EN

assets {liczba mnoga}

volume_up
assets
volume_up
aktywa {niemęskoos.}
Assets held offshore are now equal to a third of global assets...
Aktywa znajdujące się w rajach podatkowych stanowią obecnie jedną trzecią aktywów globalnych...
These were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Nie sprawowano nad nimi nadzoru, a aktywa wchodzące w ich skład często miały wątpliwą wartość.
She has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
Jej aktywa zostały zamrożone i odmówiono jej kontaktu z adwokatem.

Przykłady użycia - "assets" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn recent years, the value of private pension fund assets has decreased a great deal.
W ostatnich latach znacznie zmalała wartość aktywów prywatnych funduszy emerytalnych.
EnglishIt is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Trudno określa się wartość rzeczy niematerialnych, takich jak znaki towarowe czy patenty.
Englishit is necessary to define the criteria for high quality liquid assets;
konieczne jest ustalenie kryteriów dotyczących wysokiej jakości aktywów płynnych;
EnglishHealth is one of our most important assets, if not the most important.
Zdrowie jest jednym z naszych najważniejszych dóbr, być może nawet najważniejszym.
EnglishLegal framework for temporary measures relating to the eligibility of certain assets
Akty prawne w sprawie tymczasowych środków dotyczących kwalifikowania niektórych aktywów
EnglishIt also means freezing the assets of those who have misused state funds.
Oznacza to także zamrożenie majątków osób, które sprzeniewierzyły państwowe fundusze.
EnglishHowever, it also brought about massive de-industrialisation and a squandering of state assets.
Spowodowała też jednak potężną deindustrializację i roztrwonienie majątku państwa.
EnglishSecondly, it is only about financial assets held in bank accounts.
Po drugie chodzi wyłącznie o aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.
EnglishMeanwhile, we should introduce sanctions such as freezing assets and a travel ban.
Tymczasem powinniśmy wprowadzić sankcje polegające na zamrożeniu aktywów oraz zakazie podróży.
EnglishWe are talking about the toxic assets of banks and how we have to clear them.
Mówimy o toksycznych aktywach banków i potrzebie pozbycia się ich.
EnglishOften, it has simply been reinvested in assets bearing higher interest.
Często się zdarza, że jest ona ponownie inwestowana w aktywa przynoszące wyższe odsetki.
EnglishIt shall provide the Union with an operational capacity drawing on civil and military assets.
Zapewnia Unii zdolność operacyjną, opierając się na środkach cywilnych i wojskowych.
EnglishShe has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
Jej aktywa zostały zamrożone i odmówiono jej kontaktu z adwokatem.
EnglishCross-border banks hold up to 80% of Europe's banking assets.
Banki międzynarodowe znajdują się w posiadaniu 80% aktywów bankowych w Europie.
EnglishThese were not supervised and often consisted of assets of doubtful value.
Nie sprawowano nad nimi nadzoru, a aktywa wchodzące w ich skład często miały wątpliwą wartość.
EnglishManagement of the assets of the ECSC and the Research Fund for Coal and Steel (
Zarządzanie środkami EWWiS i Fundusz Badawczy Węgla i Stali (
EnglishIt's a system that really ties together all the transportation assets into a single payment system.
Ten system realnie łączy ze sobą wszystkie obszary transportu w jeden system opłat.
EnglishThe Union, its assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.
Unia, jej aktywa, przychody i inne mienie jest zwolnione ze wszelkich podatków bezpośrednich.
EnglishThe absurdity is the tax applied to dematerialised cultural assets from two aspects.
Absurdem, i to pod dwoma względami, jest z kolei podatek nakładany na niematerialne dobra kultury.
EnglishThe assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.
Majątek rodzin Ben Alich i Trabelsich należy nie tylko poddać kontroli, ale i zamrozić.

Synonimy (angielski) dla "asset":

asset
English