EN assessment
volume_up
{rzeczownik}

The assessment of undesirable effects is based on the following frequency data:
Ocena działań niepożądanych uwzględnia następującą częstość występowania:
Naturally, everything must be covered by the environmental impact assessment.
Oczywiście wszystko należy objąć oceną oddziaływania na środowisko.
% reduction, p-value for rate ratio Physician's overall assessment
% zmniejszenia, wartość p dla współczynnika częstości Całkowita ocena lekarska
I also ask for an assessment to be made of the feasibility of a European Internet search engine, enabling customers to compare the services offered by different bank sites.
Proszę również o oszacowanie możliwości wykonania europejskiej wyszukiwarki internetowej, umożliwiającej klientom porównywanie usług proponowanych przez witryny różnych banków.
assessment (też: taxation)
assessment (też: evaluation)
volume_up
diagnoza {f.} [przen.]
Furthermore, and especially, we will organise prevention by managing offenders on the basis of an individual diagnosis and a risk assessment for each offender.
Ponadto, na co zostanie położony szczególny nacisk, zorganizujemy działania zapobiegawcze, stawiając w przypadku każdego przestępcy indywidualną diagnozę i dokonując oceny ryzyka.
assessment

Synonimy (angielski) dla "assessment":

assessment

Przykłady użycia - "assessment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMr President, assessment of the Swedish Presidency yields a very positive result.
Panie przewodniczący! Bilans szwedzkiej prezydencji wypada bardzo pozytywnie.
EnglishFurthermore, I would like to suggest the creation of an impact assessment board.
Ponadto chciałabym zaproponować utworzenie rady ds. oceny skutków regulacji.
EnglishIn the Commission's assessment, Turkey fulfils the political criteria sufficiently.
W ocenie Komisji Turcja w wystarczającym stopniu spełnia kryteria polityczne.
EnglishEach project is evaluated on the basis of an environmental impact assessment.
Każdy projekt jest oceniany w oparciu o analizę oddziaływania na środowisko.
EnglishThis is the Convention on environmental impact assessment in a transboundary context.
Konwencja ta dotyczy oceny wpływu na środowisko w kontekście transgranicznym.
EnglishI have also listened again to your position on the conformity assessment procedures.
Raz jeszcze wysłuchałam również pańskiego stanowiska wobec procedur oceny zgodności.
EnglishAnd they have a crucial role to play, as we know, in product conformity and assessment.
A jak wiemy, ich rola w zakresie zgodności i oceny produktów jest bardzo istotna.
EnglishYou are not in a position to make a qualitative assessment of its budgetary policy.
Nie macie możliwości dokonania jakościowej oceny jego polityki budżetowej.
EnglishBut other measures are needed for a realistic assessment of what is happening.
Lecz do realistycznej oceny tego, co się dzieje potrzebne są inne środki.
EnglishThe scientific assessment will be completed by October 2008, just a few months from now.
Analiza naukowa zakończy się do października 2008 r., czyli już za parę miesięcy.
EnglishI do not need the help of the Federal Institute for Risk Assessment to find that out.
Nie potrzebuję pomocy Federalnego Instytutu Oceny Ryzyka, aby to stwierdzić.
EnglishThe primary outcome assessment was the reduction in “ off” time (hours).
Głównym ocenianym parametrem było skrócenie czasu trwania fazy „ off ” (godziny).
EnglishIf we are not going to make this assessment, well then we should stop lying to ourselves.
Jeśli nie przeprowadzimy tej oceny, powinniśmy przestać samych siebie oszukiwać.
EnglishThis time, I think we have been too mild in our assessment of relations with Russia.
Tym razem jednak uważam, że nasze stosunki z Rosją oceniamy zbyt łagodnie.
EnglishEvidently, the European Union must carry out a political assessment of the sanctions.
Najwyraźniej istnieje konieczność, aby Unia Europejska dokonała oceny swoich sankcji.
EnglishFollow-up measures will be considered when the full assessment is completed in 2010.
Nad kolejnymi działaniami zastanowimy się po przeprowadzeniu pełnej oceny w 2010 roku.
EnglishWe were then debating an assessment of the area of freedom, security and justice.
Prowadziliśmy wówczas debatę na temat obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
EnglishWhat is more, EFSA itself has decided to issue new assessment guidelines.
Bezpieczeństwa Żywności podjął decyzję o wydaniu nowych wytycznych w sprawie oceny.
EnglishUse only according to the benefit/ risk assessment by the responsible veterinarian.
Stosować jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ ryzyka.
EnglishTherefore, I think we have to ask the Commission to make an impact assessment.
W związku z tym myślę, że musimy poprosić Komisję o przeprowadzenie oceny oddziaływania.