"asset management" po polsku

EN

"asset management" - polskie tłumaczenie

EN

asset management {rzeczownik}

volume_up
Zarządzanie aktywami II (głosowanie)
Zarządzanie aktywami II (debata)
The present draft resolution, entitled Asset Management II, is similarly designed to pave the way for future initiatives on the part of the Commission.
Ostatni projekt rezolucji, zatytułowany: zarządzanie aktywami II, również ma pełnić rolę przygotowania do przyszłych inicjatyw ze strony Komisji.

Przykłady użycia - "asset management" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn summary, a lot has been achieved in the area of asset management.
Podsumowując, wiele udało się osiągnąć w dziedzinie zarządzania aktywami.
EnglishParliament's previous report on asset management was also an excellent contribution to our work on the UCITS Directive.
Poprzednie sprawozdanie Parlamentu w sprawie zarządzania aktywami również stanowiło znakomity wkład w prace nad dyrektywą UCITS.
EnglishAsset management II (vote)
EnglishAsset management II (debate)
EnglishIt is against the backdrop of the US financial and mortgage crisis that we are now dealing with the report on asset management.
Sprawozdanie w sprawie zarządzania aktywami jest dziś omawiane w kontekście amerykańskiego kryzysu na rynku finansowym i hipotecznym.
EnglishI would like to take this opportunity also to thank the European Parliament for its valuable contribution to the asset management debate.
Chciałbym również skorzystać z tej okazji i podziękować Parlamentowi Europejskiemu za jego cenny wkład w debatę na temat zarządzania aktywami.
EnglishThe next item is the report by Wolf Klinz, on behalf of the Committee on Economic and Monetary Affairs, on Asset Management ΙΙ.
Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie Wolfa Klinza, sporządzone w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie zarządzania aktywami II.
EnglishThe present draft resolution, entitled Asset Management II, is similarly designed to pave the way for future initiatives on the part of the Commission.
Ostatni projekt rezolucji, zatytułowany: zarządzanie aktywami II, również ma pełnić rolę przygotowania do przyszłych inicjatyw ze strony Komisji.
English. - Madam President, Parliament's report shows that both our institutions' approaches to moving forward in the area of asset management are very much aligned.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Sprawozdanie Parlamentu pokazało, że strategie obu instytucji w zakresie rozwoju zarządzania aktywami są w wielu punktach zgodne.
EnglishHarmonising the environment for asset management and products on the fund market can bring huge benefits to the European economy, as proven also by the 1985 UCITS Directive.
Zharmonizowanie warunków zarządzania aktywami i produktami na rynku funduszy może przynieść europejskiej gospodarce ogromne korzyści, czego dowodem jest dyrektywa UCITS z 1985 r.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "asset management"

asset rzeczownik
management rzeczownik
total quality management rzeczownik
lean management rzeczownik
project management rzeczownik
hotel management rzeczownik
company management rzeczownik