EN

to assess [assessed|assessed] {czasownik}

volume_up
There are of course environmental risks involved, which would need to be carefully assessed.
Oczywiście istnieją związane z tym zagrożenia ekologiczne, które musimy uważnie oszacować.
We must assess the situation, the security standards currently in force and their suitability as regards current needs.
Musimy oszacować tę sytuację, obowiązujące obecnie normy bezpieczeństwa oraz ich stosowność w odniesieniu do bieżących potrzeb.
I also believe that, in the countries where liberalisation has already taken place, its impact on employment should be assessed.
Sądzę też, że w krajach, gdzie nastąpiła już liberalizacja, należy oszacować jej wpływ na zatrudnienie.
to assess (też: to overlay, to pop on)
Namely, the establishment of an independent group of experts on sanctions, who would assess the types of sanctions and when they should be imposed.
Chodzi o powołanie niezależnej grupy ekspertów do spraw sankcji, którzy wydawaliby opinie na temat rodzajów sankcji i tego, kiedy należy je nałożyć.
Two points: the G20 conclusions assess the benefits of the Doha Round at USD 150 billion.
Dwie sprawy: zgodnie z wnioskami szczytu G20 korzyści rundy dauhańskiej szacuje się na 150 miliardów USD.
Estimates were calculated by hazard ratios 2) Last tumour response as assessed by the investigator.
Szacowanie na podstawie ilorazów ryzyka 2) Ostatnia oceniona odpowiedź ze strony nowotworu według oceny badacza.
to assess (też: to deal out)
to assess (też: to evaluate)
to assess (też: to balance)
to assess (też: to sum up)
to assess (też: to sum up)
volume_up
zbilansować {czas. dk} [przen.]
to assess (też: to evaluate)
If the full impact of the Sudanese decision is still being assessed, it is clear that the lives of hundreds of thousands of people might be at risk in Darfur.
Dopóki nadal będziemy oszacowywać całkowity wpływ decyzji rządu sudańskiego na sytuację w kraju, tak długo życie setek tysięcy ludzi w Darfurze może być nadal w niebezpieczeństwie.

Przykłady użycia - "to assess" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Musimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
EnglishSO2 003.2 Several measures will be implemented to assess the Naglazyme dose.
SO2 003. 2 Do oceny dawki leku Naglazyme zostanie zastosowanych kilka pomiarów.
EnglishAt the same time, I expect that the Council will also assess its positions once again.
Jednocześnie oczekuję, że również Rada dokona ponownej oceny swojego stanowiska.
EnglishThe aim of this meeting will be to assess the situation and set out concrete measures.
Celem tego spotkania ma być ocena sytuacji oraz ustanowienie konkretnych środków.
EnglishFour weeks after finishing this first treatment, your doctor will assess your skin.
Po upływie pierwszych 4 tygodni leczenia lekarz prowadzący oceni stan skóry pacjenta.
EnglishIt is their job to assess any repercussions of the economic recession in this context.
Do nich należy ocena w tym kontekście wszelkich konsekwencji recesji gospodarczej.
EnglishWe need to assess what the market is and what a dominant position means in this market.
Musimy sprawdzić, jaki jest rynek i co dominująca pozycja oznacza na tym rynku.
EnglishThe aim is to assess whether resources are being used in the best possible way.
Ma to na celu dokonanie oceny, czy zasoby są wykorzystywane w sposób możliwie najlepszy.
EnglishRelations with industrial policy are disappointing, and we must assess them.
Związki z polityką przemysłową są rozczarowujące i musimy poddać je ocenie.
EnglishAn important instrument is to evaluate occupations and jobs and to assess their price.
Ważnym instrumentem jest ocena zawodów i stanowisk pod kątem ich wartości.
EnglishFurther data will be carefully evaluated in order to assess this impact.
Kwestia ta zostanie szczegółowo przeanalizowana po pojawieniu się następnych danych.
EnglishNo studies have been conducted in animals to assess the effects of nelarabine on fertility.
Nie przeprowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu nelarabiny na płodność.
EnglishIs the Council prepared to assess this on the basis of scientific evidence?
Czy Rada przygotowana jest na ocenę tego na podstawie naukowych dowodów?
EnglishAll sanctions are reviewed regularly to assess their effectiveness.
Wszystkie sankcje podlegają regularnemu przeglądowi pod kątem ich skuteczności.
EnglishThe Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.
Włochy jeszcze nie przesłały odpowiedzi, po jej otrzymaniu Komisja dokona jej oceny.
EnglishIt is also important to react sensibly, taking the necessary time to assess the situation.
Ważne jest również, by reagować w sposób rozsądny, nie spiesząc się z oceną sytuacji.
EnglishParliament should send a delegation to Burma to assess the situation for itself.
Parlament powinien również wysłać do Birmy odpowiednią delegację, aby sam mógł ocenić sytuację.
EnglishIt will be important to assess the results of cohesion policy for the period 2000 to 2006.
Ważna będzie również ocena wyników w obszarze polityki spójności za okres 2000 - 2006.
EnglishWe also need to assess what kind of policy we want on refusal of entry.
Musimy też ocenić, jakiego rodzaju politykę zakazu wjazdu chcemy wdrażać.
EnglishWe also have to assess how it functions and indeed whether it functions at all.
Musimy również ocenić, jak funkcjonuje i czy w ogóle funkcjonuje.

Synonimy (angielski) dla "assessment":

assessment