hey, why don't you assign a book with high school students?
Napisała do nas Isabela Allende: "Może umówicie się na książkę z licealistami?
EnglishAnd the first list that I assign is "10 Things I Know to be True."
Pierwsza moja lista to "10 rzeczy, które wiem na pewno".
EnglishAnd how are we going to assign what the responsibility and the causes are, outside of a court of law?
I do czego przypiszemy odpowiedzialność i powody postępowania kiedy odpuścimy sobie prawo sądowe?
EnglishBut it's also used to assign a temperature range.
Jest stosowane także do przypisywania przedziałów temperatury.
EnglishIf you have a kid who's behind, you would know you could assign them that video to watch and review the concept.
W przypadku dzieci, które nie nadążają, można by im zadać obejrzenie nagrania w domu i powtórzenie materiału.
EnglishThis is not the only guy that just flips out when we assign a ridiculous task, but a lot of these ideas, they're hard to understand.
Nie jest jedynym, który wścieka się na dziwaczne polecenia.
EnglishWe are compelled by the obligation to assign equal weight to those who are very well known as to those who are less well known.
Naszym obowiązkiem jest jednakowe traktowanie tych, którzy są dobrze znani, jak i tych, których znamy mniej.
EnglishOtherwise, why would they assign it to me?
EnglishNow we have to declare loud and clear that these objectives can only be achieved if we assign sufficient resources to them.
Teraz musimy głośno i wyraźnie powiedzieć, że osiągniemy te cele tylko, jeśli przeznaczymy na nie wystarczające zasoby.
EnglishWhen I assign values to the vertical and horizontal elements, I can use the changes of those data points over time to create the form.
Kiedy przypisuję dane do pionowych i poziomych elementów, mogę używać zmian w tych danych do tworzenia formy.
EnglishAs you know, these articles lay down principles and establish values but they do not assign competence.
Jak państwo wiedzą artykuły te zawierają zasady postępowania i mówią o wartościach, jakimi należy się kierować, lecz nie dają żadnych uprawnień.
EnglishYou can assign a page filename to any Flash action with this function, and enter that filename into the appropriate goal or funnel step.
Nazwę pliku strony można przypisać do dowolnego działania Flash i wprowadzić ją do odpowiedniego celu lub kroku ścieżki.
EnglishSo the focus is on getting an independent investigation and not least to assign a civilian prosecutor to the task.
Rezolucja skupia się zatem na doprowadzeniu do niezależnego dochodzenia, a w szczególności na wyznaczeniu cywilnego prokuratora do tego zadania.

"assign a gender" - polskie tłumaczenie

assign a gender
Polish
  • przypisać płeć
  • przypisywanie płci
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"assign a grade" - polskie tłumaczenie

assign a grade
Polish
  • przypisać nachylenie
  • przypisywanie gatunku
Więcej chevron_right

"assign a group" - polskie tłumaczenie

assign a group
Polish
  • przypisywanie grupy
Więcej chevron_right